VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE lIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. VA-101 „DĖL DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS, JOS PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 3 d. Nr. VA-122

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir / ar užsienio vienetams ir / ar nuolatinei buveinei išmokėję apmokestinamus dividendus ir juos gavę iš užsienio vienetų, taip pat fiziniams asmenims iš neapmokestinto pelno paskirstę ir išmokėję pelną (ar jo dalį), apmokestinamą pagal PMĮ 401 straipsnį, taip pat nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių turėjimą, deklaraciją mokesčių administratoriui privalo pateikti ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo išmokėti ir / arba gauti dividendai, ir / arba iš neapmokestinto pelno paskirstytas pelnas (ar jo dalis) buvo išmokėtas fiziniams asmenims, 15 dienos.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Dainoras Bradauskas