LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONĖS „BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1

PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-247

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. R4-4064 (3.14).


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1-247

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONĖS „BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą;

2.3. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.4. Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“;

2.6. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.9. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Šio aprašo tikslais biokuras suprantamas kaip kuro rūšis naujai įrengiamiems (iki 10 MW šiluminės galios) šilumos gamybos įrenginiams, keičiant jais  nusidėvėjusius šilumos gamybos įrenginius, kurie turi būti išmontuojami Biokuru laikomas medienos biokuras (biokuras iš medienos apdirbimo ir medienos ruošos pramonės atliekų, biokuras iš lignino, malkos energetikai, miško kirtimo atliekos, ne miško medienos kirtimų mediena, antrinė mediena, biokuras iš baltalksnynų kirtimo, biokuras iš miško jaunuolynų ugdymo, biokuras iš trumpos apyvartos energetinių plantacijų, biokuras iš kelmų medienos ir kt.) ir šiaudų biokuras (šiaudai, šiaudų granulės ir kt.)  

Centralizuoto šilumos tiekimo sistema suprantama taip, kaip apibrėžta Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“.

Didelė įmonė suprantama kaip įmonė, neatitinkanti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonių apibrėžties, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 priede.

Šilumos gamybos įrenginys yra suprantamas taip, kaip vartojamas Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“.

Šilumos tiekėjas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

Investicinė pagalba suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnyje.

Labai maža, maža ir vidutinė įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 priede.

Nepriklausomas šilumos gamintojas suprantamas taip, kaip Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

Nusidėvėję biokurą naudojantys šilumos gamybos įrenginiai suprantami kaip įrenginiai, kurių eksploatavimo laikotarpis yra daugiau nei 16 metų, skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją iki paraiškos pateikimo datos (pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 8 d. Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. O3-96 6 priedo II.3.1 papunktį) ir (arba) kurių likutinė vertė ne didesnė kaip 1 Eur.

Poveikio aplinkai vertinimo procesas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos suprantamos taip, kaip apibrėžta Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąlygų sąvadas).

Sunkumų patirianti įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 000 000 eurų (dešimt milijonų eurų), iš jų iki 10 000 000 eurų (dešimt milijonų eurų) – Sanglaudos fondo lėšų, iš kurių 2 000 000 Eur (du milijonai eurų) Sanglaudos fondo lėšų rezervas, kuris galės būti skirtas projektams finansuoti tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus skirtas Veiksmų programos 4 prioritetui „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“. 

9. Kai pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo suma yra didesnė, nei numatyta, priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę 8 punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. Priemonės tikslas – užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.

11. Pagal Aprašą remiama veikla – nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

12.  Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. III-IV ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus ir (ar) sudaryti projektų sąrašus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai.

14. Partneriai negalimi.

15. Pagal Aprašą nefinansuojamos sunkumų patiriančios įmonės. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

16. Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

17.  Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-3.1 (25) – projektas atitinka Nacionalinės šilumos ūkio plėtos programos 1 tikslo „Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“ 1.2 uždavinio „Mažinti šilumos energijos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą“ 1.2.1 priemonę „Įrengti naujus ar modernizuoti esamus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos energiją gaminančius įrenginius“. Laikoma, kad projektas atitinka specialųjį atrankos kriterijų, jei jis atitinka Nacionalinės šilumos ūkio plėtos programos 1 tikslo „Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“ 1.2 uždavinio „Mažinti šilumos energijos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą“ 1.2.1 priemonę „Įrengti naujus ar modernizuoti esamus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos energiją gaminančius įrenginius“ (2 priedo 1.2.1 papunktis).

18Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177 final numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentai skelbiami Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1.

19.  Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede). Pagal šį Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 20.

20.  Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 20 balų, paraiška atmetama. Jei projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

21.  Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

22.  Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos.

23.  Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

24.  Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

25 Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

26.  Projektu turi būti siekiama priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio – nacionalinio produkto rodiklio „Pakeistų (naujai įrengtų) biokuro įrenginių vardinė (nominali) šiluminė galia“, kodas P.N.111.

27.  Nustatant stebėsenos rodiklį, skaičiuojant jo pasiektą reikšmę ir atsiskaitant už jį, turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Aprašo 26 punkte nurodytas priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane.

28.  Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotos pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmės, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 22 skirsnio nuostatos.

