LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2018 M. LAKRIČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-668 „DĖL LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. A1-1196

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A1-668 „Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); sutuoktiniams arba neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. nustatyta visiška negalia, arba neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (toliau – neįgalus vaikas), jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį (toliau – šeimos, auginančios neįgalų vaiką). Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

1.2. Pakeičiu 8.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.1. sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (pažyma-sąskaita, kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduota sąskaita, patvirtinanti apmokėjimą šios įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymas pervesti pinigus juridiniam asmeniui, pardavusiam automobilį, arba kiti pinigų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai), jei automobilį pardavė juridinis asmuo. Jei pinigų sumokėjimą patvirtinančiame dokumente nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, sąskaitą faktūrą ar ją atitinkantį dokumentą pateikti nebūtina;“.

1.3. Pakeičiu 8.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.4. arba sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;“.

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 8.4.5 papunktį.

1.5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Kompensacijos dydis nustatytas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Kompensacija apskaičiuojama pagal BSI dydį, kuris galioja sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dieną. Jei lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas patvirtinančiame dokumente šio automobilio įsigijimo išlaidų suma nurodyta užsienio valiuta (ne eurais), ši suma į eurus konvertuojama pagal Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį lengvojo automobilio įsigijimo dieną.“

1.6. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Kompensuojamomis lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidomis laikomos automobilio pritaikymo neįgaliojo poreikiams išlaidos – rankinio valdymo, keltuvo (lifto, rampos, nuovažos) vežimėliui įkelti į automobilį, pasukamos sėdynės, padedančios įsėsti į automobilį, įrengimo išlaidos.“

1.7. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Kompensuojamomis lengvojo automobilio remonto išlaidomis laikomos automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų, dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos. Išlaidos, susijusios su detalių valiklių, automobilių techninėse sistemose naudojamų skysčių (freono, stabdžių skysčio ir kt.) ir (ar) tepalų įsigijimu, jų keitimu ir (ar) pildymu, padangų montavimu, balansavimu, ratų nuėmimu, uždėjimu, suvedimu, papildomos (ne gamyklinės) elektroninės, dujinės ir (ar) kitos įrangos (signalizacijos ar kt.) įrengimu, nėra laikomos kompensuojamomis lengvojo automobilio remonto išlaidomis ir nėra kompensuojamos.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis socialinės apsaugos ir darbo                                                          Linas Kukuraitis

ministro pareigas