Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO

 

2014 m. liepos 2 d. Nr. 629
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 30 straipsniu ir 93 straipsnio 17 dalimi ir įgyvendindama 2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Nacionalinio vėžio instituto įstatymo 5 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Vilniaus universiteto Onkologijos instituto pavadinimą ir šį institutą vadinti Nacionaliniu vėžio institutu.

2. Patvirtinti Nacionalinio vėžio instituto įstatus (pridedama).

3. Įgalioti Vilniaus universiteto Onkologijos instituto direktorių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnio nustatyta tvarka pranešti visiems Vilniaus universiteto Onkologijos instituto kreditoriams apie pavadinimo pakeitimą, pasirašyti šiuo nutarimu patvirtintus Nacionalinio vėžio instituto įstatus ir teisės aktų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti juos ir kitus pakeistus duomenis Juridinių asmenų registrui.

4. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto savininko teises ir pareigas (išskyrus tuos atvejus, kai tai priklauso išimtinei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencijai).

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1724 „Dėl universiteto mokslo institutų statutų patvirtinimo“;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 39 „Dėl Vilniaus universiteto Onkologijos instituto reorganizavimo inicijavimo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                           Dainius Pavalkis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 629

 

 

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis vėžio institutas (toliau – Institutas) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Instituto teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

2. Institutas yra viešasis juridinis asmuo, kurio misija – vykdyti valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Institutas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo ženklą ir kitą atributiką, taip pat sąskaitų banke.

3. Institutas yra Onkologijos ligoninės ir instituto (1933–1945 metai), Lietuvos mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos ir onkologijos instituto (1945–1957 metai), Onkologijos mokslinių tyrimų instituto (1957–1990 metai), Lietuvos onkologijos centro (1990–2002 metai) ir Vilniaus universiteto Onkologijos instituto (2002–2013 metai) veiklos tęsėjas.

4. Instituto savininkė yra Lietuvos Respublika. Instituto savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija) (išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė). Švietimo ir mokslo ministerijos, kaip Instituto savininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme.

5. Instituto veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.

6. Instituto buveinė – Santariškių g.1, Vilnius.

 

II SKYRIUS

INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Instituto veiklos tikslai:

7.1. vykdyti šalies ūkio, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų onkologijos krypčių ir gretutinių krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ir užtikrinti valstybės tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją onkologijos ir gretutinėse kryptyse;

7.2. bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus;

7.3. teikti sveikatos priežiūros įstaigoms metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą vėžio kontrolės (onkologinių ligų prevencija, diagnostika, gydymas ir kita susijusi veikla) klausimais; koordinuoti vėžio kontrolės veiklą Lietuvos Respublikoje ir teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) pasiūlymus dėl onkologinės pagalbos (tai yra visumos priemonių, skirtų onkologinių ligų prevencijai, diagnostikai ir gydymui ir apimančių prevencinės medicinos pagalbą, medicinos pagalbą, medicininę reabilitaciją, slaugą, socialines paslaugas bei patarnavimus, priskirtus asmens sveikatos priežiūrai) tobulinimo;

7.4. skleisti onkologijos mokslo žinias visuomenėje, diegti jas į švietimą, sveikatos apsaugą, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;

7.5. taikyti onkologijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus kasdienėje praktikoje;

7.6. teikti aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos ir užsienio gyventojams;

7.7. tvarkyti populiacinį Vėžio registrą;

7.8. tvarkyti žmogaus biologinę medžiagą ir medicininę informaciją;

7.9. pagal savo kompetenciją atstovauti Lietuvos onkologijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, taip pat atstovauti Lietuvai sprendžiant su vėžio kontrole susijusius klausimus.

8. Instituto mokslinės veiklos kryptys:

8.1. vėžio priežasčių ir mechanizmų tyrimai bei profilaktikos plėtojimas, remiantis epidemiologiniais, eksperimentiniais, molekulinės biologijos ir klinikiniais tyrimais;

8.2. vėžio vizualizacijos ir ankstyvosios diagnostikos tobulinimas, taikant naujas technologijas (genominių, proteominių biožymenų identifikacija, nauji radiologiniai metodai, nanotechnologijos);

8.3. naujausių piktybinių navikų gydymo technologijų plėtojimas ir diegimas siekiant individualizuoti kiekvieno paciento gydymą (molekulinių ir ląstelinių biožymenų tyrimai vėžio prognozei, gydymo atsakui, vėžio progresijai, metastazių rizikai nustatyti), maksimaliai sunaikinant visas vėžio ląsteles bei minimaliai pakenkiant sveikiems audiniams.

9. Instituto veiklos sritys:

9.1. biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra;

9.2. onkologijos srities asmens sveikatos priežiūros veikla.

10. Instituto veiklos rūšys: medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.40), gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.20), technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.50), specializuotųjų ligoninių veikla (86.10.20), gydytojų specialistų veikla (86.22), medicinos laboratorijų veikla (86.90.30), su jais susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla, būtina pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti (kitos veiklos rūšys) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus.

11. Institutas turi šias teises:

11.1. kartu su universitetais Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka rengti aukštos kvalifikacijos mokslininkus, padėti rengti onkologinės chemoterapijos, onkologinės radioterapijos ir medicinos fizikos specialistus, sudaryti sąlygas mokyti medicinos ir gretimų specialybių rezidentus;

11.2. kaupti, sisteminti, saugoti onkologijos tyrimų rezultatus ir laimėjimus, skelbti mokslinių tyrimų rezultatus recenzuojamuose mokslo ir kituose leidiniuose, rengti ir leisti monografijas ir kitus leidinius, pasirinkti būdus savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatams skelbti; vykdyti mokslo populiarinimo veiklą;

11.3. organizuoti kongresus, mokslines, praktines ir klinikines konferencijas, simpoziumus, pasitarimus, mokymus ir kitus mokslinius renginius;

11.4. atlikti onkologijos mokslo darbų ekspertizes ir rengti onkologijos mokslo plėtros rekomendacijas;

11.5. teikti metodologinę pagalbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, tvarkyti onkologinių ligų apskaitą, teikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, kaip gerinti šio darbo kokybę;

11.6. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis sprendžiant su vėžio kontrole (moksliniai tyrimai, prevencija, diagnostika, gydymas ir ilgalaikis stebėjimas) susijusius klausimus;

11.7. teikti antrines ir tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas onkologijos srityje Lietuvos ir užsienio gyventojams;

11.8. savo nuožiūra, nepažeidžiant autorių teisių, naudoti mokslininkų, gydytojų ir kitų darbuotojų darbo rezultatus;

11.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises ir pareigas, darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką;

11.10. turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka;

11.11. teisės aktų nustatyta tvarka įgyti kitų teisių.

12. Instituto pareigos:

12.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamose Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programose, kitose strategijose, planuose ir teisės aktuose numatytas vėžio profilaktikos ir kontrolės priemones bei vėžio profilaktikos ir kontrolės srityje priimtus sprendimus;

12.2. informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Švietimo ir mokslo ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją ir visuomenę apie mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, savo finansinę, ūkinę veiklą ir lėšų naudojimą;

12.3. laiku teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), reikalingą mokslo ir studijų bei sveikatos priežiūros sistemos valdymui ir stebėsenai;

12.4. užtikrinti Instituto bendruomenės narių akademinę laisvę;

12.5. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas ir jas skirti tik Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnyje nurodytoms asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti;

12.6. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

13. Instituto ir jo darbuotojų teisėms į intelektinės veiklos rezultatus mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio nuostatos.

 

III SKYRIUS

INSTITUTO VALDYMO ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, SKYRIMAS IR ATLEIDIMAS

 

14. Instituto valdymo organai yra:

14.1. Instituto mokslo taryba (toliau – Taryba);

14.2. Instituto direktorius.

15. Taryba sudaroma 5 metams. Tarybą sudaro 13 narių, iš kurių 2 skiria švietimo ir mokslo ministras, po vieną asmenį deleguoja Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, vieną asmenį skiria švietimo ir mokslo ministras iš Lietuvos specializuotos onkologijos draugijos (asociacijos), 7 Tarybos nariai renkami iš Instituto mokslo ir administracijos darbuotojų.

