HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 28 d. Nr. D1-213

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Atliekų susidarymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai.“;

1.2. pakeičiu 6 priedo pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Aplinkos apsaugos agentūrai“;

1.3. pripažįstu netekusia galios 6 priedo 1 išnašą;

1.4. pakeičiu 10 priedo pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Aplinkos apsaugos agentūrai“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Valentinas Mazuronis