UŽIMTUMO TARNYBos
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-139 „DĖL SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 8 d. Nr. V-208

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO

 

Vadovaudamasi Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ 35.3 papunkčiu:

1.Tvirtinu:

1.1. Darbo vietos (-ų) įsteigimo ar pritaikymo akto formą (pridedama);

1.2. Darbo aplinkos, gamybinių ir poilsio patalpų pritaikymo akto formą (pridedama).

2. Įpareigoju Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Priemonių ir paslaugų priežiūros skyrių dalyvauti priimant socialinių įmonių įsteigtas ar pritaikytas darbo vietas neįgaliesiems ar pritaikytą darbo aplinką, gamybines ir poilsio patalpas ir pasirašyti Darbo vietos (-ų) įsteigimo ar pritaikymo ir Darbo aplinkos, gamybinių ir poilsio patalpų pritaikymo aktus.

3. Pasilieku šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.

4. Pripažįstu netekusiu galios Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. V-473 „Dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ pakeitimo“.

5. Pavedu Užimtumo tarnybos Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Inga Balnanosienė