16. Taryba sudaroma laikantis šių principų:

16.1.Tarybos narius iš Instituto mokslo ir administracijos darbuotojų renka Instituto mokslo darbuotojai ir administracijos darbuotojai;

16.2. rinkimus į Tarybą skelbia ir organizuoja Instituto direktorius pagal jo patvirtintą Tarybos rinkimų reglamentą;

16.3. jeigu Tarybos narys negali vykdyti savo pareigų ar atsistatydina, organizuojami naujo tarybos nario rinkimai likusiam kadencijos laikotarpiui.

17. Taryba renka iš Tarybos narių savo pirmininką ir tvirtina pirmininko siūlomas Tarybos pirmininko pavaduotojo ir Tarybos sekretoriaus kandidatūras. Jais negali būti Instituto direktorius ar direktoriaus pavaduotojai. Instituto direktoriumi ir Tarybos pirmininku negali būti tas pats asmuo. Tas pats asmuo Tarybos pirmininku gali būti išrinktas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės.

18. Taryba atlieka šias funkcijas:

18.1. Instituto direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Instituto struktūrą ir jos pakeitimus, svarsto Instituto direktoriaus pateiktus pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;

18.2. Instituto direktoriaus teikimu tvirtina Instituto strateginį veiklos planą;

18.3. tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;

18.4. svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus;

18.5. svarsto Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;

18.6. svarsto ir teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl Instituto ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

18.7. Instituto direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina dokumentus, reglamentuojančius Instituto atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Institute atliekamus mokslinius tyrimus, taip pat vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe;

18.8. Instituto direktoriaus teikimu tvirtina nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Instituto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros koordinavimu ir atitinkamu projektų rengimu;

18.9. rengia ir teikia Instituto direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą;

18.10. priima sprendimus dėl asocijuoto mokslininko statuso suteikimo;

18.11. rengia rekomendacijas dėl onkologijos mokslo laimėjimų taikymo praktikoje;

18.12. atlieka kitas teisės aktų jai priskirtas funkcijas.

19. Taryba priima nutarimus posėdžiuose, kuriuos ne rečiau kaip kartą per pusmetį šaukia Tarybos pirmininkas. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių arba Tarybos pirmininkas, arba Instituto direktorius. Tarybos nariai informuojami apie šaukiamą Tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

20. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

21. Direktorius yra Instituto vienasmenis valdymo organas, veikiantis Instituto vardu ir jam atstovaujantis. Direktorius atlieka įstatų ir teisės aktų nustatytas įstaigos vadovo funkcijas.

22. Instituto direktoriaus funkcijos:

22.1. užtikrinti, kad Instituto veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, šiuos įstatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

22.2. leisti įsakymus, atstovauti Institutui turint santykių su trečiaisiais asmenimis;

22.3. priimti į darbą ir atleisti iš darbo Instituto darbuotojus, skelbti darbuotojų atestavimą ir konkursus pareigoms eiti;

22.4. teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti Instituto darbuotojų darbo užmokestį, skatinti darbuotojus, skirti jiems drausmines nuobaudas, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas;

22.5. teikti Tarybai tvirtinti Instituto strateginį veiklos planą, veiklos metines ataskaitas, kitus dokumentus ir siūlymus dėl pagrindinių Instituto mokslinės veiklos krypčių, Instituto įstatų keitimo;

22.6. organizuoti Instituto veiklos savianalizę ir prireikus inicijuoti Instituto veiklos ekspertinį vertinimą;

22.7. teikti Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;

22.8. tvirtinti Instituto pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą, garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

22.9. atlikti kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

23. Instituto direktorių viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai skiria į pareigas ir atleidžia iš jų švietimo ir mokslo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.

