LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ veiksmų PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. 1V-329

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, 16 punktu ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą (pridedama).

2. S i ū l a u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šio įsakymo 1 punkte patvirtintą planą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                                Tomas Žilinskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m.  balandžio 29  d. įsakymu Nr. 1V-329

 

 

VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

I. SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

 

1. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas (toliau – Planas) skirtas įgyvendinti Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, (toliau – Programa), nustatytus Programos tikslus ir uždavinius.

2. Plane pateikiamos:

2.1. 2016–2018 metų laikotarpio Programos nuostatas įgyvendinančios priemonės, šių priemonių įgyvendinimo veiksmai, jiems atlikti reikalingas finansavimas ir finansavimo šaltiniai, atsakingi šių veiksmų vykdytojai;

2.2. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“, Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“, Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“, Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės  „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“, Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“, Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“, Nr. 10.1.5-ESFA-V-923  priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“, Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ ir Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ (toliau – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioritetas) lėšomis, prioritetinis sąrašas (priedas);

2.3. Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų rodiklių siekiamos reikšmės.

3. Plano priemonės atitinka Programoje nustatytų uždavinių įgyvendinimo kryptis.

4. Plano įgyvendinimo laikotarpiu dėmesys bus skiriamas visoms Programoje numatytoms viešojo valdymo tobulinimo sritims. Tačiau tam, kad minimaliomis laiko sąnaudomis būtų pasiekti pirmieji Programos nuostatų įgyvendinimo rezultatai, pirmaeiliai Plano įgyvendinimo veiksmai bus siejami su šių iniciatyvų įgyvendinimu:

4.1. viešojo valdymo institucijų turimos informacijos viešinimo politikos nustatymu ir konsultavimosi su visuomene sąlygų užtikrinimu;

4.2. visuomenei teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų inventorizacija ir jų teikimo sąlygų įvertinimu ir gerinimu;

4.3. įrodymais grįstos informacijos panaudojimu sprendimams priimti, reglamentavimo kokybės užtikrinimu;

4.4. viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimo gerinimu, pasitelkiant projektų / procesų valdymo praktiką;

4.5. aukštesniosios valstybės tarnybos grandies stiprinimu ir kompetencijomis grįsto valstybės tarnautojų valdymo modelio diegimu.

5. Plano priemonės atitinka Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ ir 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ nuostatas. Plano įgyvendinimo rezultatai prisidės prie minėtuose strateginiuose dokumentuose numatytų šalies pažangos vertinimo rodiklių pasiekimo.

6. Plano priemonių įgyvendinimo veiksmais bus padidintas viešojo valdymo atvirumas, sudarytos sąlygos aktyvesniam visuomenės dalyvavimui viešojo valdymo procesuose, bus sukurtos geresnės kokybės ir lengviau prieinamos viešosios ir administracinės paslaugos, o viešojo valdymo institucijų veikla bus labiau orientuota į rezultatus, valstybės tarnyba – profesionalesnė ir labiau kompetentinga.

7. Plano įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra vykdoma vadovaujantis Programos IV skyriaus „Programos įgyvendinimas ir atsakomybė“ nuostatomis.

 

II SKYRIUS

PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMAI, JIEMS REIKALINGAS FINANSAVIMAS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, priemonės įgyvendinimo veiklos

Institucijų planuojama lėšų suma priemonės įgyvendinimo veiksmų vykdymui (Eur)

Galimas finansavimo šaltinis

Įvykdymo terminas

Įgyvendinanti institucija

1.

Tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti

 

 

 

 

1.1.

Uždavinys – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

1.1.1.

Priemonė – nustatyti skelbiamos informacijos formą ir turinį. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.1.1.1.

Vykdyti gyventojų apklausas apie Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos ir teikiamų paslaugų žinomumą

2 751,00

Planuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Kasmet

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.1.1.2.

Įgyvendinti Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvą

365 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Informacinės visuomenės plėtros komitetas)

1.1.1.3.

Didinti viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, perkeliant Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų veiklos informaciją į bendrą portalą „Mano Vyriausybė“

650 300,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m. 

III ketv.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

1.2.

Uždavinys – skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose

 

 

 

 

1.2.1.

Priemonė – užtikrinti konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.2.1.

Vykdyti Atviros Vyriausybės ir kitas priemones, skatinančias visuomenę aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, sukuriant ir praktikoje išbandant viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose veiksmingumo ir vertinimo sistemą, parengiant ir įgyvendinant komunikacijos planą, skirtą viešinti informaciją apie Vyriausybės veiklą ir visuomenės dalyvavimo valdyme galimybes

1 924 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vyriausybės kanceliarija,

Vidaus reikalų ministerija

1.2.2.

Organizuoti viešąsias konsultacijas (forumą) su jaunimo organizacijomis, parengti strategiją vaikų ir jaunimo edukacijos darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, skatinti jaunimo užimtumą ir plėtoti nelaimingų atsitikimų darbe bei nelegalaus darbo prevenciją

-

-

2016–2018 m.

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.2.3.

Vykdyti gyventojų informavimą ir švietimą, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose

1 160 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

nevyriausybinės organizacijos

1.2.4.

Stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime

1 156 960,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

nevyriausybinės organizacijos

1.2.2.

Priemonė – nustatyti ir įgyvendinti priemones, skatinančias gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.2.2.1.

Vykdyti vietos gyventojų apklausų atlikimo ir gyventojų dalyvavimo jose stebėseną, jos rezultatus skelbti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir su jais supažindinti savivaldybes

-

-

Kasmet

Vidaus reikalų ministerija

2.

 

Tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą

 

 

 

 

2.1.

Uždavinys – gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

2.1.1.

 

Priemonė – užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – taikyti vieno langelio principą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

2.1.1.1.

Skatinti viešojo valdymo institucijas įgyvendinti paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo priemones stiprinant viešojo valdymo institucijų  kompetencijas paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo srityje, kuriant, įgyvendinant ir (ar) koordinuojant paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo iniciatyvas, vykdant paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą, išplečiant Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės  informacinės sistemos (PASIS) funkcionalumus

1 235 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.1.2.

Gerinti Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos valdymą, įdiegiant vieno langelio principą

 

65 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2017 m.

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba)

2.1.1.3.

Pagerinti migracijos srities paslaugų kokybę, patobulinant šių paslaugų teikimo procesus ir jų valdymą, įdiegiant inovatyvią Lietuvos migracijos informacinę sistemą

2 800 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, valstybės įmonė „Registrų centras“

2.1.1.4.

Didinti socialinės paramos paslaugų prieinamumą, parengti pakeistų ir naujų paslaugų teikimo tvarkas, gaires pakeistoms ir naujai sukurtoms paslaugų teikimo tvarkoms įdiegti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), taip pat įdiegti priemones, užtikrinančias SPIS prieinamumą ir nepertraukiamą veikimą

612 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.1.1.5.

Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant ir įdiegiant vieningo konsultavimo ir informavimo Lietuvos muitinėje tinklą muitinės klientams

799 200,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2.1.1.6.

Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, atnaujinant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokesčių informacijos informacinę sistemą (MIIS)

1 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

 

 

2.1.1.7.

Gerinti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorinių tyrimų paslaugų kokybę, vykdant tyrimus, skirtus įvertinti teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinant techninius gebėjimus bei darbuotojų kompetencijas

800 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

2.1.1.8.

Gerinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos paslaugų asmenims teikimą ir asmenų aptarnavimą, į elektroninę erdvę perkeliant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 50 teritorinių skyrių suskaitmenintus archyvinius dokumentus

1 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2.1.1.9.

Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, reglamentuojant chirurgijos, endokrinologijos, onkologijos, radiologijos, psichiatrijos ir priklausomybių ligų diagnostikos, gydymo ir slaugos metodikas (protokolus)

1 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

2.1.1.10.

Pagerinti Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų kokybę, sukuriant ir įdiegiant rizikų valdymo modulį bei specializuotą pagalbos centrų valdymo sistemą, paremtą EENA organizacijos pagalbos centrų valdymo standartu

3 248 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2.1.1.11.

Pagerinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teikiamų paslaugų kokybę, pritaikant nacionalinės paramos administravimo informacinę sistemą nacionalinės paramos investicinių priemonių administravimui

504 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2.1.1.12.

Supaprastinti leidimų būti ar verstis veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, būti vidaus vandenyse ar pasienio juostoje išdavimo procedūras

-

-

2016–2018 m.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2.1.1.13.

Pagerinti nacionalinės sveikatos sistemos priežiūros įstaigose teikiamų laboratorinės diagnostikos bei medicinos prietaisų ir priemonių sterilizavimo ir dezinfekcijos paslaugų priežiūrą ir kokybę bei tobulinti neaiškios kilmės medžiagų keliamų grėsmių valdymo paslaugas, diegiant Lietuvos ir tarptautinius standartus

1 730 827,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2017 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.1.1.14.

Pagerinti informacijos teikimą bei asmenų konsultavimą policijos įstaigose, įdiegiant vieningą informacijos teikimo telekomunikacinėmis priemonėmis liniją

493 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2.1.1.15.

Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinant valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse valdymo efektyvumą

 

 

1 375 090,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

2.1.1.16.

Gerinti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų klientų aptarnavimo ir valdymo efektyvumą, diegiant su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu susijusius veiklos procesus ir kitas paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones

 

 

1 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

2.1.1.17.

Pagerinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamų paslaugų kokybę, užpildant kultūros vertybių registrą į rezultatus orientuotos kultūros paveldo apsaugos ir paveldo aktualizavimo politikos tikslų formavimui ir įgyvendinimui reikalingais duomenimis

1 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

2.1.1.18.

Pagerinti informacijos teikimą bei asmenų konsultavimą sukuriant ir įdiegiant vieningo konsultavimo modelį

 

 

95 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2017 m.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2.1.1.19.

Pagerinti informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimą, sukuriant ir įdiegiant vienodo konsultavimo sistemą

 

 

200 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras su departamentais apskrityse, Radiacinės saugos centras

2.1.1.20.

Tobulinti socialinės globos licencijavimo informacinę sistemą

94 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“
skirtos lėšos

2016–2017 m.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.1.1.21.

Pagerinti viešojo valdymo institucijų, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, kuriant, tobulinant, diegiant su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu susijusius veiklos procesus, diegiant kokybės vadybos sistemas / metodus, rengiant piliečių chartijas, paslaugų ir aptarnavimo kokybės standartus, vykdant tyrimus, skirtus įvertinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, ir kitas paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

15 929 101,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Viešojo valdymo institucijos, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė

2.1.1.22.

Pagerinti viešąsias paslaugas teikiančių viešojo valdymo institucijų, kurių savininkė ar dalininkė – valstybė, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo organizavimą, kuriant, tobulinant, diegiant su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu susijusius veiklos procesus, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės (įskaitant visuomenės pasitenkinimą paslaugomis ir aptarnavimu) stebėsenos ir vertinimo priemones (įrankius); diegiant kokybės vadybos sistemas / metodus, rengiant piliečių chartijas, vykdant tyrimus, skirtus įvertinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę,  ir kitas paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

6 763 479,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-K-919 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Viešąsias paslaugas teikiančios viešojo valdymo institucijos (biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos), kurių savininkė ar dalininkė – valstybė

3.

 

Tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą

 

 

 

 

3.1.

 

Uždavinys – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą

 

 

 

 

3.1.1.

Priemonė – plačiau naudoti informaciją apie viešojo valdymo institucijų veiklos rezultatus ir jos analizės duomenis. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.1.1.

Įvertinus susitarimų tarp Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro dėl planuojamų pasiekti rezultatų ir asignavimo limitų, kasmet teikti pasiūlymus dėl programų vertinimo ir koordinuoti atitinkamų metų Vyriausybės patvirtintame programų vertinimo plane numatytų programų vertinimo atlikimą

-

-

Kasmet

Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija

3.1.1.2.

Sustiprinti strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimą Vyriausybės lygiu, stiprinant Vyriausybės kanceliarijos strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimui reikalingas analitines kompetencijas, atliekant sisteminius strateginio planavimo sistemos funkcionavimo vertinimus ir teikiant tobulinimo pasiūlymus, atliekant strateginio planavimo procesų kokybės priežiūrą, teikiant individualias konsultacijas kaip pagerinti veiklos valdymo procesus ministerijose, sukuriant strateginio planavimo ekspertų tinklą

558 480,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

3.1.1.3.

Skatinti viešojo valdymo institucijas įgyvendinti veiklos valdymo gerinimo priemones, vykdant viešojo valdymo pokyčių stebėseną, išplečiant viešojo administravimo sistemos stebėsenos sistemos funkcionalumus, kuriant viešojo valdymo institucijų veiklos valdymo tobulinimo priemones, jas įgyvendinant ir (arba) koordinuojant, bei dalijantis gerąja patirtimi

1 241 250,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

3.1.1.4.

Tobulinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

340 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

3.1.1.5.

Stiprinti efektyvesnį teisingumo vykdymą ir pasitikėjimą teismais, ištiriant, kas lemia žmonių nuomonę apie teismų darbą, parengiant analizę, Teismų sistemos įvaizdžio gerinimo strategiją

357 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė teismų administracija

3.1.2.

Priemonė – mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.2.1.

Atlikti pasirinktų valstybės politikos sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, mažinti administracinę naštą ir prisitaikymo išlaidas verslui minėtose srityse

800 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas” skirtos lėšos

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

3.1.2.2.

Centralizuotai planuoti ir taikyti įrodymais grįsto valdymo priemones, siekiant stiprinti institucijų gebėjimus

1 971 163,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas” skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

3.1.2.3.

Atlikti administracinės naštos ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimą pasirinktose savivaldybėse ir parengti šios naštos mažinimo pasiūlymus

340 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

3.1.2.4.

Įgyvendinti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones, siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos efektyvumą

685 401,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

3.1.2.5.

Gerinti kontaktinio centro paslaugų verslui kokybę bei skleisti informaciją apie laikiną paslaugų teikimą

237 872,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

viešoji įstaiga „Versli Lietuva“

3.1.2.6.

Patobulinti ūkio subjektų veiklos priežiūros vykdymo procesą ir sukurti ūkio subjektams tenkančios administracinės priežiūros naštos mažinimui skirtas pažangias priemones

 

 

500 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

3.1.2.7.

Sukurti ir įdiegti daugiafunkcinį ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų, tabako gaminių ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių komercines veiklas, konsultavimo modelį

95 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

3.1.3.

Priemonė – stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir skatinti sutarimo kultūrą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.3.1.

Pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir įsitraukimą į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklas ir sustiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančiųjų šioje srityje, gebėjimus, rengiant strategiją, veiksmų planą, gaires dėl Lietuvos įsitraukimo į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo programas bei jas įgyvendinant, rengiant mokymus ir seminarus, taip pat „praktikų klubus“ valstybėms institucijoms, organizuojant pažintinius vizitus viešojo administravimo institucijoms, peržiūrint teisės aktus, organizuojant tarptautines konferencijas bei viešinant informaciją

467 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Užsienio reikalų ministerija

3.1.3.2.

Sukurti sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo paramos sistemą, skatinančią mokslo ir verslo bendradarbiavimą prioritetinėse sumanios specializacijos kryptyse, užtikrinančią efektyvų inovacijų politiką formuojančių ir ją įgyvendinančių institucijų, sumanios specializacijos procesuose dalyvaujančių institucijų veiklos organizavimą

1 463 250,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

 

2016–2018 m.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

3.1.4.

Priemonė – gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir procesų valdymą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.4.1.

Įkurti analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą (i.MAMC), siekiant sustiprinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos institucinius gebėjimus mokesčių mokėtojų elgsenos modeliavimo, mokestinių pajamų analitikos ir rizikos valdymo srityje

3 095 769,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.1.4.2.

Sukurti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą (PAIIS), siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos efektyvumą ir ūkio subjektų pasitenkinimą šių institucijų veikla

7 040 952,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

II ketv.

