LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 1996 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 116

„DĖL DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMŲ VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 29 d. Nr. 1K- 218

Vilnius

 

 

1.         P a k e i č i u Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas vykstantiems į užsienio komandiruotes, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“:

1.1. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. BRAZILIJOS FEDERACINĖ                              4

RESPUBLIKA                                                       0                          250“

1.2. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. BRAZILIJOS FEDERACINĖ

RESPUBLIKA                                                       29                        180“

1.3. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

„99. KROATIJOS RESPUBLIKA                               35                        155“

2.    Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 papunktis galioja nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

2.2. šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2016 m. spalio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                  Rimantas Šadžius