LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 2, 111, 161, 25, 28, 29 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1711

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kapo ramybės laikotarpis – laikas, per kurį iki kaulų suyra nekremuoti žmogaus palaikai. Konkrečią kapo ramybės laikotarpio trukmę kapinėse, atsižvelgdamas į grunto sudėtį ir į tai, ar kape palaidotas asmuo sirgo pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, nustato kapinių prižiūrėtojas, remdamasis hidrogeologinio tyrimo rezultatais ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) išvada. Kapo ramybės laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 25 metai.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

24. Žmogaus palaikų laikymas – žmogaus palaikų laikymas teisės aktų nustatytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose patalpose ir sąlygomis po patologinės anatomijos tyrimų ar teismo medicinos ekspertizių ir tyrimų leidus žmogaus palaikus laidoti arba, kai patologinės anatomijos tyrimai ar teismo medicinos ekspertizės ir tyrimai nedaromi, atvežus iš mirties fakto nustatymo vietos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Žmogaus palaikų laikymu nelaikomas žmogaus palaikų saugojimas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminą asmens sveikatos priežiūros įstaigose ar Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 25 dalį ir ją išdėstyti taip:

25. Žmogaus palaikų paruošimas šarvoti – žmogaus palaikų ir aprangos sutvarkymas, įskaitant specialų paruošimą žmogaus palaikus apsaugoti nuo irimo iki savaitės, ir dėjimas į karstą pagal laidojančio asmens pageidavimą ir teisės aktų nustatytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, atliekamas žmogaus palaikų paruošimo patalpose, įrengtose pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Žmogaus palaikų paruošimu šarvoti nelaikomas žmogaus palaikų aprengimas ir dėjimas į karstą, kai tai laidojančio asmens prašymu atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar Valstybinės teismo medicinos tarnybos personalas.“

 

 

2 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 111 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, gavusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas raštu kreipiasi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kad jis pateiktų duomenis apie Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) kremavimo veiklai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras duomenis apie pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) kremavimo veiklai privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo licencijas išduodančios institucijos rašto gavimo dienos.

2. Pakeisti 111 straipsnio 9 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) jeigu sustabdomas šio straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, sustabdęs leidimo-higienos paso galiojimą, turi per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti licencijas išduodančią instituciją ir nurodyti jo sustabdymo galiojimo terminą.

3. Pakeisti 111 straipsnio 11 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) jeigu panaikinamas šio straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras apie tai raštu informuoja licencijas išduodančią instituciją per 3 darbo dienas nuo leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo dienos.

 

3 straipsnis. 161 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 161 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Licencijas išduodanti institucija, gavusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas raštu kreipiasi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kad jis pateiktų duomenis apie Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) balzamavimui. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras duomenis apie pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) balzamavimui privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo licencijas išduodančios institucijos rašto gavimo dienos.“

2. Pakeisti 161 straipsnio 9 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) jeigu sustabdomas šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, sustabdęs leidimo-higienos paso galiojimą, turi per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti licencijas išduodančią instituciją ir nurodyti jo sustabdymo galiojimo terminą.“

3. Pakeisti 161 straipsnio 11 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) jeigu panaikinamas šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras apie tai raštu informuoja licencijas išduodančią instituciją per 3 darbo dienas nuo leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo.“

 

4 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Palaidotus žmogaus palaikus galima ekshumuoti nesibaigus kapo ramybės laikotarpiui, kai yra palaidoto žmogaus artimųjų giminaičių prašymas ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka gautas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimas arba prokuroro nurodymu. Ekshumavimo išlaidas apmoka pareiškėjas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimas nėra būtinas perkeliant rūsyje palaidotus žmogaus palaikus, nebent būtų atidaromas karstas.

 

5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sprendimą dėl draudimo laidoti kapinių dalyje arba visoje jų teritorijoje priima savivaldybės, kurios teritorijoje yra kapinės, administracijos direktorius, vadovaudamasis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siūlymu.“

 

6 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kapinės gali būti panaikinamos iškilus pavojui visuomenės sveikatai. Sprendimą dėl kapinių panaikinimo priima savivaldybės, kurios teritorijoje yra kapinės, taryba, vadovaudamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siūlymu.“

 

 

7 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras vykdo žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, taip pat kituose įstatymuose nustatytas kremavimo veiklos, balzamavimo, laidojimo paslaugų teikimo ir kapinių tvarkymo priežiūros ir kontrolės funkcijas.

 

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė