http://195.182.91.250/tais/tmp/0cfff31e5e8ee97e4a4458c24ed52f60/content_files/image001.jpg

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. T-183

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, Kelmės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Egidijus Ūksas

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-183

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo (pardavimo) reikalavimus Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

3. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. prekyba – ūkinė-komercinė veikla, susijusi su pirkimu, pardavimu ir vartojimu viešosiose vietose;

3.2. paslaugos – ūkinė-komercinė veikla, susijusi su paslaugų (aptarnavimo, nuomos ir kt.) teikimu viešosiose vietose;

3.3. išplėstos aptarnavimo vietos prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų – sukomplektuotas laikinasis statinys arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.) be atskiros prekybos vietos, skirti aptarnauti stacionariosios viešojo maitinimo vietos lankytojus, išmontuojami pasibaigus leidimo galiojimo terminui;

3.4. kioskas – smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas nedidelis lengvų konstrukcijų ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinasis statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys) įstiklintos;

3.5. laikinieji prekybos įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, krepšiai ir kt.);

3.6. laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą;

3.7. lauko kavinė – lauke įrengtas laikinasis nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti;

3.8. pardavėjasasmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ar turintis teisę prekiauti ir realizuojantis prekes viešosiose vietose;

3.9. paslaugų teikėjasasmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ar turintis teisę vykdyti veiklą ir teikiantis paslaugas viešosiose vietose;

3.10. paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas laikinasis statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti;

3.11. prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu, paslaugų teikimu iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, specializuotų automobilių, paviljonuose, gamyba, prekyba bei vartojimu nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, neįruošiant atskirų prekybos vietų;

3.12. prekybai pritaikytas automobilis ar priekaba (išvežiojamoji prekyba) – smulkiai prekybai ar paslaugoms teikti skirta transporto priemonė su tam tikslui sumontuota specialia įranga arba judanti nustatytu maršrutu;

3.13. nesudėtingas atrakcionas – nesudėtingas pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamas atrakcionas, batutas, bevariklė transporto priemonė, elektromobilis, velomobilis, žaidimų aikštelė, vandens dviračiai, valtys ir kt.);

3.14. leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduotas dokumentas (toliau – Leidimas) asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Savivaldybės viešojoje vietoje;

3.15. viešoji vieta – Savivaldybės teritorijoje esanti valstybės, Savivaldybės ar kito asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdoma viešoji erdvė, į kurią turi galimybę patekti kiti asmenys be teritorijos valdytojo leidimo.

 

II SKYRIUS

MAŽMENINĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI

 

4. Mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

4.1. prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;

4.2. prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose;

4.3. prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų;

4.4. prekyba lauko kavinėse;

4.5. išvežiojamoji prekyba;

4.6. nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių, valčių ir pan.), buities (fotografavimo, suvenyrų, piešimo, svėrimo, batų valymo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamojo transporto ir kt. paslaugos;

4.7. kiti teisės aktų nedraudžiami prekybos (paslaugų teikimo) būdai.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS ĮRANGAI IR PREKYBOS VIETAI

 

5. Prekybos ir paslaugų teikimo laikinieji statiniai ir (ar) laikinieji įrenginiai statomi Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose tik turint tos seniūnijos, kurioje vykdoma prekyba ar paslaugų teikimas, išduotą Leidimą.

6. Prekybos įranga (stalas, skėtis) turi būti nedidelė, mobili, lengvai montuojamų konstrukcijų, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus.

7. Prekybos ir paslaugų teikimo vietoje naudojami įrenginiai turi būti visiškai sukomplektuoti, švarūs, tvarkingi, nesurūdiję, nesulankstyti.

8. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio, žemės ir tam nepritaikytos įrangos.

9. Prekybos ir paslaugų teikimo laikinieji statiniai ir (ar) laikinieji įrenginiai turi būti visiškai sukomplektuoti, tvarkingi, atitikti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, estetinės-vizualinės kokybės reikalavimus.

10. Prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose galima nuo 6 val. iki 24 val.

 

IV SKYRIUS

PARDAVĖJO (PASLAUGOS TEIKĖJO) PAREIGOS

 

11. Pardavėjas (paslaugos teikėjas) privalo:

11.1. prekybos (paslaugų teikimo) vietoje turėti galiojantį Leidimą, individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, verslo liudijimą (asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, maisto tvarkymo įmonės pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininę knygelę;

11.2. laikytis mažmeninės prekybos reikalavimų;

11.3. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir higienos reikalavimų;

11.4. užtikrinti parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų nustatytiems ženklinimo reikalavimams, teikti pirkėjui tik saugias ir kokybiškas prekes (paslaugas);

11.5. tvarkyti paskirtą prekybos (paslaugų teikimo) vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis;

11.6. viešąja vieta naudotis taip, kad ji vėliau liktų nepakitusi;

11.7. negadinti toje vietoje ir šalia esančių miesto infrastruktūros elementų: gatvės dangos (vejos), šviestuvų, suoliukų, dailės kūrinių ir kitų objektų;

11.8. nenaikinti, nežaloti šalia esančių augalų (medžių, krūmų ir gėlynų), juos saugoti ir jiems nekenkti;

11.9. atsižvelgti į inžinerinių tinklų (vandentiekio, dujų, ryšių, šiluminių mazgų, elektros skydinių, kitokių šulinių ir pan.) ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą. Įvykus avarijai, leisti operatyviai šalinti gedimus;

11.10. asmenys, vykdantys išvežiojamąją prekybą, privalo laikytis maršruto, nurodyto Leidime.

12. Pardavėjas (paslaugų teikėjas), kuriam išduotas Leidimas, privalo užtikrinti, kad, pasibaigus leidimo galiojimo laikui, laikinasis įrenginys bus pašalintas.

13. Pardavėjas (paslaugos teikėjas) privalo vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

 

V SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

14. Pardavėjų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę gali tikrinti pagal kompetenciją teisės aktais tam įgalioti policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai, Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, seniūnai ir Savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

15. Pardavėjas kontrolę atliekančių įstaigų ar institucijų įgaliotiems darbuotojams, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, privalo pateikti jų prašomus dokumentus.

16. Draudžiama prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose be Leidimo.

17. Prekybos ar maitinimo įmonių valdomose viešosiose vietose gali prekiauti tik pačios įmonės savo prekėmis, tokiu atveju Leidimas prekiauti viešosiose vietose nereikalingas.

18. Pardavėjai (paslaugų teikėjai), pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

_______________________