LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRas

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. spalio 18 d. Nr. 4-590

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. ministerijos valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, pašalpų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, jų skatinimo, jeigu ministras to nepaveda daryti ministerijos kancleriui;“.

1.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Ministro įsakymai skelbiami ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Ministro įsakymus personalo klausimais registruoja ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir personalo skyrius, kitus ministro įsakymus – ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius.“

1.3. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Ministerijos kancleris pasirašo potvarkius, raštus, siunčiamus Respublikos Prezidento priimamajam, Lietuvos Respublikos Seimo priimamajam, Ministro Pirmininko kancleriui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams, valstybės kontrolieriaus pavaduotojui, ministerijoms, kai atsakoma į kitų ministerijų kanclerių pasirašytus raštus, sutartis, finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, kitus teisės aktų jam pasirašyti priskirtus dokumentus. Prireikus šiuos dokumentus, išskyrus potvarkius, sutartis, finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, gali pasirašyti viceministrai. Ministro rašytiniu pavedimu ministerijos kancleris pasirašo raštą, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti.“

1.4. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų ir kitų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir į užsienį derinamas ministerijos dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS). Vykti į tarnybinę komandiruotę leidžiama DVS išvykimą į tarnybinę komandiruotę suderinus su tiesioginiu vadovu, ministerijos administracijos padalinio veiklą kuruojančiu viceministru ar ministerijos kancleriu, ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir personalo skyriumi, ministerijos Finansų skyriumi, prireikus ir su ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamentu, ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamentu bei kitais DVS nurodytais ministerijos administracijos padaliniais ir ministrui ar ministro pavedimu – ministerijos kancleriui  pritarus DVS.

Įstaigų prie ministerijos vadovų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir į užsienį įforminamas ministro įsakymu ar ministro pavedimu – ministerijos kanclerio potvarkiu, kuriame (prireikus) nurodomas ir išvykstantį į komandiruotę įstaigos prie ministerijos vadovą pavaduojantis asmuo.“

1.5. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams atostogos, nenustatytos atostogų suteikimo grafike (eilėje), ir papildomos poilsio dienos suteikiamos DVS atostogų prašymą suderinus su tiesioginiu vadovu, ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir personalo skyriumi ir ministrui ar ministro pavedimu – ministerijos kancleriui pritarus DVS.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.3 ir 1.4 papunkčius, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                   Virginijus Sinkevičius