VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. RUGSĖJO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ IR TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR SPRENDIMO IŠREGISTRUOTI KASOS APARATĄ FR1156 FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. VA-81

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 42.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.2. grąžintą spausdintą kvitą (kai kvitas buvo pateiktas elektroniniu būdu, žurnale nurodyti, kad kvitas pirkėjui buvo pateiktas elektroniniu būdu) ir pinigų grąžinimo aktą įklijuoti Kasos aparato kasos operacijų žurnale arba saugoti ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka ir, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitai kontroliuojančiai institucijai pareikalavus, pateikti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;“.

2.  Pakeičiu 42.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

42.3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant gauti kvitą su jame nurodytomis kitomis (negrąžinamomis) prekėmis:

išspausdinti arba elektroniniu būdu pateikti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą (o esant techninėms galimybėms, papildomuose kvito rekvizituose pažymėti, jog jis išspausdintas pakartotinai dėl prekės grąžinimo, ir nurodyti pirminę negrąžinamų prekių pardavimo datą) ir šio kvito numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte arba 

padaryti pirkėjo pardavėjui grąžinamo kvito kopiją ir joje grąžinamą prekę išbraukti ranka, šalia išbrauktos prekės turi pasirašyti, grąžinamo kvito numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte ir šio kvito kopiją pateikti pirkėjui.

Tik šiame punkte nustatyta tvarka užfiksuota grąžinimų ir taisymų suma dienos pabaigoje registruojama atitinkamoje kasos operacijų žurnalo grafoje ir pagrindžia kasos aparate užregistruotos inkasuotinos realizacijos sumos sumažėjimą.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė