NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS) ir JURIDINIŲ ASMENŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ SU Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS, PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 17 d. Nr. T1-163

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244:

1. T v i r t i n u Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. T1-26 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tinklalapyje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                       Inga Juozapavičienė

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio

kontrolės departamento direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu

Nr. T1-163

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS) ir JURIDINIŲ ASMENŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ SU Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS, PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

I Skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) atliekamos ūkio subjektų/juridinių asmenų (toliau kartu – subjektai) veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (toliau – prekursoriai) ir su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis (toliau – į IV sąrašą įrašytos medžiagos), patikrinimų (toliau – patikrinimai) tikslą, rūšis, pavedimų skyrimo, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarką, trukmę, dokumentų patikrinimo, prekursorių mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo organizavimo, veiksmų nustačius teisės aktų pažeidimus, ūkio subjekto veiklos vietos ir dokumentacijos atitikties nustatytiems reikalavimams narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje deklaravimo, tvarką.

2. Departamentas pagal kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisėtą veiklą, susijusią su prekursoriais bei į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, Departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“ bei šiomis Taisyklėmis, organizuoja ir vykdo subjektų veiklos, susijusios su prekursoriais ir su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimus.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme bei 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/729 (OJ 2018 L 123, p.4,)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 111/2005, nustatančiame prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/729 (OJ 2018 L 123, p.4,), 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12), 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą, susijusią su prekursoriais ir į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, apibrėžtas sąvokas.

4. Departamento valstybės tarnautojų, įgaliotų organizuoti ir vykdyti patikrinimus, funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato teisės aktai bei pareigybių aprašymai.

 

II SKYRIUS

PATIKRINIMŲ TIKSLAS, RŪŠYS IR ORGANZAVIMAS

 

5. Patikrinimų tikslas – nustatyti, kaip subjektai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su prekursoriais bei su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, reikalavimų, vertinti informaciją apie subjektą, teikti metodinę pagalbą subjektams, atlikti į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų stebėseną, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.

6. Patikrinimų metu vykdomas subjektų veiklos vietos ir/ar dokumentų vertinimas arba  pildoma Subjektų veiklos vietos ir dokumentacijos atitikties nustatytiems reikalavimams narkotinių ir psichotropinių medžiagų (prekursorių) kontrolės srityje deklaracija (toliau – atitikties deklaracija) (6 priedas). Tais atvejais, jei dėl objektyvių priežasčių subjekto veiklos vietoje neįmanoma atlikti patikrinimo, dokumentų patikrinimas gali būti atliekamas Departamento patalpose. Dokumentų paėmimas vykdomas Taisyklių 51–55 punktuose nustatyta tvarka.

7. Subjektų veiklos patikrinimų rūšys:

7.1. planinis patikrinimas (veiklos vietos ir/ arba dokumentų vertinimas, atitikties deklaracijos pildymas);

7.2. neplaninis patikrinimas.

8. Departamento valstybės tarnautojai subjekto veiklos patikrinimų apimtį, trukmę ir atlikimo eigą planuoja atsižvelgdami į patikrinimo rūšį, priežastį ir tikslą bei įvertinę turimą informaciją apie subjektą.

9. Departamento valstybės tarnautojai, atliekantys subjektų veiklos patikrinimus, privalo turėti Departamento direktoriaus pasirašytą nustatytos formos pavedimą, įpareigojantį atlikti patikrinimą (dviem egzemplioriais) (toliau – Pavedimas) (1 priedas). Pavedime turi būti nurodyta valstybės tarnautojo(-ų), kuriam(-iems) pavesta atlikti patikrinimą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pareigos, patikrinimo tikslas ir rūšis, tikrinamojo subjekto pavadinimas, juridinio asmens/fizinio asmens kodas, adresas arba adresai, jei veikla vykdoma keliose vietose, konkreti diena, kurią bus tikrinama. Kai atliekami neplaniniai patikrinimai, Pavedime taip pat nurodomas neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindas, o jei nežinomas tikrinamojo subjekto kodas ir (ar) veiklos vietos adresas, nurodoma subjekto veiklos vietovė.

10. Kiekvienam subjekto veiklos patikrinimui surašomas atskiras Pavedimas. Pavedimas registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje.

11. Dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti subjekto veiklos patikrinimo Pavedime nurodytu laiku, Pavedimas laikomas negaliojančiu. Minėtas faktas ir priežastys nurodomos Pavedimų registre.

12. Subjekto veiklos planinį ar neplaninį patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du Departamento valstybės tarnautojai. Departamento valstybės tarnautojai, atvykę į tikrinamo subjekto veiklos vietą, prisistato subjekto vadovui ir / arba jo įgaliotam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimus, su Pavedimu supažindina subjekto vadovą ir / arba jo įgaliotą asmenį pasirašytinai. Patikrinimas atliekamas dalyvaujant tikrinamo subjekto vadovui ir / arba jo įgaliotam asmeniui. Jeigu subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo ir (ar) kitas subjekto darbuotojas prisistato, tačiau negali pateikti jokio dokumento, įrodančio jo tapatybę, ar įrodyti, kad jis tikrai dirba tame subjekte ir užima konkrečias pareigas, tuomet patikrinimo rezultatų fiksavimo dokumentuose pažymima „iš jo žodžių“.

13. Departamento valstybės tarnautojai, atliekantys subjekto veiklos patikrinimus, turi teisę:

13.1. įeiti į visas veiklai naudojamas subjekto patalpas;

13.2. tikrinti subjekto veiklai naudojamas medžiagas, jų sandėliavimo ir laikymo sąlygas;

13.3. tikrinti įrenginius, įrangą;

13.4. tikrinti atsargas;

13.5. tikrinti atliekamus veiksmus;

13.6. tikrinti veiklos dokumentus ir kompiuterinės apskaitos sistemas;

13.7. daryti vaizdo ir garso įrašus, naudoti kitas technines priemones patikrinimo eigai ir faktinėms aplinkybėms fiksuoti. Techninėmis priemonėmis užfiksuota informacija pridedama prie patikrinimo medžiagos;

13.8. daryti dokumentų kopijas arba išrašus, paimti žaliavų, produkcijos (prekių) pavyzdžius.

14. Departamento valstybės tarnautojai patikrinimų rezultatus įformina ir fiksuoja:

14.1. Patikrinimo aktu – kai patikrinimo metu nenustatyti arba nustatyti teisės aktų, nustatančių reikalavimus veiklai, susijusiai su prekursoriais ir į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, pažeidimai (2 priedas);

14.2. Faktų fiksavimo protokolu – kai patikrinimo metu nustatomi teisės aktų, nustatančių reikalavimus veiklai, susijusiai su prekursoriais ir į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, pažeidimai, kurių pagrįstumui būtina atlikti papildomus veiksmus, siekiant surinkti patikslinančią ar papildomą informaciją (3 priedas);

14.3. Dokumentų paėmimo protokolu (4 priedas);

14.4. Prekursorių mėginių paėmimo protokolu (5 priedas);

14.5. Subjektų veiklos vietos ir dokumentacijos atitikties nustatytiems reikalavimams narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje deklaracija (6 priedas);

14.6. Administracinio nusižengimo protokolu, kuris surašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

15. Taisyklių 14 punkte nurodyti dokumentai surašomi dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vienas paliekamas subjekto vadovui ir / arba jo įgaliotam asmeniui.

16. Jeigu  subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo ir (ar) patikrinime dalyvaujantis subjekto darbuotojas nesutinka pasirašyti dokumentuose, kuriuose fiksuojami įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimai, apie tai pažymima Taisyklių 14 punkte nurodytuose dokumentuose, pasirašant Departamento valstybės tarnautojams bei kitiems patikrinime dalyvavusiems valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir (ar) įstaigų valstybės tarnautojams ir pareigūnams.

17. Planinių patikrinimų metu pildomi Direktoriaus įsakymu patvirtinti kontroliniai klausimynai.

18. Patikrinimų trukmė subjekte gali būti nuo 2 iki 6 valandų ir priklauso nuo faktinių patikrinimo eigos aplinkybių.

 

III SKYRIUS

planinio PAtikrinimo ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

 

 

19. Subjektų veiklos planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis metiniu ir mėnesio planinių patikrinimų planais, patvirtintais Departamento direktoriaus:

19.1. Ūkio subjektų veiklos, susijusios su Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) metiniu planinių patikrinimų planu (toliau – prekursorių metinis patikrinimų planas) ir mėnesio planinių patikrinimų planu (toliau – prekursorių mėnesio patikrinimų planas).

19.2. Juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų metiniu planinių patikrinimų planu (toliau – į IV sąrašą įrašytų medžiagų metinis patikrinimų planas) ir mėnesio planinių patikrinimų planu (toliau – į IV sąrašą įrašytų medžiagų mėnesio patikrinimo planas).

20. Patvirtinti prekursorių metinis patikrinimų planas, prekursorių mėnesio patikrinimų planas, į IV sąrašą įrašytų medžiagų metinis patikrinimų planas ir į IV sąrašą įrašytų medžiagų mėnesio patikrinimų planas gali būti keičiami tik Departamento direktoriaus motyvuotu sprendimu. Patvirtinti prekursorių metinis patikrinimų planas, prekursorių mėnesio patikrinimų planas, į IV sąrašą įrašytų medžiagų metinis patikrinimų planas ir į IV sąrašą įrašytų medžiagų mėnesio patikrinimų planas ir jų pakeitimai skelbiami Departamento interneto svetainėje per 3 darbo dienas po patvirtinimo.

21. Prekursorių metinis patikrinimų planas sudaromas vadovaujantis rizikos vertinimo kriterijais, nurodytais Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintoje Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vertinimo pagal rizikos kriterijus metodikoje.

22. Į IV sąrašą įrašytų medžiagų metinis patikrinimų planas sudaromas įtraukiant visas įmones, kurios turi leidimus verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis.

23. Jei ūkio subjektai atitinka visus Taisyklių 24 punkte nustatytus kriterijus, ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su prekursoriais, sudaroma galimybė deklaruoti savo veiklos ir dokumentacijos atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, užpildant Departamento pateiktą atitikties deklaraciją. Šie ūkio subjektai taip pat įtraukiami į prekursorių metinį patikrinimų planą ir prekursorių mėnesio patikrinimų planą, pažymint, kad jie bus tikrinami, pateikiant jiems užpildyti atitikties deklaraciją, ir jie turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų į prekursorių metinį patikrinimų planą įtrauktų ūkio subjektų. 

24. Kriterijai, kuriais vadovaujantis Departamentas į prekursorių metinį patikrinimų planą įtraukia subjektus, kurie pateiks atitikties deklaraciją:

24.1. ūkio subjektas laiku teikia teisingus duomenis apie prekursorių ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartą į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinę sistemą (PTAKIS);

24.2. Departamento valstybės tarnautojai tikrino ūkio subjekto, kurio veikla susijusi su prekursoriais, veiklos vietą ir dokumentaciją ne mažiau kaip vieną kartą per paskutinius trejus metus;

24.3. Departamento valstybės tarnautojai atlikdami ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su prekursoriais, veiklos patikrinimus nenustatė pažeidimų, t. y. nebuvo surašytas Administracinio nusižengimo protokolas dėl padarytų administracinių nusižengimųnumatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 65, 505 straipsniuose arba nebuvo nustatyti mažareikšmiai pažeidimai, numatyti Taisyklių 36.2 papunktyje. 

25. Departamento valstybės tarnautojai raštu ar elektroniniu būdu informuoja ūkio subjektus, kad jų veikla bus tikrinama pateikiant užpildyti atitikties deklaraciją, ir pateikia jiems užpildyti atitikties deklaraciją, nurodydami jos pateikimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų. Atitikties deklaracija pateikiama elektroniniu būdu, elektroninio pašto adresu – ntakd@ntakd.lt, faksu 8 7066 80 95 arba raštu, adresu Šv. Stepono g. 27, Vilnius. Informacija apie atitikties deklaracijų teikimo tvarką ir forma skelbiama Departamento interneto svetainėje ir raštu arba elektroniniu būdu siunčiama ūkio subjektui.

26. Teikiama užpildyta atitikties deklaracija turi būti pasirašyta bei patvirtinta ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens.

27. Ūkio subjektas yra atsakingas už atitikties deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą.

28. Departamento valstybės tarnautojai gali atlikti ūkio subjekto, pateikusio atitikties deklaraciją, neplaninį patikrinimą esant pagrindams, nurodytiems Taisyklių 43 punkte.

29. Prieš subjektų veiklos patikrinimo vykdymą Departamento valstybės tarnautojai išanalizuoja ir įvertina Departamento turimus su numatytu patikrinimu susijusius dokumentus ir informaciją, įvertina viešai prieinamą informaciją, esant poreikiui surenka papildomus duomenis ir informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų.

30. Apie numatomus vykdyti planinius patikrinimus, išskyrus atitikties deklaracijos pildymą, subjektai yra informuojami raštu arba elektroniniu būdu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nurodant būsimo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką, pateikiant preliminarų dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti veiklos priežiūrą atliekančiam valstybės tarnautojui, sąrašą bei nuorodą dėl kontrolinių klausimynų Departamento svetainėje.

31. Jeigu subjekto vadovas ir / arba jo įgaliotas asmuo atliekant patikrinimą žodžiu ar raštu pateikia pastabas, duomenis ar dokumentus dėl tikrinamos veiklos, tai turi būti pažymima patikrinimo akte arba faktų fiksavimo protokole ir šios pastabos, duomenys ar dokumentai turi būti pridedami prie patikrinimo akto arba faktų fiksavimo protokolo.

32. Jeigu patikrinimo metu buvo paimti prekursorių mėginiai laboratoriniams tyrimams atlikti, apie tai pažymima patikrinimo akte arba faktų fiksavimo protokole, nurodant paėmimo tikslą.

33. Kiekvienas Departamento valstybės tarnautojų nustatytas pažeidimo faktas patikrinimo akte arba faktų fiksavimo protokole turi būti aprašomas atskirai. Pažeidimo nustatymo faktas turi būti pagrindžiamas duomenimis ir faktinėmis aplinkybėmis, kuriais vadovaudamiesi Departamento valstybės tarnautojai konstatuoja pažeidimą. Pažeidimų esmė turi būti išdėstyta aiškiai ir tiksliai, vadovaujantis teisės aktuose, reglamentuojančiuose prekursorius ir į IV sąrašą įrašytas medžiagas, pateiktomis formuluotėmis ir sąvokomis.

34. Su patikrinimo aktu arba faktų fiksavimo protokolu pasirašytinai supažindinami subjekto vadovas ir/arba jo įgaliotas asmuo ir (ar) kitas patikrinime dalyvaujantis subjekto darbuotojas.

35. Patikrinimo rezultatų fiksavimo dokumentai, nurodyti šių Taisyklių 14.1 ir 14.2 papunkčiuose pildomi (spausdinami) ant numeruotų Departamento blankų, kurių pavyzdys tvirtinamas ir kurie apskaitomi Departamento direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka, ir registruojami atitinkamuose Departamento dokumentų registruose.

36. Nustačius pažeidimus:

36.1. surašomas Administracinio nusižengimo protokolas dėl padarytų pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 65 straipsnyje. Administracinio nusižengimo protokolas surašomas vadovaujantis Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“;

36.2. patikrinimo akte nurodomas terminas nustatytiems mažareikšmiams pažeidimams, išskyrus 36.1. punkte nurodytus pažeidimus, pašalinti. Mažareikšmiu pažeidimu laikomas, pažeidimas, kai juo nesukeliama pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei bei kitiems valstybės saugomiems interesams ir teisės aktų reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais prevenciniais būdais. Pažeidimų pašalinimo terminą nustato patikrinimą atlikę Departamento valstybės tarnautojai, vadovaujantis minimalios ir proporcingos priežiūros naštos principu bei objektyviai atsižvelgdami į tai, koks laikotarpis reikalingas nustatytiems pažeidimams pašalinti (ne trumpesnis kaip vieno mėnesio).

37. Nustačius pažeidimus, kurie nepriskiriami Departamento kompetencijai apie tai raštu informuojamos kompetentingos institucijos.

38. Pasibaigus pažeidimų pašalinimo terminui, subjekto vadovas ir / arba jo įgaliotas asmuo, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti Departamentui, kokių imtasi priemonių patikrinimo metu nustatytiems pažeidimams pašalinti.

39. Departamento valstybės tarnautojai, baigę subjekto veiklos patikrinimą, pasirašo tikrinamo subjekto žurnale, skirtame priežiūros ir kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems tikrinimams registruoti (toliau – žurnalas), įrašydami: vardą ir pavardę, pareigas, tikrinimo tikslus, datą, trumpą patikrinimo išvadą. Jeigu žurnalas nepateikiamas, apie tai pažymima patikrinimo akte, faktų fiksavimo protokole.

40. Pavedimų, patikrinimo aktų, faktų fiksavimo protokolų, Administracinio nusižengimo protokolų, prekursorių mėginių paėmimo protokolų, dokumentų paėmimo protokolai surašomi dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius segamas į bylą ir saugomas Departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriuje, kitas egzempliorius paliekamas subjekto vadovui ir / arba jo įgaliotam asmeniui.

