valstybinės augalininkystės TarnybOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO AUGALŲ VEISLIŲ 2016 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 11 d. Nr. A1-93  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo 3 straipsniu, Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-692 „Dėl Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“, taip pat atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 12 d. Valstybinės augalų veislių vertinimo komisijos siūlymus,

t v i r t i n u pridedamą Nacionalinį augalų veislių 2016 metų sąrašą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Sergejus Fedotovas