https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. D1-399

Vilnius

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1.2.5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.5.4.

įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius

4000

0

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą

25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas. 

Tęstinis.

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                        Simonas Gentvilas