LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2013 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. XII-440 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NARIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-2249

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. XII-440 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NARIŲ PATVIRTINIMO

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 13 straipsniu, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

1. Patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) valdybos nariais penkerių metų kadencijai:

1) Dainių Haroldą PAUŽĄ

– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Anatomijos instituto vadovą (Tarybos pirmininkas);

2) Rūtą PETRAUSKAITĘ

– Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros profesorę (Tarybos pirmininko pavaduotoja – Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė);

 

3) Jūrą BANĮ

– Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros vedėją (Tarybos pirmininko pavaduotojas – Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas);

 

4) Redą CIMMPERMAN

– Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Vandens ekotoksikologijos laboratorijos jaunesniąją mokslo darbuotoją (Tarybos mokslinė sekretorė);

 

5) Vladą Algirdą BUMELĮ

– uždarosios akcinės bendrovės „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ generalinį direktorių;

 

6) Kęstutį JASIŪNĄ

– uždarosios akcinės bendrovės „Ekspla“ generalinį direktorių;

 

7) Svetlaną KAUZONIENĘ

– Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrę;

 

8) Valdemarą RAZUMĄ

– Lietuvos mokslų akademijos prezidentą;

 

9) Vidą ŽAGŪNIENĘ

– Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vedėją.

 

 

2. Patvirtinti Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto nariais penkerių metų kadencijai:

1) Tamarą BAIRAŠAUSKAITĘ

– Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyriaus vyriausiąją mokslo darbuotoją;

 

2) Darijų BEINORAVIČIŲ

– Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėją;

 

3) Liutaurą KRANIAUSKĄ

– Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centro vedėją;

 

4) Saulių PIVORĄ

– Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros docentą;

 

5) Jurgitą STANIŠKYTĘ

– Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Teatrologijos katedros profesorę;

 

6) Ritą ŠERPYTYTĘ

– Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro profesorę;

 

7) Sigitą URBONAVIČIŲ

– Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Rinkodaros katedros vedėją;

 

8) Miką VAICEKAUSKĄ

– Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vadovą;

 

9) Reginą VIRVILAITĘ

– Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Marketingo katedros profesorę;

 

10) Ritą ŽUKAUSKIENĘ

– Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos instituto profesorę.

 

 

3. Patvirtinti Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariais penkerių metų kadencijai:

1) Albertą BITINĄ

– Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centro Jūros ekosistemų laboratorijos vyriausiąjį mokslo darbuotoją;

 

2) Pavelą DUCHOVSKĮ

– Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėją;

 

3) Juozą KULĮ

– Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Chemijos ir bioinžinerijos katedros profesorių;

 

4) Limą KUPČINSKĄ

– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto vadovą;

 

5) Remigijų LEIPŲ

– Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Ekonometrinės analizės katedros profesorių;

 

6) Arūną LUKOŠEVIČIŲ

– Kauno technologijos universiteto Biomedicininės inžinerijos instituto direktorių;

 

7) Editą SUŽIEDĖLIENĘ

– Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros vedėją;

 

8) Gytį SVIRSKĮ

– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neuromokslų instituto direktoriaus pavaduotoją;

 

9) Praną ŠERPYTĮ

– Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos profesorių;

 

10) Gediminą VALKIŪNĄ

– Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovą.“

 

 

2 straipsnis.

Nustatyti, kad Lietuvos mokslo tarybos narių:

1) Jūro Banio, Darijaus Beinoravičiaus, Alberto Bitino, Redos Cimmperman, Liutauro Kraniausko, Sauliaus Pivoro, Prano Šerpyčio, Miko Vaicekausko, Gedimino Valkiūno penkerių metų kadencija skaičiuojama nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos;

2) Tamaros Bairašauskaitės, Vlado Algirdo Bumelio, Kęstučio Jasiūno, Svetlanos Kauzonienės, Remigijaus Leipaus, Arūno Lukoševičiaus, Valdemaro Razumo, Jurgitos Staniškytės, Editos Sužiedėlienės, Gyčio Svirskio, Sigito Urbonavičiaus, Reginos Virvilaitės, Ritos Žukauskienės penkerių metų kadencija skaičiuojama nuo 2013 m. birželio 27 d. iki 2018 m. birželio 27 d.;

3) Pavelo Duchovskio ir Limo Kupčinsko antroji penkerių metų kadencija skaičiuojama nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos;

4) Juozo Kulio, Dainiaus Haroldo Paužos, Rūtos Petrauskaitės, Ritos Šerpytytės ir Vidos Žagūnienės antroji penkerių metų kadencija skaičiuojama nuo 2013 m. birželio 27 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė