Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 597 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI (SOCIALINEI, KULTŪRINEI) PLĖTRAI IR MENO VEIKLAI PLĖTOTI VALSTYBINĖMS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 4 d. Nr. 490
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 597 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Institucijai finansavimas MTEP apskaičiuojamas pagal Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka jai priskirtus norminius etatus ir institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus. Institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai apima mokslo (meno) darbus, įvertintus vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta metodika, lėšas, gautas dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose, lėšas, gautas vykdant ūkio subjektų MTEP užsakymus. Norminis etatas – vidutinė mokslo darbuotojo etatui skiriama lėšų suma, apskaičiuojama remiantis vidutiniais tarnybiniais mokslo darbuotojų atlyginimais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarime Nr. 1231 „Dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, darant prielaidą, kad institucijos mokslo darbuotojų kvalifikacinė sudėtis – 10 procentų vyriausiųjų mokslo darbuotojų, 50 procentų vyresniųjų mokslo darbuotojų ir 40 procentų mokslo darbuotojų. Finansavimas, skiriamas pagal norminius etatus, nekinta iki kito numatyto institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo, išskyrus Aprašo 9 punkte numatytus atvejus. Institucija pati formuoja mokslo darbuotojų etatus pagal turimą finansavimą, įskaitant lėšas, skiriamas norminiams etatams, ir kitas institucijos lėšas.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                           Dainius Pavalkis