LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ MOKYMO IR (AR) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ RENGIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 17 d. Nr. V-557

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo 20 straipsnio 2 punktu:

1. Tvirtinu Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioju Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą vykdyti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų derinimą.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2021 m. kovo 17 d.

įsakymu Nr. V-557

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ MOKYMO IR (AR) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ RENGIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PASP) specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų (toliau – mokymo programos) rengimo ir derinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja PASP specialistų neformalių mokymo programų teikimo ir rengimo reikalavimus, mokymo programų vertinimo tikslus, vertinimo sritis ir kriterijus, derinimo su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) eigą.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Įgaliotoji institucija – įstaiga, sveikatos apsaugos ministro įgaliota derinti PASP specialistų mokymo programas.

2.2. Mokymo programa – tam tikros PASP srities paslaugų grupės specialistų mokymo turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, pasitelkiamo akademinio ir (ar) profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.

2.3. Mokymo programos derinimas mokymo programos pripažinimas tinkama naudoti remiantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir atsižvelgiant į įgaliotosios institucijos teikiamą šios programos vertinimo išvadą.

2.4. Mokymo programos vertinimas procesas, kuriuo nustatoma, ar mokymo programa atitinka Lietuvos Respublikos PASP reglamentuojančius teisės aktus, PASP specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo poreikius tam tikroje PASP srityje, ar šioje programoje pateikiama informacija grindžiama moksliniais įrodymais, mokslo, technikos ir praktikos pažanga ir ar programą pateikęs derinti švietimo teikėjas gali ją vykdyti.

2.5. Mokymo programos vertintojas – mokymo programą vertinantis asmuo, atitinkantis nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

2.6. Mokymo programos vertinimo išvadamokymo programos vertintojo, atlikusio mokymo programos analizę ir vertinimą, išvada dėl mokymo programos atitikties nustatytiems vertinimo kriterijams.

2.7. Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Įgaliotoji institucija nustato mokymo programų vertintojų atrankos tvarką, mokymo programų derinimo komisijos personalinę sudėtį ir nuostatus, tvarko informaciją apie suderintas mokymo programas Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ posistemėje (toliau – METAS) ar kitoje analogiškoje, atsako už veiklą, susijusią su mokymo programų derinimu. Mokymo programoms vertinti turi teisę kviestis ekspertus ir specialistus iš kitų institucijų.

4. Sprendimus, susijusius su PASP specialistų mokymo programų derinimu, atsižvelgdamas į įgaliotos institucijos siūlymą, priima sveikatos apsaugos ministras.

 

II sKYRIUS

MOKYMO PROGRAMOS TEIKIMAS

 

5. Mokymo programos teikiamos įgaliotajai institucijai visus kalendorinius metus.

6. Švietimo teikėjas teikia įgaliotajai institucijai mokymo programą derinti šios Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta tvarka.

7. Švietimo teikėjas turi pateikti:

7.1. paraišką (1 priedas);

7.2. mokymo programos aprašą (2 priedas);

7.3. mokymo programos vertinimo išvadą (3 priedas).

8. Įgaliotoji institucija per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo įgaliotoje institucijoje dienos įvertina, ar pateikti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, ir per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto vertinimo termino pabaigos informuoja švietimo teikėją apie nustatytus netikslumus ir reikalingus patikslinimus.

9. Švietimo teikėjas, gavęs informaciją apie nustatytus netikslumus ir reikalingus patikslinimus, per 15 darbo dienų įgaliotajai institucijai pateikia patikslintus dokumentus.

 

III SKYRIUS

MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMAS

 

10. Mokymo programos, skirtos asmenų, turinčių Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems gauti PASP specialisto licenciją, trukmė kartu su teorine ir praktine dalimi turi būti ne trumpesnė kaip 480 valandų. Ši trukmė netaikoma Mokymo programoms, skirtoms tobulinti PASP specialisto profesinę kvalifikaciją atitinkamoje PASP srityje.