24. Instituto direktoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės patirties.

 

IV SKYRIUS

INSTITUTO STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

 

25. Instituto struktūrą tvirtina Taryba, atsižvelgdama į mokslinį ir kitą veiklos pobūdį. Instituto struktūriniai padaliniai yra klinika, mokslinės laboratorijos, centrai, skyriai ir kiti padaliniai. Instituto direktoriaus teikimu Instituto padaliniai steigiami arba likviduojami Tarybos nutarimu. Mokslo padalinių veiklos tikslus ir jų vadovų funkcijas nustato Taryba. Kitų padalinių veiklos tikslus, jų vadovų funkcijas nustato Instituto direktorius.

26. Instituto struktūrinis padalinys klinika (toliau – Instituto klinika) – klinikinės, mokslinės, pedagoginės veiklos bazė.

27. Instituto darbuotojai yra mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, gydytojai, administracijos ir kiti darbuotojai.

28. Administraciją sudaro Instituto darbuotojai, išskyrus akademinių padalinių vadovus, kurie turi teisę pagal kompetenciją duoti privalomus nurodymus pavaldiems darbuotojams. Be administracinių pareigų, jie gali dirbti pedagoginį ir (arba) mokslinį darbą.

29. Mokslo darbuotojų pareigybės yra šios: vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslininkas stažuotojas. Jų kvalifikacinius reikalavimus nustato Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos mokslo tarybos nutarimais. Į mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigas skiriama viešo konkurso būdu. Konkursų organizavimo ir jų vykdymo tvarką nustato Taryba.

30. Instituto darbuotojų teises ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Instituto darbuotojams sudaromos darbo sąlygos, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

31. Instituto darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Instituto vidaus darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų.

32. Instituto darbuotojai už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

INSTITUTO VISUOMENINĖS PRIEŽIŪROS FORMA

 

33. Institutas nuolat atlieka savo mokslinės, vėžio kontrolės ir klinikinės veiklos analizę.

34. Instituto veiklos kokybei gerinti ir atskaitomybei įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija kas 6 metai inicijuoja, o Lietuvos mokslo taryba organizuoja veiklos išorinį vertinimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 289 „Dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Instituto veiklos išorinis vertinimas apima visas įstatuose nurodytas veiklos sritis ir remiasi veiklos atitiktimi įstatuose nurodytai misijai, mokslo ir studijų tarptautiniam lygiui, studijų rezultatų vertinimo atitikties nustatytiems reikalavimams, taip pat akademinės etikos ir procedūrų reikalavimų vykdymo ir valstybės lėšų naudojimo veiksmingumo kriterijais.

35. Siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, skatinti mokslo pažangą, visi Institute atliekamų mokslo darbų rezultatai skelbiami viešai, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

VI SKYRIUS

INSTITUTO TURTAS IR LĖŠOS

 

36. Institutas jam perduotą valstybės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

37. Instituto lėšas sudaro:

37.1. valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;

37.2. valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;

37.3. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;

37.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos ir kitos valstybės fondų lėšos;

37.5. tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;

37.6. lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

37.7. pajamos, gautos iš ūkinės ir mokslinės veiklos, taip pat už teikiamas paslaugas;

37.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

38. Visas lėšas Institutas planuoja ir naudoja teisės aktų nustatyta tvarka. Pajamas ir išlaidas Institutas tvarko pagal Instituto direktoriaus patvirtintą sąmatą teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Instituto finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KLINIKINĖ VEIKLA

 

40. Instituto klinika yra klinikinių ir biomedicininių mokslinių tyrimų bazė ir teikia antrines ir tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (stacionarines bei ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, prevencinės medicinos pagalbos, slaugos, medicininės reabilitacijos paslaugas), vykdo kitą įstatymų leidžiamą veiklą.

41. Instituto klinikos veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūra, reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, kiti su asmens sveikatos priežiūra susiję teisės aktai ir šie įstatai.

42. Instituto mokslo ir administracijos darbuotojai, turintys atitinkamą medicinos praktikos licenciją, teisės aktų nustatyta tvarka gali dirbti klinikinį darbą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Instituto įstatus ir jų pakeitimus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

44. Instituto įstatų pakeitimo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka teikia švietimo ir mokslo ministras.

45. Instituto vieši pranešimai skelbiami Instituto tinklalapyje.

 

 

 

__________________