LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-533/B1-310 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 15 d. Nr. D1-119/B1-197

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiame 7 punktą ir išdėstome jį taip:

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. gyvūno įsigijimo datakaip apibrėžiama 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L166, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, 2015 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentu Nr. 2015/870 (OL 2015 L 142, p. 3), 1 straipsnyje;

7.2. iškamša – techninėmis priemonėmis atkurta gyvūno ar jo dalių anatominė forma naudojant gyvūno kailį ar odą, taip pat kitoks viso gyvūno ar jo dalies preparatas (sausas ar panardintas į konservuojantį tirpalą);

7.3. laisvėje esančių laukinių gyvūnų paėmimas iš buveinių – bet koks gyvų laukinių gyvūnų gaudymas, rinkimas, sumedžiojimas, sužvejojimas, sugavimas tam pritaikytomis priemonėmis ar be jų, gyvūnus numarinant arba nenumarinant (toliau – Paėmimas). Paėmimu laikomas ir laukinių gyvūnų sunaikinimas;

7.4. laukinių gyvūnų hibridai – skirtingų laukinių gyvūnų rūšių palikuonys, laukinių ir naminių gyvūnų palikuonys;

7.5. laukinių gyvūnų žymėjimas – jų ženklinimas metaliniais ir/ar plastikiniais žiedais, įvairių konstrukcijų prie kūno tvirtinamais ženklais, dažymas specialiais dažais, tatuiravimas, atskirų kūno dalių ar plunksnų iškarpymas, žymių padarymas kūne, mikroschemų po oda įvedimas, radijo siųstuvų pritvirtinimas siekiant palengvinti gyvūnų vėlesnį identifikavimą bei stebėjimą;

7.6. zoologinė kolekcija – apibūdintų, sistematizuotų ir paruoštų saugoti mokslinę, istorinę, pažintinę ir estetinę vertę turinčių gyvų gyvūnų (laikomų zoologijos soduose, okeanariumuose, akvariumuose, insektariumuose bei terariumuose) ir negyvų gyvūnų, jų dalių, gyvybinės veiklos produktų ir preparatų rinkiniai, taip pat iškamšų, kailių, lizdų, kiaušinių, moliuskų kriauklių rinkiniai;

7.7. zoologinės kolekcijos tvarkytojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų atstovybės ir filialai, teisėtai valdantys ir naudojantys zoologinę kolekciją.“;

1.2. pakeičiame 11.3. papunktį ir išdėstome jį taip:

11.3. laikant, veisiant naminius ir domestikuotus gyvūnus (arklius, galvijus, jakus, avis, ožkas, kiaules, šiaurinius elnius, kates, šunis, asilus, kupranugarius, lamas, alpakas, naminius šeškus (Mustelo putorius furo), triušius, domestikuotus šinšilų egzempliorius, jūrų kiaulytes, sirinius žiurkėnus (Mesocricetus auratus), džungarinius žiurkėnukus (Phodopus sungorus), Roborovskio žiurkėnukus (Phodopus roborovskii), mongolines smiltpeles (Meriones unguiculatus), domestikuotas juodąsias žiurkes (Rattus rattus), stručius, vištas, antis, žąsis, kalakutus, patarškas, uolinius karvelius, kanarėles, neišskiriamąsias papūgas (Agapornis roseicollis), banguotąsias papūgėles (Melopsittacus undulatus), papūgas nimfas (Nymphicus hollandicus), Kramerio papūgas (Psittacula krameri), paprastuosius povus (Pavo cristatus), fazanus (medžiojamuosius fazanus (Phasanus colchicus), karališkuosius fazanus (Syrmaticus reevesii), deimantinius fazanus (Chrysolophus amherstiae), auksinius fazanus (Chrysolophus pictus), sidabrinius fazanus (Lophura nycthemera)), degu (Octodon degus), bites, šilkverpius ir kitus istoriškai domestikuotus, saugomoms rūšims nepriskiriamus gyvūnus). AAA dėl šio papunkčio taikymo kitų rūšių istoriškai domestikuotiems gyvūnams konsultuojasi su Aplinkos ministerija ir mokslo institucijomis;“;

1.3. papildome 111 punktu:

111. Laukiniai gyvūnai, kurių rūšys įtrauktos į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317 p. 35) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014) nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, laikomi nelaisvėje, veisiami ar kitaip naudojami vadovaujantis šiuo reglamentu ir Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarka) ir/arba turint Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje ir Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytus leidimus.“;

1.4. papildome 112 punktu:

112. Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“, nurodyti laukiniai gyvūnai, kurių rūšys neįtrauktos į Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, laikomi nelaisvėje, dauginami ir kitaip naudojami laikantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje nustatytų reikalavimų.“;

1.5. pakeičiame 12 punktą ir išdėstome jį taip:

12. Draudžiama Asmenims nelaisvėje laikyti, veisti, dauginti ir įsigyti laikymui nelaisvėje:

12.1. laukinius paukščius rūšių, natūraliai paplitusių Europos Sąjungos valstybių narių Europinėje teritorijoje, kurios pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles nepriskiriamos medžiojamiesiems gyvūnams ir joms nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, išskyrus atvejus, kai šių rūšių paukščiai buvo paimti iš gamtos vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo reikalavimais arba išsirito iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo įgyti vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai;

12.2. visų rūšių laukinius gyvūnus, nurodytus Draudžiamų laikyti nelaisvėje ir veisti laukinių gyvūnų rūšių sąraše (Taisyklių 2 priedas), išskyrus atvejus:

12.2.1. kai šie gyvūnai laikomi nelaisvėje be galimybės veistis ir daugintis ir yra teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d.; krokodilai – iki 2011 m. liepos 13 d.; ūdros (Lutra lutra), pilkieji vilkai (Canis lupus), paprastieji šakalai (Canis aureus), rudosios meškos (Ursus arctos), vilpišiai (miškinės katės) (Felis silvestris) ir paprastosios lūšys (Lynx lynx) – iki 2015 m. sausio 1 d.;

12.2.2. kai šie gyvūnai laikomi mokslo ir mokymo įstaigose, turinčiose leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, ar zoologijos soduose, turinčiuose išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą, nurodytą Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos apraše;

12.2.3. kai šie gyvūnai laikinai paimti ir laikomi nelaisvėje be galimybės veistis ir daugintis globos tikslais vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymu;

12.2.4. kai Asmenys vykdo saugomų rūšių veisimo ir paleidimo į laisvę programas;

12.2.5. kai nelaisvėje, specializuotuose ūkiuose (fermose) ūkiniais tikslais laikomi ir veisiami ir įsigyjami laikymui nelaisvėje kailiniai žvėreliai;

12.3. laukinių gyvūnų hibridus, jų palikuonis ir gyvūnus, kurių veisime naudoti hibridai, išskyrus atvejus:

12.3.1. kai šie gyvūnai kryžminami mokslinių tyrimų tikslais ir turint AAA leidimą naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui, išduotą vadovaujantis Taisyklių VI skyriaus reikalavimais;

12.3.2. kai šie gyvūnai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d. ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai, nurodyti Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse (toliau – Teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai). Tolesnis šių gyvūnų veisimas leidžiamas tik turint AAA leidimą naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui ir (ar) hibridų veisimui, išduotą vadovaujantis Taisyklių VI skyriaus reikalavimais;

12.3.3. kai nelaisvėje, specializuotuose ūkiuose (fermose) ūkiniais tikslais laikomi ir veisiami kailinių žvėrelių hibridai;

12.4. visų rūšių laukinius gyvūnus (išskyrus atvejus, kai šie gyvūnai paimti iš gamtos vadovaujantis Taisyklių, Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo reikalavimais arba gimė ar išsirito iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba įgyti vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis, ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai bei šie gyvūnai nėra įtraukti į Draudžiamų laikyti nelaisvėje ir veisti gyvūnų sąrašą):

12.4.1. įtrauktus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“;

12.4.2. nurodytus Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A–D prieduose;

12.4.3. įtrauktus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis.“;

1.6. pakeičiame Taisyklių 2 priedą išdėstome jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. draudimas veisti ir dauginti Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 12 punkte nurodytų rūšių laukinius gyvūnus nėra taikomas individams, kurių poravimasis įvyko iki 2018 m. kovo 1 d. Asmenys, laikantys nelaisvėje draudžiamų veisti rūšių laukinius gyvūnus, kurių poravimasis įvyko iki 2018 m. kovo 1 d., privalo imtis priemonių ir užtikrinti, kad šie gyvūnai po 2018 m. kovo 1 d. nesiveistų ir nesidaugintų. Individų, kurių poravimasis įvyko iki 2018 m. kovo 1 d., palikuonis asmenys turi teisę laikyti nelaisvėje iki jų mirties, užtikrinant, kad jie toliau nesiveistų ir nesidaugintų;

2.2. Asmenims, turintiems išduotus Leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, nurodytus Laukinių gyvūnų taisyklių 12 punkte, Leidimo galiojimas nenaikinamas. Leidimo turėtojas, teisėtai įgijęs Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 12 punkte nurodytų gyvūnų rūšių egzempliorius, turi teisę juos laikyti iki jų mirties, užtikrinant, kad jie toliau nesiveistų ir nesidaugintų;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius                                          Darius Remeika

 

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių

2 priedas

 

DRAUDŽIAMŲ LAIKYTI NELAISVĖJE IR VEISTI LAUKINIŲ GYVŪNŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

1. Krokodilai (Crocodylia), visos rūšys

2. Kloakiniai (Monotremata), visos rūšys

3. Nepilnadančiai (Edentata), visos rūšys

4. Kaguanai (Dermoptera), visos rūšys

5. Beždžionės (Primates), visos rūšys

6. Šuniniai (Canidae), išskyrus rudąją lapę (Vulpes vulpes)

7. Lokiniai (Ursidae), visos rūšys

8. Didžioji panda (Ailuropoda melanoleuca)

9. Mažoji panda (Ailurus fulgens)

10. Kiauniniai (Mustelidae), išskyrus šeško naminę formą (Mustela putorius furo)

11. Viveriniai (Viverridae), visos rūšys

12. Hieniniai (Hyaenidae), visos rūšys

13. Katiniai (Felidae), visos rūšys

14. Irklakojai (ruoniai) (Pinnipedia), visos rūšys

15. Banginiai (Cetacea), visos rūšys

16. Sirenos (Sirenia), visos rūšys

17. Straubliniai (Proboscidea), visos rūšys

18. Tapyriniai (Tapiridae), visos rūšys

19. Raganosiniai (Rhinocerotidae), visos rūšys

20. Vamzdžiadančiai (Tubulidentata), visos rūšys

21. Hipopotaminiai (Hippopotamidae), visos rūšys

22. Žirafiniai (Giraffidae), visos rūšys

23. Skujuočiai (Pholidota), visos rūšys

 

Pastaba. Sąraše nurodoma konkreti rūšis arba aukštesnis sistematinis vienetas (šeima arba būrys), todėl atveju laikoma, kad visos rūšys, kurias jungia šis sistematinis vienetas, taip pat įrašytos į sąrašą.