11. Mokymo programos aprašą sudaro šios dalys: švietimo teikėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (asmens kodas, jei švietimo teikėjas fizinis asmuo), mokymo programos pavadinimas ir kodas švietimo teikėjo sistemoje, mokymo programos PASP sritis, grupė, pogrupis, suteikiama ir (ar) tobulinama profesinė kvalifikacija ar profesinė kompetencija, tikslinė klausytojų grupė (profesinė kvalifikacija, kuriai skirta mokymo programa ar reikalavimai asmenų išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai, darbo patirčiai), mokymo programos trukmė valandomis, mokymo forma, mokymo programos rengėjai (vardas, pavardė, išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo vieta ir pareigos, el. paštas, tel. Nr.), mokymo programos poreikis, paskirtis ir tikslai (siekiama įgyti teisę vykdyti licencijuojamą PASP veiklą ar tobulinama profesinė kvalifikacija) mokymo rezultatai (įgyjamos žinios ir gebėjimai), detalus mokymo planas ir mokymo turinys, kvalifikacijos reikalavimai dėstytojams, materialieji ir metodiniai ištekliai, baigiamasis mokymosi pasiekimų įvertinimas (žinių ir gebėjimų vertinimo būdai, kriterijai, trukmė), vidinio mokymo kokybės užtikrinimo tvarka.

12. Mokymo programos tikslų ir mokymo rezultatų dalyje pateikiama ši informacija:

12.1. mokymo programos tikslai, kurie turi būti pagrįsti rengiamų bei tobulinamų PASP specialistų veiklai keliamais reikalavimais;

12.2. mokymo rezultatai, kuriuos formuluojant įvardijamos žinios ir supratimas, jų taikymo sritys ir sąlygos bei specialieji gebėjimai;

12.3. mokymo programos tikslų, mokymo rezultatų ir pagal programą dėstomų dalykų sąsajos;

12.4. teisės aktai, nustatantys reikalavimus licencijuojamai PASP veiklai, kuriais vadovaujantis parengta mokymo programa.

13. Mokymo programos poreikiui pagrįsti švietimo teikėjas pateikia mokymo programos rengėjo ir (ar) kitų institucijų atliktų mokslinių ar taikomųjų tyrimų rezultatus ar kitą PASP specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo poreikį įrodančią informaciją, taip pat nurodo teisės aktus, nustatančius reikalavimus licencijuojamai PASP veiklai, kuriais vadovaujantis parengta mokymo programa; pagrindžiama mokymo programos paskirtis, paaiškinama, kokiems PASP specialistams skirta mokymo programa.

14. Aprašant mokymo programos sandarą pateikiamas mokymo planas. Mokymo plane išdėstomi dalykai, nurodoma jų apimtis valandomis. Išskiriami praktiniai užsiėmimai, jų apimtis.

15. Pateikiami mokymo dalykų aprašai, kuriuose nurodoma ši būtina informacija: dalyko pavadinimas, dalyko apimtis valandomis (nurodant teorinio ir praktinio darbo apimtį valandomis), dalyko tikslai, dalyko rezultatų ir šios programos mokymo rezultatų bei mokymo metodų sąsajos, vertinimo kriterijai, dalyko turinys, pagrindinė ir papildoma literatūra.

16. Pateikiami PASP specialistų vertinimo kriterijai.

17. Reikalavimų dėstytojams dalyje aprašomi keliami reikalavimai (kvalifikacinis ar mokslo laipsnis, dėstytojo mokslinės veiklos kryptis, per pastaruosius trejus metus įgyta dėstytojo profesinės veiklos, susijusios su mokymo dalyku (dalykais), patirtis arba dėstomo dalyko srities praktinio darbo patirtis ir kt.) dalykų dėstytojams, bei  nurodomas pakankamas numatomiems mokymo rezultatams pasiekti dėstytojų skaičius.

18. Aprašant mokymo programai vykdyti numatytus materialiuosius išteklius pateikiama informacija apie turimas laboratorijas, kitus reikalingus išteklius (PASP produktus, gyvūnus ir kitus gyvus organizmus), taip pat metodinius išteklius (vadovėlius, knygas, periodiką, duomenų bazes).

19. Aprašant vidinį mokymo kokybės užtikrinimą, apibūdinamos vidinio mokymo kokybės užtikrinimo priemonės, kurios numatomos taikyti (naujai mokymo programai) ar jau taikomos įgyvendinant mokymo programą.

 

IV SKYRIUS

MOKYMO PROGRAMŲ VERTINIMAS

 

20. Mokymo programų vertinimas atliekamas vadovaujantis įgaliotosios institucijos patvirtintu ir su Ministerija suderintu vertinimo procedūrų ir vertintojų atrinkimo tvarkos aprašu. Atsižvelgiant į mokymo programos tematiką, vieną mokymo programą vertina mažiausiai 2 vertintojai:

20.1. vertintojas, turintis mokslo laipsnį, atitinkantį mokymo programos kryptį ir 3 metų profesinės veiklos PASP srityje patirtį;

20.2. vertintojas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų profesinės veiklos PASP srityje patirtį.

21. Vertintojas privalo laikytis Rekomendacijų dėl vertintojo prievolės vengti interesų konflikto ir pareigos nusišalinti (4 priedas) ir užpildyti bei pasirašyti Vertintojo interesų deklaraciją ir pasižadėjimą neviešinti informacijos (5 priedas).

22. Mokymo programa vertinama vadovaujantis šio Tvarkos aprašo V skyriuje reglamentuojamomis vertinimo sritimis ir jų vertinimo kriterijais.

23. Įvertinus kiekvieną vertinimo sritį pagal nurodytus vertinimo kriterijus, nurodoma kiekvienos iš jų stiprybės ir silpnybės. Taip pat įvertinamos švietimo teikėjo naudojamos priemonės mokymo programos kokybei gerinti.

24. Vertinant mokymo programos tikslų ir numatomų rezultatų sritį nustatoma, ar mokymo programos poreikis, tikslai ir rezultatai yra pagrįsti ir tinkami.

25. Vertinant mokymo programos sandaros sritį nustatoma, ar mokymo planas ir turinys yra tinkamai sudaryti.

26. Vertinant reikalavimų dėstytojams sritį nustatoma, ar dėstytojai, atitinkantys tuos reikalavimus, bus tinkami, kad mokymo programa būtų vykdoma sėkmingai.

27. Vertinant materialiųjų išteklių sritį nustatoma, ar mokymo programoje naudojami materialieji ištekliai yra tinkami ir pakankami, kad mokymo programa būtų vykdoma sėkmingai.

28. Vertinant mokymo programos vidinės mokymo kokybės užtikrinimo sritį nustatoma, ar mokymo programa administruojama tinkamai, ar užtikrinama vidinė programos kokybė.

29. Kiekviena vertinimo sritis pagal šiame Tvarkos apraše nurodytus kriterijus įvertinama – „tinkama“ arba „netinkama“. Jeigu vertinimo sritis pagal kriterijus įvertinama kaip „netinkama“, toks įvertinimas turi būti išsamiai pagrindžiamas vertinimo pastabose ir komentaruose.

30. Mokymo programa galutinai įvertinama vienu iš šių įvertinimų:

30.1. mokymo programa tinkama;

30.2. mokymo programa netinkama.

31. Įvertinimas, nurodytas Tvarkos aprašo 30.1 papunktyje, suteikiamas mokymo programai, jei ši neturi esminių trūkumų ir nė viena vertinimo sritis pagal kriterijus nėra įvertinta „netinkama“. Įvertinimas, nurodytas Tvarkos aprašo 30.2 papunktyje, suteikiamas mokymo programai, jei ji turi esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti, ir nors viena vertinimo sritis pagal kriterijus buvo įvertinta „netinkama“.

 

V SKYRIUS

VERTINIMO SRITYS IR KRITERIJAI

 

32. Mokymo programos vertinimas pagrįstas 6 sričių – programos tikslų ir numatomų mokymo rezultatų, programos sandaros, kvalifikacijos reikalavimų dėstytojams, materialiųjų išteklių, mokymo pasiekimų bei programos vidinės mokymo kokybės užtikrinimo – analize.

33. Kiekviena vertinimo sritis išanalizuojama pagal nustatytus vertinimo kriterijus – požymius, kuriais remiantis nustatoma mokymo programos kokybė.

34. Mokymo programos tikslų ir numatomų mokymo rezultatų sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

34.1. mokymo programos tikslai ir numatomi mokymo rezultatai yra apibrėžti, aiškūs;

34.2. mokymo programos tikslai ir numatomi mokymo rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais, visuomenės ir darbo rinkos poreikiais;

34.3. mokymo programos tikslai ir numatomi mokymo rezultatai atitinka kvalifikacijos lygį;

34.4. dera mokymo programos pavadinimas, numatomi mokymo rezultatai ir programos turinys.

35. Mokymo programos sandaros sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

35.1. programos plane mokymo dalykai išdėstyti nuosekliai, jų temos nesikartoja;

35.2. mokymo dalykų turinys atitinka mokymo kryptį;

35.3. mokymo dalykų turinys ir metodai leidžia pasiekti numatomus mokymo rezultatus;

35.4. programos apimtis yra pakankama mokymo rezultatams pasiekti;

35.5. programos turinys atitinka naujausius mokslo, meno ir technologijų laimėjimus bei teisės aktų reikalavimus (jeigu yra).

36. Reikalavimų dėstytojams sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

36.1. dėstytojų kompetencija yra tinkama numatomiems mokymo rezultatams pasiekti;

36.2. dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems mokymo rezultatams pasiekti.

37. Materialiųjų išteklių sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

37.1. naudojama įranga (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys) tinkama ir jos pakanka;

37.2. metodiniai ištekliai (vadovėliai, knygos, periodika, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir prieinami;

37.3. kiti reikalingi ištekliai (PASP produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai).

38. Mokymo pasiekimų sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

38.1. naudojami vertinimo kriterijai atskleidžia mokymo programoje numatytų mokymo tikslų ir rezultatų pasiekimą;

38.2. naudojami vertinimo kriterijai leidžia įvertinti mokymo programoje numatytų žinių ir įgūdžių pasiekimą.

39. Vidinės mokymo kokybės užtikrinimo sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

39.1. periodiškai renkami ir analizuojami duomenys bei kita informacija apie programos įgyvendinimą;

39.2. programos vertinimo rezultatai veiksmingai panaudojami tobulinant programą;

39.3. socialiniai dalininkai įtraukiami į programos vertinimo ir mokymo procesus;

39.4. naudojamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra veiksmingos.

 

VI SKYRIUS

Mokymo programų derinimO EIGA

 

40. Išnagrinėjusi švietimo teikėjo pateiktus mokymo programos aprašus ir mokymo programos vertinimo išvadą įgaliotosios institucijos mokymo programų derinimo komisija priima vieną iš šių sprendimų:

40.1. teikia siūlymą sveikatos apsaugos ministrui derinti mokymo programą ir įtraukti į METAS (arba į kitą analogišką sistemą);

40.2. mokymo programos nederinti.

41. Įgaliotoji institucija apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja švietimo teikėją. Sprendimas dėl programos nederinimo turi būti išsamiai pagrįstas.

42. Įgaliotoji institucija per 10 darbo dienų parengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą dėl mokymo programų suderinimo ir jų įtraukimo į METAS (arba į kitą analogišką sistemą).

43. Mokymo programa laikoma suderinta ir (įsigaliojus sveikatos apsaugos ministro įsakymui) paskelbiama METAS (arba kitoje analogiškoje sistemoje) be vertinimo, kai ją rengia ir vykdo sveikatos mokslų studijų krypčių grupės bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį suteikianti institucija.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Įgaliotoji institucija, sveikatos apsaugos ministrui įsakymu suderinus mokymo programą per 3 darbo dienas patvirtina įrašus METAS (arba kitoje analogiškoje sistemoje).

45. Mokymas pagal suderintas mokymo programas, skirtas įgyti teisę vykdyti licencijuojamą PASP veiklą ar pagal PASP specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas įskaitomas nuo mokymo programos suderinimo datos, jei nenurodyta kitaip.

46. Įgaliotosios institucijos siūlomas sprendimas gali būti skundžiamas sveikatos apsaugos ministrui per 5 darbo dienas nuo siūlomo sprendimo išsiuntimo švietimo teikėjui dienos. Skundo nagrinėjimo laikotarpiu apskųsto įgaliotosios institucijos siūlomo sprendimo galiojimas sustabdomas.

47. Įgaliotoji institucija kiekvienų metų vasario mėnesį teikia ataskaitą Ministerijai apie mokymo programų derinimą per praeitus kalendorinius metus.

48. Dokumentai, susiję su mokymo programų derinimu, saugomi įgaliotosios institucijos archyvuose teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Papildomosios ir alternatyviosios

sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir

(ar) kvalifikacijos tobulinimo programų

rengimo ir derinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

...................................................................................................................................

(švietimo teikėjas, juridinio asmens kodas, adresas (asmens kodas, jei švietimo tiekėjas yra fizinis asmuo))

....................................................................................................................................

(telefonas, elektroninis paštas)

...............................................................................................................................

 

Įgaliotajai institucijai

 

PARAIŠKA

DĖL MOKYMO PROGRAMOS DERINIMO

20.... m. .......................................d.

 

Prašau derinti mokymo programą ...................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Informacija apie mokymo programą

Tikslinė klausytojų grupė........................................................................................................

 

Mokymo programos trukmė...........val.

(teorinė dalis........val., praktinė .......)

 

Mokymo programos vykdymo forma, tipas (dieninis, nuotolinis, tęstinis, kt.)........................

Dalyvių skaičius grupėje ........................

Mokymo programos vadovas..................................................................................................

..................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, tel. Nr.)

Mokymo programos rengėjas (-ai)..............................................................................................

.........................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo vieta ir pareigos, el. paštas, tel. Nr.)

PASP sritis, grupė, pogrupis:

– Sveikatos rekreacija

– Natūralioji ir liaudies medicina

– kūno priežiūros paslaugos, skirtos gerai psichofizinei būklei užtikrinti;

– veido priežiūros paslaugos, skirtos gerai psichofizinei būklei užtikrinti.

– biologinio poveikio paslaugos;

– kūno (kontaktinio) poveikio paslaugos;

– paslaugos, kurias teikiant naudojami gyvūnai;

– meno terapijos paslaugos;

– Rytų medicinos sistemų paslaugos.

Siekiama įgyti teisę vykdyti licencijuojamą PASP veiklą ar tobulinama profesinė kompetencija:

 

 

 

Patvirtinu, kad mokymo metu bus teikiama objektyvi ir mokslu pagrįsta informacija apie PASP produktus, gyvūnus ir kitų gyvus organizmus, vaistinius preparatus bei medicinos priemones (prietaisus) ir skaitomuose pranešimuose nebus teikiama jų reklama.


PRIDEDAMA:

□ Mokymo programos aprašas, ...... lapai.

□ Programos rengėjo (-ų) fizinio (-ių) asmens (-ų) kompetenciją įrodančių dokumentų (diplomų, pažymėjimų) kopijos, ......lapai

□ Mokymo programos vertinimo išvada, ...... lapai.

□ Dokumentai, patvirtinantys vertintojų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ....... lapai.

□ Vertintojų interesų deklaracijos ir pasižadėjimai neviešinti informacijos, ...... lapai.

□ Dokumentai, patvirtinantys sąlygas, dėl kurių mokymo programa nevertinama, ...... lapai.

 

 

 

.......................................................                                         ...........................

(švietimo teikėjo (juridinio asmens)                                                                             (parašas)

vadovo vardas, pavardė)

 

 

 

Paraiškos rengėjas

.....................................

(vardas, pavardė, tel. Nr., faks., el. paštas)

 

 

Papildomosios ir alternatyviosios

sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir

(ar) kvalifikacijos tobulinimo programų

rengimo ir derinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (asmens kodas, jei švietimo teikėjas fizinis asmuo)

 

Mokymo programos pavadinimas

 

 

Mokymo programos kodas švietimo teikėjo sistemoje

 

 

Mokymo programos PASP sritis, grupė, pogrupis

– Sveikatos rekreacija

– Natūralioji ir liaudies medicina

– kūno priežiūros paslaugos, skirtos gerai psichofizinei būklei užtikrinti;

– veido priežiūros paslaugos, skirtos gerai psichofizinei būklei užtikrinti.

