LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl teisingumo ministro 1996 m. RUGSĖJO 12 d. įsakymo nr. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 6 d. Nr. 1R-1

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 5.41 papunkčiu:

„5.41. už sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus                          70 Eur;“.    

patvirtinimą                                                                              

1.2. Papildau 5.101 papunkčiu:

„5.101. už išankstinio nurodymo patvirtinimą                                     50 Eur;“.

1.3. Papildau 5.234 papunkčiu:

„5.234. už vykdomojo įrašo pagal notarine forma                               nuo 0,3 iki 0,5

patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės                 procento nuo prievolės,

prievolės, atlikimą                                                                   išieškomos sumos, bet

                                                                                                                           ne mažiau

                                                                                                                           kaip 14,48 Eur;“.

1.4. Papildau 5.241 papunkčiu:

„5.241. už dokumento tvirtinimą pažyma (Apostille)                           15 Eur;“.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Juozas Bernatonis

 

 

 

SUDERINTA                                                                                    SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                                         Lietuvos notarų rūmų

2015-12-31 raštu Nr. (1.19-0206)-5K-1527131)                                2015-12-23 raštu Nr. S-2389

-6K-1509660