Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMU NR. O3E-855 „DĖL elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ PATVIRTINTOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES GALIOJIMO PRATĘSIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. O3E-277

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 31 punktu, 2 straipsnio 34 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m. vasario 17  d. pažymą Nr. O5E- 236 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pratęsti Tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties (toliau – Techninė užduotis) galiojimą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. remiantis Nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, nurodytų Techninės užduoties 1 punkte, 2021 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.

2.2. remiantis Nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, nurodytų Techninės užduoties 1 punkte, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, 2021–2022 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                        Renatas Pocius