Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1356

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.         Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą:

 

1.2.1. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.3. iš mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, tam tikro tipo (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Klasių tipų klasifikatorių), paskirties (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Klasių paskirčių klasifikatorių), mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdo (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą), mokomosios kalbos ir kitus mokinių srautų nustatymo kriterijus, nustatytus Aprašo 5 priede.“

 

1.2.2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

9. Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (Lišlyg) sudaro 2,4 procentus, apskaičiuotus nuo lėšų ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup) sumos.“

 

1.2.3. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

11. Savivaldybėms skiriama mokymo lėšų suma apskaičiuojama pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 dieną, o ligoninių mokykloms (ligoninių klasėms), sanatorijų mokykloms (sanatorijų klasėms), nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokykloms (nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų klasėms), tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokykloms (suaugusiųjų klasėms), specialiosioms mokykloms (skyriams), skirtoms elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat specialiosioms mokykloms, skirtoms sveikatos problemų turintiems mokiniams (sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis, dėl kurių jie turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), bendrojo ugdymo mokyklų išlyginamosioms lietuvių kalbos klasėms – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Mėnesio vidutinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus kiekvieną dieną buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.“

 

1.2.4. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

12.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms įgyvendinti, taip pat mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti).“

 

1.2.5. Pakeisti 12.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

12.5.1. pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti.“

 

1.2.6. Pakeisti 12.5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

12.5.2. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose;“.

 

1.2.7. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

13. Aprašo 12.2 ir 12.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių. Aprašo 12.4 papunktyje nurodytos lėšos, apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių, paskirstomos, atsižvelgiant į šių mokinių, besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių registre. Ne mažiau kaip 8 procentus lėšų Aprašo 12.1 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių, savivaldybėms rekomenduojama skirti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamajai daliai. Likusioms pagal Aprašo 12.1 papunktį ir 12.3 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį. Visos Aprašo 12.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.“

 

1.2.8. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

17.2. už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, išskyrus užmokestį už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos;“.

 

1.2.9. Pakeisti 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

18. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į pakitusį mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d., perskirsto specialios tikslinės dotacijos dalį, skirtą ugdymo reikmėms finansuoti nuo rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos (jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme), tarp savivaldybių, laikydamasi šių nuostatų:“.

 

1.2.10. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

20. Bendras sąlyginis pareigybių skaičius apskaičiuojamas, sąlyginį pareigybių skaičių klasei (grupei) (pn) padauginus iš sąlyginių klasių (grupių) skaičiaus. Aprašo 5 priedo 6.1–6.8, 6.10 ir 6.11 papunkčiuose nurodytais atvejais bendras sąlyginis pareigybių skaičius apima ir specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų pareigybes.“

 

1.2.11. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

21. Švietimo informacinių technologijų centrui švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka informaciją, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikia valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės mokyklos, teikiančios ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį arba vidurinį ugdymą.“

 

1.2.12. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

22. Savivaldybės už mokymo lėšų panaudojimą atsiskaito švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.“

 

1.2.13. Papildyti 23 punktu:

 

23. Mokyklų, kuriose vykdomos priešmokyklinio ugdymo arba bendrojo ugdymo programos tautinės mažumos kalba (kalbos), sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.“

 

1.2.14. Pakeisti 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

1.2.15. Pakeisti 2 priedą:

 

1.2.15.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

 

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

5,8

 

 

 

;

 

1.2.15.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

 

5. Grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę (h)

37,93

37,93

37,93

39,85

 

 

 

;

 

1.2.15.3. Pakeisti 3 pastabą ir ją išdėstyti taip:

 

3. Mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos), pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 5 procentais.“

 

1.2.16. Pakeisti 3 priedą:

 

1.2.16.1. pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

 

7.2. mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba (kalbos)

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

 

 

 

 

 

 

 

;

 

1.2.16.2. papildyti pastaba:

 

„Pastaba:

 

Savivaldybių ir valstybinėms mokykloms,  įgyvendinančioms sausumos arba jūrų kadetų ugdymo sampratas arba jų elementus, taip pat specializuoto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, kurios neturi jungtinių klasių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 10 procentų.“

 

1.2.17. Pakeisti 4 priedo 1 išnašą ir ją išdėstyti taip:

 

1 Apskaičiuojant lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup), savivaldybių mokykloms, nurodytas sąlyginis klasių skaičius priskiriamas tik tuo atveju, kai iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai yra pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti kitais mokslo metais (nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.): kai klasėje yra 1–4 mokiniai – 0,67 sąlyginio klasės skaičiaus; kai klasėje yra 5–7 mokiniai – 0,5 sąlyginio klasės skaičiaus.“

