Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ PASVALIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 26 d. Nr. T1-121

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Pasvalio savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. T1-225 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. liepos 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-121

 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ PASVALIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Švietimo įstaigos), tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo priemonių ir kitoms reikmėms įsigyti mokesčio nustatymą, lengvatų taikymą ir dokumentų pateikimą, mokesčio surinkimo tvarką (pakoreguota atsižvelgiant į Aprašo skyrių išdėstymą).

2. Šiuo Aprašu vadovaujasi Švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, kurių savininkas yra Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos švietimo ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymuose taikomas sąvokas.

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ NUSTATYMAS

 

4. Mokestis už vaikų ugdymą susideda iš mėnesinio mokesčio už ugdymo aplinkos (inventoriui, ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti) išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Mokestis už vaikų ugdymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos maitinimo paslaugos mokestį iš lankytų (nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinį mokestį.

4.1. Vienos dienos vaiko maitinimo paslaugos mokestį (toliau – mokestis už maitinimą) sudaro išlaidos už maisto produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį). Mokesčio dydis kinta priklausomai nuo tėvų (globėjų) pasirinkto 1, 2, 3 arba 4 kartų per dieną maitinimo skaičiaus. Jeigu vaikas įstaigoje ugdomas daugiau nei 4 val., 1 maitinimas per dieną yra privalomas.

4.2. Mėnesinį mokestį už ugdymo aplinkos išlaikymą (toliau – mokestis už aplinką) sudaro ugdymo aplinkai reikalingos išlaidos (patalynei skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui, ugdymo priemonėms įsigyti ir kt.).

5. Mokesčio už maitinimą dydis Švietimo įstaigose:

 

Grupė

Pusryčiai (Eur)

Pietūs (Eur)

Pavakariai (Eur)

Vakarienė (Eur)

Iš viso

(Eur)

Lopšelio grupės vaikams

0,45

0,83

0,38

0,38

2,04

Darželio grupės vaikams

0,53

0,94

0,38

0,45

2,30

24 val. Lopšelio grupės vaikams

0,53

0,84

0,38

0,45

2,20

24 val. Darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams

0,53

0,94

0,38

0,60

2,45

Priešmokyklinės grupės vaikams, lankantiems visą dieną ir negaunantiems nemokamo maitinimo 

0,53

0,94

0,38

0,45

2,30

 

6. Tėvai (globėjai) pasirenka savo vaikų maitinimo vieną variantą visam mėnesiui – 1, 2, 3 arba 4 kartus per dieną.

7. Apie planuojamus kito mėnesio vaiko maitinimo pakeitimus tėvai raštu privalo informuoti Švietimo įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

8. Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, moka:

8.1. nustatytą 1, 2, 3 arba 4 kartų per dieną maitinimo mokestį už kiekvieną lankytą ir už nelankytą, bet nepateisintą dieną;

8.2. 6 Eur mokestį už aplinką. Mokesčio dydis nepriklauso kiek dienų per savaitę vaikas lankė Švietimo įstaigą ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama ugdymo sutartis.

9. Mokestis už aplinką netaikomas:

9.1. jeigu vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo modelį, kurio veiklos trukmė yra ne ilgiau kaip 4 val. per dieną;

9.2. jei vaikas vasaros sezono metu (birželio–rugpjūčio mėn.) nelanko Švietimo įstaigos.

10. Tėvai (globėjai) pateikę prašymus dėl vaiko ugdymo vasaros sezono metu dirbančiai ugdymo įstaigai, moka maitinimo mokestį, mokestį už aplinką, už lankytas ir nelankytas be pateisinamos priežasties, dienas.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

11. Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo programas, Švietimo įstaigose moka 50 proc. nustatyto mokesčio už maitinimą dydžio, jei:

11.1. vaikai turi nustatytą vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;

11.2. vaikų tėvai (globėjai) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą gauna socialines pašalpas (pagal prašymą);

11.3. vaikai ugdomi savaitinėse grupėse ir jų šeimos patiria socialinę riziką (pagal prašymą ir Pasvalio socialinių paslaugų centro pateiktas pažymą);

11.4. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (pagal prašymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą / pažymą apie vyresnių nei 16 metų vaikų mokymąsi);

11.5. kai tėvai (tėvas arba motina) atlieka privalomąją karo tarnybą (pagal prašymą ir pažymą);

11.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis nei 40 procentų darbingumo lygis (pagal prašymą ir medicininę pažymą).

12. Mokestis už vaikų maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko Švietimo įstaigos dėl šių priežasčių:

12.1. dėl vaiko ligos (pagal tėvų prašymą);

12.2. tėvų (globėjų) atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą);

12.3. vasaros sezono metu (birželio–rugpjūčio mėn.)(pagal prašymą);

12.4. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą);

12.5. esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, epidemijai, karantinui, stichinių nelaimių metu;

12.6. jeigu Švietimo įstaigose vyksta remonto darbai ir nėra sudarytų sąlygų vaikams ugdytis;

12.7. jeigu priešmokyklinio amžiaus vaikas nelanko ugdymo įstaigos mokinių rudens, žiemos, pavasario atostogų metu (pagal prašymą);

12.8. kai tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį (pagal prašymą ir pažymą).

13. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į Švietimo įstaigą. Kiekvienais metais iki rugsėjo 25 dienos tikslinamos aplinkybės, dėl kurių turi būti taikoma lengvata, pateikiant dokumentus. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikyta lengvata, ne vėliau kaip per mėnesį, pateikiami nauji dokumentai. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka.

IV SKYRIUS

MOKESČIO SURINKIMAS

 

14. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Mokestis už vaikų ugdymą turi būti mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

16. Švietimo įstaigos direktorius atsako, kad tėvai (globėjai) mokestį už vaikų ugdymą mokėtų nustatytu laiku. Nesumokėjus mokesčio ilgiau kaip 2 mėnesius, direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš Švietimo įstaigos sąrašų ir nutraukti ugdymo sutartį, prieš savaitę raštu įspėjęs tėvus (globėjus).

17. Įmokos ir skolos apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems ir neturintiems galimybės maitintis kitose viešojo maitinimo įstaigose, sudaromos sąlygos maitintis Švietimo įstaigoje, nustatant įkainį, 20 proc. didesnis už Aprašo 5 punkte nustatytą didžiausią atitinkamą mokesčio dydį.

___________________________________