LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 12 d. Nr. V-508

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 6.1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.3.  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams ir pareigūnams, dalyvaujantiems profesiniame, įvadiniame mokyme ar kvalifikacijos tobulinime, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, bei tokius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą vykdantiems pareigūnams ir kitiems statutinių profesinio mokymo įstaigų darbuotojams;“.

2.  Pakeičiu 6.1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.5. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;“.

3.  Papildau 6.1.1.16 papunkčiu:

6.1.1.16. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

4Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. vienkartiniai – pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą:

6.2.1. asmenims, kurių veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo draudžiama, darbo metu turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis – prieš jiems pradedant dirbti;

6.2.2. 2021 m. balandžio 11 d. vyksiančių Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – savivaldybės mero rinkimų Radviliškio rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 37 apygardos ir apylinkių komisijų nariams – prieš rinkimus;

6.2.3. oficialių delegacijų nariams – grįžus iš vizito užsienio valstybėje;

6.2.4. kitiems šio sprendimo 6.2.1 – 6.2.3 papunkčiuose nenurodytiems asmenims, priklausantiems savivaldybių administracijų direktorių nustatytoms profilaktiškai tiriamoms asmenų grupėms, kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis ir yra įtraukiami į profilaktiškai tiriamų asmenų grupes pagal veiklos sritis. Profilaktiškai tiriamų asmenų grupės savivaldybių administracijų peržiūrimos ir (ar) tvirtinamos kas savaitę.“

5.  Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. planuoti ir vykdyti šio sprendimo 6.2.4 papunktyje nurodytų asmenų vienkartinį profilaktinį tyrimą tik tais atvejais, jei užtikrinamas šio sprendimo 5 punkte, 6.1 ir 6.2.1 – 6.2.3 papunkčiuose numatytų asmenų ištyrimas;“.

6.  Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 6.1.1.4 – 6.1.1.16 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys