LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-508 „DĖL STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. V-1215

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 79-3321; 2011, Nr. 63-2995; 2012, Nr. 6-202; 2013, Nr. 67-3383) ir išdėstau 3 punktą taip:

3. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos bandomasis projektas vykdytas Vilniaus ir Kauno apskrityse nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa vykdoma Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse nuo 2012 m. sausio 1 d., Panevėžio ir Tauragės apskrityse – nuo 2013 m. liepos 1 d., Alytaus apskrityje – nuo 2014 m. sausio 1 d.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                            VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS