VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. 1S-20

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ 18.6 punktu,

1. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

1.1. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 1S-153 „Dėl Viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 1S-178 „Dėl Viešojo pirkimo – pardavimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.3. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1S-261 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių  patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 1S-92 „Dėl Mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.5. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 1S-104 „Dėl Neįprastai mažos kainos, vykdant viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“;

1.6. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1S-247 „Dėl Viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, vertės apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

1.7. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 1S-255 „Dėl Pavyzdinių riboto konkurso pirkimo dokumentų, pirkimus vykdant Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, patvirtinimo“;

1.8. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 1S-105 „Dėl Riboto konkurso pavyzdinių pirkimo dokumentų, kai pranešimas apie pirkimą yra skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei pirkimo procedūrų metu neišvengiamai tenka atskleisti įslaptintą informaciją, patvirtinimo“;

1.9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 1S-203 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, viešąjį pirkimą atliekant gynybos ir saugumo srityje, metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

1.10. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. 1S-8 „Dėl Skelbiamų derybų vykdymo rekomendacijų atliekant viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje patvirtinimo“.

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                             Diana Vilytė