 

1.2.18. Pakeisti 5 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Vilius Šapoka

 

 

Susisiekimo ministras, laikinai einantis

švietimo ir mokslo ministro pareigas                                               Rokas Masiulis

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

 

Ugdymo reikmės

Ugdymo reikmių koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

1. Ugdymo reikmėms, finansuojamoms iš savivaldybėms skiriamų mokymo lėšų:

 

1.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti:

 

1.1.1. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

0,4133

1.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas

0,8266

1.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose:

 

1.2.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti

0,0776

1.2.2. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3 ir 1.2.4 papunkčiuose

0,4046

1.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams1:

 

1.2.3.1. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių2

3,0268

1.2.3.2. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių2

5,9821

1.2.3.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

2,1205

1.2.3.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

4,1694

1.2.4. migrantams2, 3

2,6535

1.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti4

0,0100

1.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti4

0,1039

2. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš mokykloms skiriamų mokymo lėšų:

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms:

 

2.1.1. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose

0,1196

2.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas tautinės mažumos kalba (kalbos) arba valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje5

0,1435

2.1.3. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos)

0,1256

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0243

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,0448

2.4. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti

0,0342

 

1 Taikoma specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 2310, 2311, 2312, 2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).

2 Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatyti švietimo pagalbos mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientai, nustatyti šio priedo 1.2.3.1 arba 1.2.3.2 papunktyje.

3 Taikoma užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo klasėse (migrantams), ne ilgiau kaip dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje ir nemoka valstybinės kalbos.

4 Šio priedo 1.3–1.4 papunkčiuose nurodytos lėšos skaičiuojamos tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

5 Taikoma mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinės mažumos kalba kalbos); valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba – ne valstybinė kalba).

_________________________

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

SPECIALIŲJŲ MOKINIŲ SRAUTŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ IR SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Specialieji mokinių srautų nustatymo kriterijai

Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai

Bazinis klasės dydis

mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I gimnazijos) kl.

10 (II gimnazijos) kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

1–4 kl.

5–8 kl.

9–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

1.

Mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

bendrajam ugdymui2

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1343

1,0128

0,9779

0,9779

1,0229

0,9066

0,9066

0,9066

1,0377

1,0165

0,9577

0,9577

24

30

30

30

1.2.

sportiniam ugdymui (kartu su bendruoju ugdymu)

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

 

 

 

 

2,3334

2,0683

2,0683

2,0683

2,5390

2,4872

2,5627

2,5627

 

30

30

30

1.3.

meniniam ugdymui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

dailei

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

1,2246

1,0934

1,0557

1,0557

1,1044

0,9789

0,9789

0,9789

1,1203

1,0974

1,0339

1,0339

24

30

30

30

1.3.2.

muzikai

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

2,8879

2,5785

2,4896

2,4896

2,6043

2,3084

2,3084

2,3084

2,6420

2,5881

2,4383

2,4383

24

30

30

30

1.3.3.

baletui

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

3,6365

3,2468

3,1349

3,1349

3,2793

2,9067

2,9067

2,9067

3,3268

3,2590

3,0703

3,0703

24

30

30

30

1.3.4.

choreografijai

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

1,7494

1,5619

1,5081

1,5081

1,5776

1,3983

1,3983

1,3983

1,6004

1,5678

1,4771

1,4771

24

30

30

30

2.

Jaunimo mokyklos (klasės) 12–16 metų mokiniams3

grupinio / kasdienio / pagrindinio ugdymo

 

 

 

 

1,4673

1,3451

1,3087

1,3087

1,5027

1,4669

 

 

 

16

16

 

3.

Suaugusiųjų mokyklos (klasės) (išskyrus tardymo izoliatorius); 16–17 metų dirbančio jaunimo klasės4; pataisos įstaigos mokyklos (klasės):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

pataisos namų mokykla (klasė) 14-15 metų mokiniams5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1753

1,1301

1,0882

1,0882

1,0075

0,9445

0,9159

0,8889

1,0279

1,0008

 

 

6

6

6

 

3.2.

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,8704

0,7772

0,7504

0,7504

0,9782

0,8671

0,8671

0,8671

0,9586

0,9390

0,8971

0,8971

24

30

30

30

3.3.

pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklos (klasės)

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,7254

0,6716

0,6477

0,6477

0,7270

0,6664

0,6484

0,6484

0,7057

0,6889

0,6645

0,6645

20

20

20

20

3.4.

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programos)6

pavienio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

grupinio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

0,0106

0,0102

0,0098

0,0098

0,0061

0,0058

0,0056

0,0054

0,0045

0,0044

0,0036

0,0036

1

1

1

1

3.5.

grupinio / neakivaizdinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

pavienio / savarankiško, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

0,3897

0,3479

0,3360

0,3360

0,5703

0,5055

0,5055

0,5055

0,5832

0,5713

0,5788

0,5788

24

30

30

30

4.

Mokiniai tardymo izoliatoriuose:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

nepilnamečiai (14–15 metų)8:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

grupinio / kasdienio, nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

1,6677

1,6036

1,5442

1,5442

1,3742

1,2883

1,2493

1,2125

1,4177

1,3804

 

 

6

6

6

 

4.1.2.

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,9939

0,9557

0,9203

0,9203

0,6935

0,6502

0,6305

0,6119

0,5624

0,5476

 

 

8

8

8

 

4.2.

suaugusieji (16 metų ir vyresni):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

grupinio / kasdienio, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,6166

0,5929

0,5709

0,5709

0,5811

0,5448

0,5283

0,5128

0,5623

0,5475

0,5648

0,5648

8

8

8

8

4.2.2.

pavienio / savarankiško / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)7

0,4224

0,4062

0,3911

0,3911

0,4768

0,4470

0,4334

0,4207

0,4405

0,4289

0,3443

0,3443

8

8

8

8

5.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas savarankiško ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

mokomi namie (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

grupinio / nuotolinio / pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

0,3983

0,3830

0,3688

0,3688

0,4015

0,3764

0,3650

0,3543

0,3673

0,3576

0,3359

0,3359

1

1

1

1

5.2.

nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.

Lietuvos Respublikos mokiniai, kurie laikinai ar nuolat gyvena ir mokosi užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas (grupinio, pavienio mokymosi forma)

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,0162

0,0155

0,0150

0,0150

0,0123

0,0115

0,0112

0,0108

0,0124

0,0121

0,0112

0,0112

1

1

1

1

5.2.2.

kiti mokiniai, kurie mokosi pavienio mokymosi forma pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,0162

0,0155

0,0150

0,0150

0,0123

0,0115

0,0112

0,0108

0,0124

0,0121

0,0112

0,0112

1

1

1

1

5.3.

ligoninių mokyklose (klasėse)5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1912

1,1454

1,1030

1,1030

0,8866

0,8312

0,8060

0,7823

0,7638

0,7437

0,6419

0,6419

10

10

10

10

5.4.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairiomis ligomis (išskyrus įvairių formų tuberkuliozę)5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,5723

1,4559

1,4039

1,4039

1,3114

1,2021

1,1696

1,1696

1,1380

1,1109

1,1778

1,1778

16

16

16

16

5.5.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

2,0610

1,9083

1,8402

1,8402

1,5946

1,4618

1,4222

1,4222

1,3850

1,3521

1,1778

1,1778

16

16

16

16

6.

Specialiosios mokyklos, specialiosios klasės (lavinamosios klasės, parengiamosios klasės), išlyginamosios klasės, vaikų socializacijos centrai:

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

specialiosios klasės turintiesiems sveikatos problemų9

2,3016

2,1311

2,0550

2,0550

1,8342

1,6813

1,6359

1,6359

1,8784

1,8336

 

 

16

16

16

 

6.2.

specialiosios klasės turintiesiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (parengiamosios klasės)10

1,7262

1,5983

1,5413

1,5413

1,3756

1,2610

1,2269

1,2269

1,4088

1,3752

 

 

12

12

12

 

6.3.

specialiosios klasės akliesiems ir silpnaregiams (parengiamosios klasės), specialiosios klasės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems  (kochlearinių implantų naudotojams) (parengiamosios klasės)11

2,0372

1,9589

1,8863

1,8863

1,6437

1,5409

1,4942

1,4503

1,4311

1,3934

1,2206

1,2206

10

10

10

10

6.4.

specialiosios klasės turintiesiems judesio ir padėties sutrikimų12

1,4385

1,3832

1,3320

1,3320

1,1852

1,1111

1,0774

1,0457

1,2227

1,1905

0,7794

0,7794

10

10

10

10

6.5.

specialiosios klasės turintiesiems nežymių intelekto sutrikimų13 ir kitiems mokiniams (išskyrus nurodytus šio priedo 6.1–6.4, 6.6–6.11 papunkčiuose)

1,7262

1,5983

1,5413

1,5413

1,3756

1,2610

1,2269

1,2269

1,4088

1,3752

 

 

12

12

12

 

6.6.

