CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DEKLARACIJŲ PATEIKIMO IR LEIDIMŲ SPECIALIESIEMS SKRYDŽIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 m. balandžio 8 d. ĮSAKYMU NR. 4R-62, PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. 4R-82

Vilnius

 

 

P a k e i č i u „Deklaracijų pateikimo ir leidimų specialiesiems skrydžiams išdavimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 4R-62:

1.  Pakeičiu aprašo pavadinimą ir išdėstau jį taip:

„DEKLARACIJŲ PATEIKIMO IR LEIDIMŲ DIDELĖS RIZIKOS KOMERCINIAMS SPECIALIESIEMS SKRYDŽIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS“.

2.  Pakeičiu 1 punktą ir išdėstau jį taip:

1. Deklaracijų pateikimo ir leidimų didelės rizikos komerciniams specialiesiems skrydžiams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato deklaracijų specialiesiems skrydžiams pateikimo ir leidimų didelės rizikos komerciniams specialiesiems skrydžiams išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo apribojimo, sustabdymo ir panaikinimo tvarką“.

3.  Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

4.  Pakeičiu aprašo 1 priedą (pridedama).

5.  Pakeičiu aprašo 2 priedą (pridedama).

6.  Pakeičiu aprašo 3 priedą (pridedama).

7.  Pakeičiu aprašo 4 priedą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Joris Gintilas