– biologinio poveikio paslaugos;

– kūno (kontaktinio) poveikio paslaugos;

– paslaugos, kurias teikiant naudojami gyvūnai;

– meno terapijos paslaugos;

– Rytų medicinos sistemų paslaugos.

 

Siekiama įgyti teisę vykdyti licencijuojamą PASP veiklą ar tobulinama profesinė kvalifikacija ar profesinė kompetencija

 

 

 

Tikslinė klausytojų grupė (profesinė kvalifikacija, kuriai skirta mokymo programa, ar asmenų išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, darbo patirties reikalavimai)

 

 

Mokymo programos trukmė (valandomis)

 

 

Mokymo forma

 

 

Mokymo programos rengėjai (vardas, pavardė, išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo vieta ir pareigos, el. paštas, tel. Nr.)

 

 

 


Mokymo programos apibūdinimas

 

1. Mokymo programos rengimo pagrindas (poreikis ir paskirtis)

 

 

 

2. Mokymo programos tikslai ir uždaviniai

 

 

3. Mokymo rezultatai

Eil. Nr.

Mokymosi pasiekimai

1.

Žinos

2.

Gebės

 

3. Detalus mokymo planas (mokymo temos išdėstomos eilės tvarka, nurodant teorijai ir praktiniam mokymui skirtas valandas)

 

Eil.

Nr.

Dalykų / temų pavadinimai, turinys, kiekvieno dalyko tikslai, mokymo metodai ir vertinimo kriterijai

Valandų skaičius

Teoriniam

mokymui

Praktiniam mokymui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

4. Reikalavimai dėstytojams (išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis)

 

 

 

5. Reikalavimai metodiniams ir materialiesiems ištekliams

 

 

 

6. Baigiamasis mokymosi pasiekimų vertinimas (žinių ir gebėjimų vertinimo būdai, kriterijai, trukmė)

 

 

 

7. Vidinis mokymo kokybės užtikrinimas

 

 

 

______________

 

Papildomosios ir alternatyviosios

sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir

(ar) kvalifikacijos tobulinimo programų

rengimo ir derinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

MOKYMO PROGRAMOS VERTINIMO IŠVADA

 

__________________________________________________________________________

(švietimo teikėjas, juridinio asmens kodas (asmens kodas, jei švietimo teikėjas fizinis asmuo), mokymo programos pavadinimas ir kodas)

 

Informacija apie mokymo programą:

Tikslinė klausytojų grupė........................................................................................................

 

Mokymo programos trukmė...........val.

(teorinė dalis ........val., praktinė .......)

 

Mokymo programos vykdymo forma, tipas (dieninis, nuotolinis, tęstinis, kt.)........................

Dalyvių skaičius grupėje ........................

Mokymo programos vadovas..................................................................................................

..................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, tel. Nr.)

Mokymo programos rengėjas (-ai)...........................................................................................

..................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, tel. Nr., mokymo programos turinį atitinkantis kvalifikacinis laipsnis, darbo patirtis programoje nurodytos temos dalyko srityje (metais)

 

PASP sritis, grupė, pogrupis:

– Sveikatos rekreacija

– Natūralioji ir liaudies medicina

 

– kūno priežiūros paslaugos, skirtos gerai psichofizinei būklei užtikrinti;

– veido priežiūros paslaugos, skirtos gerai psichofizinei būklei užtikrinti.

– biologinio poveikio paslaugos;

– kūno (kontaktinio) poveikio paslaugos;

– paslaugos, kurias teikiant naudojami gyvūnai;

– meno terapijos paslaugos;

– Rytų medicinos sistemų paslaugos.