29.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

29.1.  Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika). Investicijų projekte taikomi šie socialinės-ekonominės naudos / žalos komponentai: energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo, anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, oro taršos padidėjimas / sumažėjimas. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklės darbalaukyje (-iuose) „Prielaidos“, vadovaujantis Aprašo 43 ir 45 punktais, turi būti išskirtos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė ir Investicijų projektų metodika skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir www.ppplietuva.lt. Nagrinėjant projekto įgyvendinimo alternatyvas veiklai „nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose“, privaloma išnagrinėti vieną alternatyvą – šilumos gamybos įrenginio, naudojančio biokurą, įsigijimas ir įrengimas (Alternatyva „Naujų technologijos A įrenginių įsigijimas“), ir laisva forma pateikti priešingos padėties scenarijaus panašios aplinkai mažiau naudingos investicijos (t. y. to paties galingumo įprasto šilumos gamybos įrenginio, pavyzdžiui, dujinio vandens šildymo katilo, įsigijimas ir įrengimas, kad jis veiktų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje) išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Pagrindžiančiais dokumentais laikytini tokie dokumentai, kaip ir pagrindžiant projekto biudžetą (kaip numatyta Aprašo 44 punkte). Rengiant investicijų projektą, priimamas projekto ataskaitinis laikotarpis – 18 metų;

29.2.  jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

29.3.    jei vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant poveikio aplinkai vertinimą, atliekamą po privalomos atrankos procedūros) atlikti neprivaloma, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai; į paaiškinimą turi būti įtraukta informacija dėl planuojamos ūkinis veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – ataskaita) parengimo ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo dėl ataskaitos ir dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ ir dėl sanitarinių ribų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ ir įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;

29.4kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi(-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą; jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą;

29.5.  nuosavybės ar kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (pateikiamas išrašas); daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba atitikti Aprašo 29.6 papunkčio nuostatas; turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis turi atitikti projektu įgyvendinamą veiklą; jei turtas, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas;

29.6.  pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir šio turto savininkas turi sudaryti susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio įsipareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo, jeigu, pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą; susitarime taip pat turi būti nustatytos turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, perleidimo–perėmimo sąlygos, atsižvelgiant į valstybės pagalbai taikomus reikalavimus; susitarimas turi galioti visą, Aprašo 76 punkte numatytą, investicijų tęstinumo laikotarpį.

30.  Pareiškėjams, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vykdant viešuosius pirkimus rekomenduojama įvertinti galimybę prisidėti prie Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje nustatytų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo.

31.  Projekto veiklos, kurioms prašoma finansavimo, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

32.  Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

33.  Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos ir ekonomikos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių įgyvendinimo.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

35Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.

36Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 25 000 eurų (dvidešimt penki tūkstančiai eurų), didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 2 200 000 eurų (du milijonai du šimtai tūkstančių eurų).

37.  Pagal šį Aprašą projekto veiklos (-ų) finansavimas yra valstybės pagalba, teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 41 straipsnio 6 dalies b punktą. Valstybės pagalbos efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms teikimo sąlygos, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas, yra suderinamos su vidaus rinka.

38.  Įgyvendinančioji institucija tikrina projekto atitiktį Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir III skyriaus 7 skirsnio 41 straipsnyje nustatytiems valstybės pagalbos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti reikalavimams pagal projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (pildomas Aprašo 3 priedas).

39.  Vadovaudamasis Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 41 straipsnio 6 dalies b punktu, pareiškėjas turi pateikti informaciją apie valstybės pagalbą projektui, siekiant nustatyti didžiausią galimą valstybės pagalbos sumą projektui (pildomas Aprašo 5 priedas).   

40.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro:

40.160 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.270 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.380 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

41.  Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama lėšų suma.

42.  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

43Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti, kurios nustatomos lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis (paaiškinimą žiūrėti 29.1 papunktyje), kurios tikėtina būtų įvykdytos be pagalbos, t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – kompiuterinės technikos, programinės įrangos, susijusios su biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio valdymu, tiesiogiai projekto veiklai (-oms) vykdyti reikalingos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir kitas tiesiogiai susijusias išlaidas.

44.  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 43 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).

45.  Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidos yra šios:

45.1.  išlaidos, neišvardytos šio Aprašo 43 punkte taip pat statybos, rekonstrukcijos prisijungimo prie tinklų išlaidos;

45.2.  išlaidos, nustatytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 34 skirsnyje;

45.3.  paraiškos parengimo paslaugų išlaidos.

46.  Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija „Projekto biudžeto formos pildymas“, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

47Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

48.  Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

48.1.  bet kokia kita valstybės pagalba (taip pat ir pagalba išduodant nemokamus apyvartinius taršos leidimus projektams, įtrauktiems į Lietuvos Respublikos paraišką Europos Komisijai dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-559/1-179 „Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu“), jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

48.2.  bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai pagalbai.

49.  Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 41 straipsnio 7 dalies a) punkte, 8 ir 9 dalyse.

50Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą. Priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Ministerija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Tais atvejais, kai vienam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama pagalbos suma viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie skirtą pagalbą per Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo modulį.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, TEIKIMAS, VERTINIMAS, SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

51Įgyvendinančioji institucija kvietimą teikti paraiškas skelbia Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

52.  Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma (.pdf formatu) skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skyriuje „Finansavimas“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

53.  Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

54.  Jeigu vadovaujantis Aprašo 53 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

54.1.  įgyvendinančiajai institucijai teikiamas paraiškos ir jos priedų originalas, pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus); paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas; nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija; paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

54.2.  įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas paraiškos originalas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

55Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS ir pareiškėjas iki paraiškos teikimo nėra registruotas DMS naudotoju, jis prieš pateikdamas paraišką, turi užsiregistruoti DMS naudotoju naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per DMS tvarkos apraše (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas).

56.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

56.1.  investicijų projektą kartu su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu), kaip nurodyta Aprašo 29.1 papunktyje;

56.2.  šilumos tiekimo licenciją išdavusios institucijos išduotos šilumos tiekimo licencijos ir jų priedų kopijos. Jei pareiškėjas yra nepriklausomas šilumos gamintojas – prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų kartu su priedais, kopijas. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos ir tvarka nustatyta Sąlygų sąvade;

56.3. pareiškėjui, kuriam šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintos, nuorašą arba kopiją;

56.4.  pareiškėjui, kuriam šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) arba pareiškėjui, kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara – Komisijos nutarimo dėl investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimančio projekte numatytas investicijas, išrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu, ar kopiją. Išrašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo;  

56.5.  nuosavybės ir kitas daiktines pareiškėjo teises į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas projekto metu, ir sutikimą, jei taikoma, kaip nurodyta Aprašo 29.5 papunktyje;

56.6.  pareiškėjui, ne nuosavybės teise valdančiam nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą – susitarimą su turto savininku dėl projekto įgyvendinimo, kaip numatyta Aprašo 29.6 papunktyje;

56.7.  dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 29.2, 29.3 ir 29.4 papunkčiuose;

56.8.  informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas);

56.9.  informaciją apie valstybės pagalbą projektui, kaip tai nurodyta Aprašo 39 punkte (Aprašo 5 priedas);

56.10.  dokumentus, jų nuorašus arba kopijas patvirtinančius, kad pareiškėjas eksploatuoja keičiamus nusidėvėjusius biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, gaminančius šilumos energiją, kuri yra perduodama į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą (katilo pasas, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, sąskaitos faktūros už patiektą šilumos energiją ir (ar) kiti dokumentai).

56.11.  pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta Aprašo 29.1 papunktyje ir 44 punkte;

56.12Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (netaikoma, kai pareiškėjas yra didelė įmonė);

56.13pareiškėjo patvirtintų paskutinių trejų ataskaitinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

56.14.  įrodymus, kad turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis; pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankamai realūs paraiškos pateikimo metu; pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma:

56.14.1. banko paskola; tokiu atveju su paraiška pateikiama pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant tam tikroms sąlygoms ar jas įvykdžius; pasirašytos kredito sutarties kopija turės būti pateikta iki projekto sutarties pasirašymo datos;

56.14.2. pareiškėjo piniginės lėšos; tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą;

56.14.3. savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai; tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, kuriais patvirtinami savininko ir (ar) dalyvių finansiniai pajėgumai skirti lėšas (patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos, aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos žyma ir (ar) kt.).

56.15.  laisvos formos pareiškėjo deklaracija, patvirtinanti, kad įrengtame šilumos gamybos įrenginyje, jo eksploatacijos laikotarpiu, bus naudojamas tik biokuras;

56.16.  kiti būtini dokumentai, jų nuorašai arba kopijos arba informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.

57.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (56.3 papunktyje nurodytas priedas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo). Jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos ir dėl to pareiškėjai negali pateikti apraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

58.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

59.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

60.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

61.  Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos per DMS arba raštu informuoja pareiškėją apie paraiškos registravimą ir jai suteiktą unikalų paraiškos kodą.

62.  Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

63.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

64.  Paraiška atmetama be paklausimo, jei pareiškėjas kartu su paraiška nepateikia Aprašo 56.1 papunktyje nurodyto priedo, taip pat dėl priežasčių, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14–16 skirsniuose. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu ir paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

65.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

66.  Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

67.  Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

68.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

69.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

70Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia, pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

71.  Projekto sutarties originalas gali būti teikiamas:

71.1.  arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

71.2.  arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje). 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

72.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

73.  Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

74.  Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

75 Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje.

76.  Projekto vykdytojas penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos turi užtikrinti investicijų tęstinumą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

77 Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus 42 skirsnyje ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

78.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 skirsnyje.

79.  Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

 

_________________