 

IV SKYRIUS

NEPLANINIO PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

 

41. Neplaninis patikrinimas atliekamas, kai Departamento direktorius priima motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą, kuris įforminamas Pavedimu.

42. Departamento valstybės tarnautojai, pradėdami subjekto veiklos neplaninį patikrinimą, pateikia tikrinamajam subjektui Pavedimą.

43. Neplaninis subjekto veiklos patikrinimas atliekamas:

43.1 gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

43.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl subjektų veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

43.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

43.4. prieš priimant sprendimą išduoti veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licenciją, specialiąją veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licenciją, veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimą, veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialųjį registracijos pažymėjimą, leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis;

43.5. prieš priimant sprendimą dėl veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos, specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos, veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo, veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo panaikinimo, leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis panaikinimo;

43.6. kitais įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų nustatytais neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindais.

44. Esant pagrindams, numatytiems Taisyklių 43.2 ir 43.3 papunkčiuose, Departamento valstybės tarnautojas, inicijuojantis neplaninio patikrinimo atlikimą, užpildo Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos formos teikimą atlikti neplaninį patikrinimą (toliau – Teikimas) (7 priedas), kuriame nurodo subjekto vardą, pavardę ar pavadinimą ir (ar) veiklos vietos adresą, o jei šie duomenys nežinomi – subjekto veiklos vietovę ir (ar) kitus reikšmingus duomenis ir neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą. Teikimas registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje.

45. Departamento direktorius, įvertinęs Teikime pateiktus duomenis, rezoliucija priima sprendimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo.

46. Teikimas nepildomas tais atvejais, kai neplaninis patikrinimas atliekamas pagal raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (išskyrus telefonu) Departamentui pateiktą informaciją apie subjekto veiklą, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų. Tokiu atveju Departamento direktorius rezoliucija priima sprendimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo.

47. Neplaniniai patikrinimai, išskyrus 43.4 ir 43.5 punktuose numatytais atvejais, atliekami be išankstinio perspėjimo subjekto darbo laiku, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkus teisėsaugos institucijų pareigūnus.

48. Departamento valstybės tarnautojai, gavę Pavedimą atlikti neplaninį patikrinimą šių Taisyklių 43.4 ir 43.5 punktuos nustatytais atvejais, priklausomai nuo nustatytų vykdymo terminų, bet ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas, išsiunčia, pranešimą elektroniniu būdu apie būsimą patikrinimą subjektui. Subjekto veiklos neplaninis patikrinimas vykdomas nepaisant to, ar jis patvirtino šio pranešimo gavimą, ar ne.

49. Departamento valstybės tarnautojai pranešime subjektui apie numatomą atlikti neplaninį patikrinimą pateikia informaciją nurodydami būsimo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką, preliminarų dokumentų, kuriuos subjektas turi pateikti kontrolę atliekančiam valstybės tarnautojui, sąrašą.

50. Neplaninio patikrinimo eiga ir patikrinimo rezultatų fiksavimas ir jo būdai, visi vertinami dokumentai apie ūkio subjekto vykdomą veiklą atliekami vadovaujantis šių Taisyklių 19–40 punktais.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO ĮFORMINIMAS

 

51.Atlikdami subjekto veiklos patikrinimą, Departamento valstybės tarnautojai turi teisę paimti dokumentus reikalingus stebėsenai, tolesniam tyrimui arba įtarus / nustačius veiklos neatitikimus ir pažeidimus.

52. Dokumentai ar jų kopijos paimami surašius Dokumentų paėmimo protokolą (4 priedas). Šio protokolo surašymas pažymimas patikrinimo akte, arba faktų fiksavimo protokole arba.

53. Dokumentų paėmimo protokolas surašomas dviem egzemplioriais: vienas jų lieka dokumentus paėmusiam Departamento valstybės tarnautojui, kitas pasirašytinai įteikiamas subjekto vadovui ir / arba jo įgaliotam asmeniui.

54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 599 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paimti dokumentai, kol administracinio teisės pažeidimo byla bus išnagrinėta, turi būti saugomi dokumentų paėmimo protokole nurodytoje vietoje, o išnagrinėjus bylą, vadovaujantis priimtu nutarimu (sprendimu), jie nustatyta tvarka konfiskuojami arba grąžinami subjektui, arba sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Priėmus sprendimą grąžinti dokumentus subjektui, paimti dokumentai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo turi būti grąžinami subjekto vadovui ar / arba jo įgaliotam asmeniui pagal laisvos rašytinės formos pakvitavimą.

 

VI SKYRIUS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) MĖGINIŲ PAĖMIMO TIRTI TVARKA

 

56. Departamento valstybės tarnautojai, vykdantys subjekto veiklos patikrinimus, patikrinimo metu savarankiškai arba pasitelkę reikiamų sričių specialistus, iš subjektų gali imti prekursorių mėginius laboratoriniams tyrimams.

57. Prekursorių mėginių laboratorinius tyrimus atlieka akredituotos laboratorijos, su kuriomis Departamentas yra sudaręs sutartis (toliau – Laboratorija).

58. Tiriamosios medžiagos prekursorių mėginiai paimami, supakuojami, laikomi, gabenami ir pristatomi į Laboratoriją pagal konkrečios tiriamosios medžiagos mėginių paėmimo taisykles, patvirtintas Laboratorijose, surašomas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) mėginių paėmimo protokolas (5 priedas).

59. Paimant mėginius, turi dalyvauti ūkio subjekto vadovas ir / arba jo įgaliotas asmuo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

60. Kai Departamento valstybės tarnautojams trukdoma atlikti pareigas, Departamento valstybės tarnautojai turi teisę surašyti Administracinio nusižengimo protokolą už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje numatytą pažeidimą –„Kliudymą įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymą“ – ir nustatyta tvarka imtis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso numatytų administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo priemonių.

61. Jeigu subjekto vadovas ir / arba jo įgaliotas asmuo nesutinka pasirašyti Pavedime, patikrinimo akte, faktų fiksavimo protokole, Administracinio nusižengimo protokole, dokumentų paėmimo protokole ir Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) mėginių paėmimo protokole, apie tai pažymima šiuose dokumentuose pasirašant Departamento valstybės tarnautojams. Subjekto nepasirašyti dokumentai per 3 darbo dienas registruotu paštu siunčiami subjektui.

62Departamento valstybės tarnautojai, atliekantys veiklos priežiūros ir kontrolės veiksmus, per veiklos patikrinimą įtarę, kad yra nusikalstamos veikos ar kitų teisės aktų pažeidimų, kurių tyrimas – ne jų kompetencija, požymių, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo informuoti teisėsaugos arba atitinkamas kontroliuojančiąsias valstybės įstaigas ar institucijas.

63. Subjekto veiklos patikrinimo aktai, faktų fiksavimo protokolai ir kita su patikrinimais susijusi medžiaga saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

64. Departamento valstybės tarnautojų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Departamento direktoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių

ir psichotropinių medžiagų pirmtakais

(prekursoriais) ir juridinių asmenų,

vykdančių veiklą su į narkotinių ir

psichotropinių medžiagų IV sąrašą

įrašytomis medžiagomis, patikrinimų

atlikimo taisyklių

1 priedas

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

(Pavedimo atlikti patikrinimą forma)

____________________________________________

(pareigų pavadinimas)

 

PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

20      m.                             d.  Nr.

______________________

(surašymo vieta)

 

Pavedama

 

 

 

Valstybės tarnautojų pareigos, vardas, pavardė

Patikrinti

 

 

 

 

 

 

 

Subjekto/juridinio asmens pavadinimas, kodas ir (ar) veiklos vietos adresas arba subjekto/juridinio asmens veiklos vietovė, verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas

Patikrinimo tikslas

 

 

 

Patikrinimo rūšis

 

Planinis / neplaninis subjekto/juridinio asmens veiklos patikrinimas

Patikrinimo atlikimo pagrindas

 

 

 

 

 

Nuoroda į teisės aktą (aktus), reglamentuojantį neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą

Patikrinimo atlikimo laikotarpis

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

A.V.

 

 

 

Su pavedimu supažindinti asmenys

 

 

 

Subjekto/juridinio asmens vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito subjekto/juridinio asmens darbuotojo pareigos, vardas, pavardė

 

 

 

 

Data

Subjekto/juridinio asmens vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito subjekto/juridinio asmens darbuotojo parašas

 

 

 

 

Žyma apie patikrinimo neatlikimo priežastis

 

 

 

Informacija apie patikrinimo neatlikimo priežastis (nepildoma atlikus patikrinimą)

 

 

 

 

Data

Valstybės tarnautojo vardas, pavardė, parašas

 

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios

su narkotinių ir psichotropinių

medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą

su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų

IV sąrašą įrašytomis medžiagomis,

patikrinimų atlikimo taisyklių

2 priedas

 