 

 

Mokymo programos įvertinimas pagal kriterijus:

 

Vertinimo sritys ir kriterijai, vertintojo pastabos ir komentarai

Įvertinimas1

Netinkama

Tinkama

1. Mokymo programos tikslų ir mokymo rezultatų sritis

1.1. Mokymo programos tikslai ir numatomi mokymo rezultatai yra apibrėžti, aiškūs

 

 

1.2. Mokymo programos tikslai ir numatomi mokymo rezultatai pagrįsti moksliniais tyrimais bei PASP specialistų licencijuojamai veiklai ir profesinei kompetencijai keliamais reikalavimais

 

 

1.3. Mokymo programos pavadinimas, numatomi mokymo rezultatai ir programos turinys dera tarpusavyje

 

 

Vertintojo pastabos ir komentarai

 

 

2. Programos sandaros sritis

2.1. Mokymo programos plane mokymo dalykai išdėstyti nuosekliai, jų temos nesikartoja

 

 

2.2. Mokymo dalykų turinys atitinka mokymo kryptį

 

 

2.3. Mokymo dalykų turinys ir metodai leidžia pasiekti numatomus mokymo rezultatus

 

 

2.4. Mokymo programos teorinio ir praktinio mokymo apimtis yra pakankama mokymo rezultatams pasiekti

 

 

2.5. Mokymo programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų laimėjimus bei teisės aktų reikalavimus (jei yra)

 

 

Vertintojo pastabos ir komentarai

 

3. Reikalavimų dėstytojams sritis

3.1. Dėstytojų profesinė kvalifikacija bei patirtis yra tinkama numatomiems mokymo rezultatams pasiekti

 

 

3.2. Dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems mokymo rezultatams pasiekti

 

 

Vertintojo pastabos ir komentarai

 

4. Materialiųjų išteklių sritis

4.1. Naudojama įranga (laboratorinė, kompiuterinė, medicininė ir kt.) tinkama ir jos pakanka

 

 

4.2. Metodiniai ištekliai (vadovėliai, periodika, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir prieinami

 

 

4.3. Kiti reikalingi ištekliai (PASP produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai)

 

 

Vertintojo pastabos ir komentarai

 

5. Mokymosi pasiekimų vertinimo sritis

5.1. Taikomi vertinimo kriterijai atskleidžia mokymo programoje numatytų mokymo tikslų ir rezultatų pasiekimą

 

 

5.2. Taikomi vertinimo kriterijai leidžia įvertinti mokymo programoje numatytų žinių ir įgūdžių pasiekimą

 

 

Vertintojo pastabos ir komentarai

 

6. Vidinės mokymo kokybės užtikrinimo sritis

6.1. Periodiškai renkami ir analizuojami duomenys bei kita informacija apie mokymo programos įgyvendinimą

 

 

6.2. Mokymo programos vertinimo rezultatai veiksmingai panaudojami tobulinant programą

 

 

6.3. Socialiniai dalininkai įtraukiami į mokymo programos vertinimo ir mokymo procesus

 

 

Vertintojo pastabos ir komentarai

 

Galutinis įvertinimas

Pastabos ir pasiūlymai dėl programos kokybės gerinimo

 

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

___________________

1 Įvertinimo reikšmės:

Netinkama – pagal šį kriterijų programa vertinama nepatenkinamai, nes yra esminių trūkumų.

Tinkama – pagal šį kriterijų programa vertinama patenkinamai, jei yra trūkumų, juos švietimo teikėjas pajėgus pašalinti atsižvelgdamas į vertintojo rekomendacijas.

 

_________________

 

 

Papildomosios ir alternatyviosios

sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir

(ar) kvalifikacijos tobulinimo programų

rengimo ir derinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

REKOMENDACIJOS DĖL VERTINTOJO PRIEVOLĖS VENGTI INTERESŲ KONFLIKTO IR PAREIGOS NUSIŠALINTI

 

1. Atliekant vertinimą, nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie sukelia interesų konfliktą.

2. Nusišalinti nuo visų interesų konfliktą sukeliančių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo stadijų, kad ir kaip jos būtų įvardijamos (pasitarimas, neformali konsultacija, klausimo pristatymas ar pan.).

3. Nusišalinti nuo rengimo, svarstymo ir sprendimų, susijusių su tiesioginės naudos gavimu sau ir (ar) artimiesiems, priėmimo.

4. Nusišalinti, kai sprendimai susiję su asmenimis, iš kurių vertintojas (ar jo artimieji) gauna bet kokios naudos ar su kuriais jį sieja sutartiniai ar kiti įsipareigojimai.

5. Nusišalinti, kai sprendimai priimami dėl įmonių ar organizacijų, su kuriomis vertintojas (jo artimieji) yra susijęs akcijomis (kad ir koks būtų jų kiekis ir vertė), naryste, einamomis pareigomis ar kitais ryšiais.

6. Tinkamai atlikti pareigą nusišalinti:

6.1. nedelsiant papildyti Vertintojo interesų deklaraciją, nurodyti interesų konfliktą keliančias aplinkybes;

6.2. apie interesų konfliktą pranešti įgaliotajai institucijai ir kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims;

6.3. nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą (ar sprendžiant kitą klausimą), kuris sukelia interesų konfliktą (išeiti iš posėdžių salės, kabineto ar kitos patalpos, kurioje sprendžiamas interesų konfliktą keliantis klausimas).

7. Apie nusišalinimą pranešti raštu.

8. Užtikrinti, kad nusišalinimo faktas, jei svarstoma kolegialiai, būtų tinkamai pažymėtas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole nurodyta, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę

 

_______________

 

 

Papildomosios ir alternatyviosios

sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir

(ar) kvalifikacijos tobulinimo programų

rengimo ir derinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

VERTINTOJO INTERESŲ DEKLARACIJA

IR PASIŽADĖJIMAS NEVIEŠINTI INFORMACIJOS

 

(data)

(vieta)

 

Aš, ................................................., siekdamas (-a) vertinimo skaidrumo ir nešališkumo, suprasdamas (-a) elgesio reikalavimus vertintojui, užpildau ir pasirašau šią deklaraciją.

Pasižadu dirbti tik kaip asmuo, neatstovauti jokiai įstaigai ar organizacijai, laikytis etinių principų ir neviešinti informacijos.

Pareiškiu, kad man vertinant ..............................................................................................

(švietimo teikėjas, mokymo programos pavadinimas)

pateiktą mokymo programą gali būti įžvelgta privačių mano interesų ar galima konkurencija:

dirbu (-au)

tobulinuosi (-ausi)

20...

20...

20...

20...

20...

20...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai kas iš mano artimųjų*

dirba (-o)

tobulinasi (-osi)

20...

20...

20...

20...

20...

20...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* artimieji – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai.

Kiti galimi mano interesai:

 

Pastabos:

 

Sutinku, kad deklaruotieji interesai būtų žinomi kitiems vertintojams, įgaliotosios institucijos darbuotojams, Komisijos nariams.

Jei vertindamas mokymo programą ir atitinkamai jos vykdytojus, kaip nurodžiau šioje deklaracijoje, galėčiau turėti savo interesų, nedalyvausiu priimant sprendimus ir savo nuomonę dėl jų veiklos kokybės reikšiu tik tada, kai to reikalaus Komisija.

Kilus interesų konfliktui, nedelsdamas (-a) apie tai informuosiu įgaliotąją instituciją.

Būdamas (-a) vertintoju (-a), pasižadu:

1) saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti su vertinimu susijusią informaciją;

2) saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose pateikiama konfidenciali (neviešintina) informacija, taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

3) naudoti visą informaciją apie vertinimą, pateiktą medžiagą tik vertinimo tikslais ir neskleisti nei mokymo organizatoriaus atstovams, nei kitiems suinteresuotiems asmenims.

Man išaiškinta, kad konfidencialią (neviešintiną) informaciją sudaro vertintojų, dalyvaujančių atliekant vertinimą, duomenys; mokymo organizatoriaus ir kitų institucijų vertinimo metu man pateikti dokumentai; vertinimo metu aptariami klausimai ir priimti sprendimai ir jų argumentai; kita, susijusi su vertinimo klausimais, informacija.

 

...........................................................................

(parašas)

 

___________