Specialiosios (lavinamosios) klasės turintiesiems vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą14, 15

2,5431

2,4453

2,3547

2,3547

1,7745

1,6636

1,6132

1,5658

1,4388

1,4009

 

 

10

10

10

 

6.7.

Specialiosios (lavinamosios) klasės turintiesiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas16, 17

1,6784

1,6139

1,5541

1,5541

1,1712

1,0980

1,0647

1,0334

0,9496

0,9246

 

 

6

6

6

 

6.8.

specialiosios klasės turintiesiems įvairiapusių raidos sutrikimų; specialiosios klasės turintiesiems elgesio ir emocijų sutrikimų18

1,1508

1,1065

1,0656

1,0656

0,9481

0,8889

0,8620

0,8366

0,9782

0,9524

 

 

6

6

6

 

6.9.

išlyginamosios klasės19

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1803

1,1349

1,0929

1,0929

0,8236

0,7721

0,7487

0,7267

0,6678

0,6502

0,5842

0,5842

10

10

10

10

6.10.

vaikų socializacijos klasės

 

 

 

 

1,3742

1,2883

1,2493

1,2125

1,4177

1,3804

 

 

 

6

6

 

6.11.

specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės20:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.1.

vaikų socializacijos centruose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8406

 

 

 

 

6

 

6.11.2.

kitose mokyklose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4009

 

 

 

 

10

 

7.

Gimnazijos tarptautinio bakalaureato klasės

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo (vaikų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3952

1,3952

 

 

 

30

8.

Lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių ir lietuvių kilmės užsieniečių klasės5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,9672

1,7565

1,6959

1,6959

2,0159

1,7869

1,7869

1,7869

2,0452

2,0035

1,8875

1,8875

24

30

30

30

 

1 Taikoma tik bendrojo ugdymo mokykloms, skirtoms mokiniams, atitinkantiems vieną iš šio priedo 1.3 papunktyje nurodytų kriterijų.

2 Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 1.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir vieną iš 1.3 papunktyje nurodytų kriterijų, lėšos ugdymo planui įgyvendinti skaičiuojamos pagal kiekvieną iš jų.

3 Taikoma ir vyresniems nei 16 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 12–16 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio ugdymo programos.

4 Dirbančio 16–17 metų jaunimo klasės rodikliai taikomi ir vyresniems nei 17 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 16–17 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio arba vidurinio ugdymo programos.

5 Mokyklų, nurodytų šio priedo 3.1, 5.3–5.5 papunkčiuose ir 8 punkte, sąrašus tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

6 Taikoma mokiniams, laikinai ar nuolat gyvenantiems užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) ir mokomiems pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas, taip pat mokiniams, kurie mokosi ne visų dalykų (visomis mokymo formomis ir mokymo proceso organizavimo būdais).

7 Išskyrus pakartotinai pageidaujamus mokytis suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykus (už kuriuos mokinys sumoka savo lėšomis).

8 Taikoma mokiniams, kuriems rugsėjo 1 d. nėra sukakę 16 metų.

9 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Klasių paskirčių klasifikatoriuje (toliau – Klasių paskirčių klasifikatorius), yra 210201.

10 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210203, 210403.

11 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra šie: 210401, 210402, 210205, 210206, taip pat jeigu mokiniai turi šių specialiųjų ugdymosi poreikių, nurodytų švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje (toliau – Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorius): 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1320, 1330, 1340, 1350, 1400, 1700, 2221, 2222, 2231, 2232.

12 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210202.

13 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210204.

14 Taikoma, jeigu mokiniai turi šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius, nurodytus Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1120, 1130, 1140, 1150, 1800.

15 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210301.

16 Taikoma, jeigu mokiniai turi šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius, nurodytus Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1700, 1800, 1120, 1130, 1140, 1150.

17 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210302.

18 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210207, 210208.

19 Taikoma ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų mokymosi pasiekimų) tik bendrųjų klasių, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210702 ir 210703, mokiniams, kurie mokosi ne daugiau kaip 28 pamokas per savaitę.

20 Taikoma mokiniams, kurie mokosi pagal socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo programą ne ilgiau kaip 3 mokslo metus (iki asmeniui sueina 21 metai).

 

Pastaba:

Specialiojo ugdymo centrams, skirtiems šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 5 procentais. Jų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

______________________