NARKOTIKŲ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

(Patikrinimo akto forma)

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

20___m. __________d. Nr._____

_____________

(surašymo vieta)

Patikrinimą atliko____________________________________________________________

(patikrinimą atlikusio asmens/-ų pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

Pavedimo data ir Nr. _________________________________________________________

Patikrinime dalyvavo_________________________________________________________

(subjekto/juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, fizinio asmens vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

patikrinta___________________________________________________________________

(subjekto pavadinimas, kodas, veiklos vietos adresas, veiklos vietovė / verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Anksčiau subjektas buvo (nebuvo) tikrinta (-as)_____________________________________

(tai, kas nereikalinga, išbraukti) (patikrinimo akto data, Nr., nutarimo data, Nr.)

Žurnalas valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti pateiktas (nepateiktas) (tai, kas nereikalinga, išbraukti).

Patikrinimas pradėtas     20   m._____________mėn.______d. ____val.

baigtas       20   m._____________mėn.______d._____val.

Nustatyta:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Patikrinimo išvada:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Tiriamosios medžiagos mėginiai paimti (nepaimti).

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Nurodymas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

 

1._________________________________________________________ ,_______lapai.

2._________________________________________________________ ,_______lapai.

3._________________________________________________________ ,_______lapai.

4._________________________________________________________ ,_______lapai.

5._________________________________________________________ ,_______lapai.

6._________________________________________________________ ,_______lapai.

7._________________________________________________________ ,_______lapai.

8._________________________________________________________ ,_______lapai.

9._________________________________________________________ ,_______lapai.

10.________________________________________________________ ,_______lapai.

11.________________________________________________________ ,_______lapai.

12.________________________________________________________ ,_______lapai.

 

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais.

 

Patikrino:

 

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Dalyvavo patikrinime:

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Su patikrinimo aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

_________________________________________

(subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

____________

(data)

 

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios

su narkotinių ir psichotropinių

medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą

su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų

IV sąrašą įrašytomis medžiagomis,

patikrinimų atlikimo taisyklių

3 priedas

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

(Faktų fiksavimo protokolo forma)

 

FAKTŲ FIKSAVIMO PROTOKOLAS

 

20___m. __________d. Nr._____

_____________

(surašymo vieta)

Patikrinimą atliko____________________________________________________________

(patikrinimą atlikusio asmens/-ų pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

Pavedimo data ir Nr. _________________________________________________________

Patikrinime dalyvavo_________________________________________________________

(subjekto/juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, fizinio asmens vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

patikrinta___________________________________________________________________

(subjekto pavadinimas, kodas, veiklos vietos adresas, veiklos vietovė / verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Anksčiau subjektas buvo (nebuvo) tikrinta (-as)_____________________________________

(tai, kas nereikalinga, išbraukti) (patikrinimo akto data, Nr., nutarimo data, Nr.)

Žurnalas valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti pateiktas (nepateiktas) (tai, kas nereikalinga, išbraukti).

Patikrinimas pradėtas     20   m._____________mėn.______d. ____val.

baigtas       20   m._____________mėn.______d._____val.

Nustatyta:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nurodymai: iki 20___ m. ___________ mėn. _______ d. Departamentui (Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius; tel. 87066 8060, faks. 87066 8095, el. p. ntakd@ntakd.lt) pateikti šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas:

paaiškinimą;

narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)/į narkotinių ir psichotropinių IV sąrašą įrašytų medžiagų įsigijimo dokumentus;

kitus dokumentus: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1._________________________________________________________ ,_______lapai.

2._________________________________________________________ ,_______lapai.

3._________________________________________________________ ,_______lapai.

4._________________________________________________________ ,_______lapai.

5._________________________________________________________ ,_______lapai.

6._________________________________________________________ ,_______lapai.

7._________________________________________________________ ,_______lapai.

8._________________________________________________________ ,_______lapai.

9._________________________________________________________ ,_______lapai.

10.________________________________________________________ ,_______lapai.

11.________________________________________________________ ,_______lapai.

12.________________________________________________________ ,_______lapai.

 

Faktų fiksavimo protokolas surašytas 2 egzemplioriais.

 

Patikrino:

 

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Dalyvavo patikrinime:

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

____________________________________________

(ūkio subjekto/juridinio asmens vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto/juridinio asmens darbuotojo pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

____________

(data)

___________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios

su narkotinių ir psichotropinių

medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą

su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų

IV sąrašą įrašytomis medžiagomis,

patikrinimų atlikimo taisyklių

4 priedas

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

(Dokumentų paėmimo protokolo forma)

 

DOKUMENTŲ PAĖMIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ____________________ d.

 

__________________________

(surašymo vieta)

___________________________________________________________________________

(protokolą surašiusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

Dalyvauja:

1. ____________________________________________________________________

(ūkio subjekto/juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 569, 595 ir 599 straipsnių ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 214  straipsnio 4 dalies nuostatomis paimti patikrinti

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto/juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė / verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

 

šie dokumentai:

___________________________________________________________________________

(paimamų dokumentų pavadinimai, jų rekvizitai ir kiekiai)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Protokolą surašė:

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

____________________________________________

(ūkio subjekto/juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

___________________

(parašas, vardas ir pavardė)

___________________

(data)

 

Paimti dokumentai grąžinti 20 ____ m. ______________________ mėn. _________ d.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

________________________________________________grąžinau.

(pareigos, vardas, pavardė)

Ūkio subjekto/juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo ________________________protokole nurodytus dokumentus gavau.

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios

su narkotinių ir psichotropinių

medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą

su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų

IV sąrašą įrašytomis medžiagomis,

patikrinimų atlikimo taisyklių

5 priedas

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

(Dokumentų paėmimo protokolo forma)

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) MĖGINIŲ PAĖMIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ____________________ d.

 

__________________________

(surašymo vieta)

___________________________________________________________________________

(protokolą surašiusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

Dalyvauja:

4. ____________________________________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

5. ____________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

kontrolės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatomis, paimti patikrinti

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir buveinė / verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

 

šie medžiagų mėginiai:

___________________________________________________________________________

(paimamų medžiagų mėginių pavadinimai ir kiekiai, nurodoma pakuotė)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Protokolą surašė:

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

____________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

___________________

(parašas, vardas ir pavardė)

___________________

(data)

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

narkotinių ir psichotropinių medžiagų

pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių

asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių

ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą

įrašytomis medžiagomis, patikrinimų

atlikimo taisyklių

6 priedas

 

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

 

(Subjektų veiklos vietos ir dokumentacijos atitikties nustatytiems reikalavimams narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje deklaracijos forma)

 

________________________________________________________________________________

(Teikiančio deklaraciją fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, kodas, kontaktinė informacija)

 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

Šv. Stepono g. 27

01312 Vilnius

faks. 870668095, el. p.: ntakd@ntakd.lt

 

 

SUBJEKTŲ VEIKLOS VIETOS IR DOKUMENTACIJOS ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) KONTROLĖS SRITYJE

DEKLARACIJA

 

______________

(data)

______________

(vieta)

 

 

Aš / Mes_______________________________________________________________

(teikiančio deklaraciją fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

 

Patvirtinu (-ame), kad:

 

1. veiklos veikla ir dokumentacija, susijusi narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), atitinka Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo bei 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančiame prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p.1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30), 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12), 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), nuostatas.

2. Įsipareigoju pranešti Departamentui apie visus užsakymus arba sandorius, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir (arba) į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, dėl kurių kilo įtarimų, kad tokios medžiagos gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai.

 

 

 

_________________________

(parašas)

_______________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

______________________________________

(subjekto vadovo arba atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

narkotinių ir psichotropinių medžiagų

pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių

asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių

ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą

įrašytomis medžiagomis, patikrinimų

atlikimo taisyklių

7 priedas

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

(Teikimo atlikti patikrinimą forma)

 

____________________________________________

(pareigų pavadinimas)

 

 

TEIKIMAS ATLIKTI NEPLANINĮ PATIKRINIMĄ

 

20      m.                             d.  Nr.

 

______________________

(surašymo vieta)

 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriui,

 

Teikimą teikia

 

Valstybės tarnautojo/tarnautojų pareigos, vardas, pavardė

Teikiamas tikrinti ūkio subjektas/juridinis asmuo

 

Ūkio subjekto/juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos vietos adresas ar veiklos vietovė ir (ar) kiti duomenys, identifikuojantys ūkio subjektą/juridinį asmenį

Patikrinimo tikslas

 

Patikrinimo atlikimo pagrindas

 

 

 

Nurodomi turimi duomenys (informacija) apie ūkio subjekto veiklą, kuri galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų

Papildoma informacija

 

 

 

Sprendimas dėl teikimo

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)