Ūkio ministerija

3.1.4.3.

Sukurti ir įdiegti mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą, nustatant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų politikos prioritetus ir stiprinant viešojo valdymo institucijų gebėjimus

1 231 146,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Ūkio ministerija

3.1.4.4.

Sukurti žemės analizės veiklos modelį ir įdiegti žemės analizės sistemą, skirtą žemės valdymo ir administravimo sprendimams priimti

510 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.1.4.5.

Sukurti ir įdiegti sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemą, apibrėžiant sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) procesus, nustatant SPĮ tinklo pagrindines veiklas ir rodiklius, surenkant faktinių SPĮ tinklo pagrindinių veiklos rodiklių apskaičiavimui reikalingus duomenis, įgyvendinant informacinių technologijų sprendimus, apibrėžiant sistemos tobulinimo gaires, parengiant SPĮ tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos palaikymo ir tobulinimo finansavimo modelį, sukuriant pacientų atsiliepimų surinkimo ir valdymo metodiką

1 820 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

3.1.4.6.

Gerinti Sveikatos sektoriaus valdymo procesus plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną, kuriant ir diegiant sveikatos sektoriaus institucijų veiklos stebėsenos priemones, užtikrinant efektyvų sveikatos informacijos valdymą, sukuriant priemones jos objektyvesniam vertinimui ir šiam tikslui pasiekti reikiamų kompetencijų stiprinimui

2 069 892,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

3.1.4.7.

Sukurti sveikatos apsaugos sistemos srityje veikiančių registrų, informacinių sistemų pertvarkymo strategijos ir valdymo modelį apibrėžiant Sveikatos apsaugos ministerijos srityje valdomų valstybės informacinių išteklių tvarkymui reikalingų nuotolinės kompiuterijos informacinių technologijų paslaugų poreikį, pasirengiant naudotis tomis paslaugomis ir parengiant su e-sveikata nesusijusių Sveikatos apsaugos ministerijos srities viešojo ir vidaus administravimo informacinių technologijų sprendimų plėtros strategijos įgyvendinimo planą

576 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m..

Sveikatos apsaugos ministerija

3.1.4.8.

Optimizuoti kultūros ir meno projektų valdymo sistemą, sukuriant elektroninę projektų valdymo ir administravimo sistemą

311 711,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m. 

II ketv.

Lietuvos kultūros taryba

3.1.4.9.

Tobulinti ir efektyvinti strateginio planavimo ir valdymo procesus Kultūros ministerijoje ir kultūros ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose

412 250,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

II ketv.

Kultūros ministerija

3.1.4.10.

Optimizuoti Lietuvos policijos vidaus administravimo procesus, didinant valdymo ir veiklos efektyvumą

695 088,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

II ketv.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3.1.4.11.

Pagerinti Vyriausybės kanceliarijos veiklos valdymą ir efektyvumą diegiant procesų valdymą įstaigoje bei šiuolaikinius procesų tobulinimo metodus

270 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

3.1.4.12.

Sukurti integruotą organizacijos veiklos valdymo sistemą, kuri apimtų organizacijos procesus, organizacinę struktūrą, susietų naudojamas informacines sistemas, turėtų sąsajas su organizacijai taikomais teisės aktų reikalavimais

236 700,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Europos socialinio fondo agentūra

3.1.4.13.

Įdiegti Ūkio ministerijos veiklos procesų valdymo sistemą

393 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

3.1.4.14.

Įdiegti nepilnamečių pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo sistemą

102 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

3.1.5.

Priemonė – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės vertinimą ir išryškinti jos svarbą viešajam valdymui. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.5.1.

Didinti valstybinio audito poveikį, įvertinant esamą valstybinių auditų rezultatų poveikį viešojo sektoriaus atskaitingumo didinimui ir valstybės turto lėšų naudojimui, nustatant Valstybės kontrolės veiklos tobulinimo planą bei parengiant valstybinio audito poveikio matavimo metodiką

153 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Valstybės kontrolė

3.1.5.2.

Sukurti bei įdiegti švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemą

704 450,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

3.1.5.3.

Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemą, siekiant įrodymais grįsto sprendimų priėmimo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre

279 185,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

3.1.5.4.

Sukurti ir įdiegti žemės ūkio verslo analizės sistemą sprendimams priimti

2 800 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Žemės ūkio ministerija

3.1.5.5.

Sukurti vieningą ekstremalių situacijų valdymo informacinę sistemą, kuri užtikrins civilinės saugos sistemos subjektų reagavimą, palengvins ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbą bei apsikeitimą informacija ekstremaliųjų situacijų atvejais

510 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3.1.5.6.

Sukurti UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančių kultūros paveldo vietovių Lietuvoje būklės stebėsenos, būtinos efektyviai organizuoti viešąjį valdymą, sistemą, į ją įtraukiant su kultūros paveldo vietovėmis susijusias valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas

225 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Kultūros ministerija

3.1.5.7.

Sukurti archyvarų veiklos planavimo ir rezultatų stebėsenos sistemą, tobulinant Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio planavimo sistemą

280 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

3.1.5.8.

Pagerinti Lietuvos teismų ekspertizės centro procesų valdymą, įdiegiant kokybės standartus, akredituojant naujus tyrimo metodus

87 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Lietuvos teismų ekspertizės centras

3.1.5.9.

Didinti krašto apsaugos sistemos veiklos veiksmingumą ir efektyvumą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą ir papildomas kokybės vadybos priemones

 

100 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Krašto apsaugos ministerija

3.1.5.10.

Sukurti ir įdiegti automatizuotos duomenų apdorojimo ADA reikalavimus atitinkančią informacinę sistemą Lietuvos Respublikos prokuratūros sistemoje

652 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Generalinė prokuratūra

3.1.5.11.

Įdiegti Bendrąjį vertinimo modelį Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos

-

-

2016–2018 m.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.1.5.12.

Sukurti ir įdiegti Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos

467 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

3.1.5.13.

Įdiegti kokybės vadybos sistemą Konkurencijos taryboje

40 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Konkurencijos taryba

3.1.5.14.

Tobulinti programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) projektų finansavimo modelį bei jo valdymo ir rezultatų priežiūrą, diegiant kokybės vadybos sistemą

 

40 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m..

Lietuvos mokslo taryba

3.1.5.15.

Tobulinti valdymą Susisiekimo ministerijoje diegiant Bendrąjį vertinimo modelį

-

-

2016–2017 m.

Susisiekimo ministerija

3.1.5.16.

Didinti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos efektyvumą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą

 

50 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.1.5.17.

Sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

50 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

3.2.

 

Uždavinys – nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

 

 

 

 

3.2.1.

 

Priemonė – tobulinti institucinę sandarą, optimizuoti įstaigų tinklą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.2.

 

Priemonė – optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas, nuolat vertinti ir tobulinti šių institucijų valdymą ir gebėjimus. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.2.1.

Atlikti bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimus ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo užduočių kitiems metams

-

-

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, koordinuoja – Finansų ministerija

3.2.2.2.

Parengti ir plėtoti Vyriausybės kabineto E-darbo erdvę, sukuriant Vyriausybei pavaldžių įstaigų tarnybinės informacijos apsikeitimo platformą bei elektroninių dokumentų elektroninių nuorašų sudarymo sistemą, pateikiant ją kaip visuotinai prieinamą paslaugą

600 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

3.2.2.3.

Plėtoti informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą, parengiant informacinės visuomenės plėtros projektų rengimo metodines rekomendacijas, sukuriant visų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų vertinimo ir stebėjimo sistemą

150 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

I ketv.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

3.2.2.4.

Tobulinti teisinių institucijų (teismų, advokatų, prokurorų, bausmių vykdymo institucijų) informacijos mainų procesą ir didinti veiklos efektyvumą

425 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Centrinė hipotekos įstaiga

3.2.2.5

Plėtoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemą, organizuojant mediacijos mokymus, sukuriant mediatorių egzaminų programą ir mediatorių sąrašą, įrengiant patalpas ikiteisminės mediacijos vykdymui, įgyvendinant mediacijos viešinimo priemonių kompleksą

975 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Vyriausioji administracinių ginčų komisija

3.2.2.6.

Optimizuoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos procesus, gerinti institucijos veiklos valdymą

19 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016 m.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

3.2.2.7.

Sukurti ir įdiegti organizacinės rizikos valdymo modelį Lietuvos muitinėje

135 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

3.2.2.8.

Optimizuoti valstybės įmonės Turto banko administruojamų skolų valstybei išieškojimo procesą, sukuriant skolų valstybei išieškojimo sistemą

500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

valstybės įmonė „Turto bankas“

3.2.2.9.

Didinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimo ir koordinavimo stebėsenos efektyvumą, rengiant galimybių studiją, specifikuojant informacinės sistemos reikalavimus, kuriant ir diegiant neįgaliųjų integracijos stebėsenos sistemą

493 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m..

I ketv.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

3.2.2.10.

Didinti Lietuvos standartizacijos departamento ir jo technikos komitetų veiklos efektyvumą, tobulinant standartizacijos procesų valdymą ir įdiegiant veiklos valdymo informacinę sistemą

200 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Lietuvos standartizacijos departamentas

3.2.2.11.

Sukurti ir įdiegti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kriminalinės žvalgybos informacinę sistemą

800 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3.2.2.12

Standartizuoti statistinės informacijos rengimo procesą, jo kokybės rodiklių matavimo ir statistinės informacijos duomenų modelį

676 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Lietuvos statistikos departamentas

3.2.2.13.

Sukurti bendrą valstybinės kontrolės „nuo lauko iki stalo“ procesą, apimantį skirtingų institucijų atliekamas veiklas, įdiegti ir akredituoti maisto tvarkymo subjektų priežiūrą vykdančiose institucijose procesiniu valdymu paremtas kokybės vadybos sistemas

459 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, viešoji įstaiga „Ekoagros“

3.2.2.14.

Tobulinti Valstybės kontrolės informacines sistemas – veiklos planavimo ir stebėsenos informacinę sistemą ir dokumentų valdymo informacinę sistemą, praplečiant sąsajas su išorinėmis informacinėmis sistemomis

200 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės kontrolė

3.2.2.15.

Sukurti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų derinimo, valdymo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą

1 164 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m

II ketv.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.2.2.16.

Atnaujinti dokumentų valdymo sistemą, automatizuoti naujas Švietimo ir mokslo ministerijos administravimo ir valdymo sritis bei veiklos procesus

686 400,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

3.2.2.17.

Tobulinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos informacijos saugumo valdymą, įdiegiant ir sertifikuojant standartizuotą įrankį – informacijos saugumo valdymo sistemą pagal LST IDO/IEC ar analogiško standarto reikalavimus

52 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

3.2.2.18.

Tobulinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos informacijos saugos ir informacinių technologijų paslaugų valdymą, sukuriant ir įdiegiant informacijos saugos kontrolės priemones

722 481,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

III ketv.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

3.2.2.19.

Didinti Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumą, kuriant ir diegiant priemones, skirtas stiprinti Europos Sąjungos politikų poveikio vertinimo gebėjimus ir Europos Sąjungos reikalų koordinavime dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimą, taikant standartizuotus sprendimus, vystant bendradarbiavimo Europos Sąjungos politikų komunikacijos klausimais tinklą ir vykdant informacinių sistemų plėtrą, sukuriant Europos Sąjungos politikų sprendimo projektų poveikio vertinimo bei tarpinstitucinę Europos Sąjungos reikalų komunikavimo sistemas, optimizuojant ir plečiant Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS) funkcionalumus, sukuriant Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose informacinę sistemą (LĮTESIS)

1 162 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Užsienio reikalų ministerija

3.2.3.

 

Priemonė – didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.3.1.

Įdiegti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų centralizuotos darbo užmokesčio apskaitos modulį

 

 

3 850 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.2.3.2.

Tobulinti Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos prie Aplinkos ministerijos vidaus administravimą, organizacinę struktūrą ir jos įgyvendinimą, sukuriant planavimo bei VAAT ir RAAD darbo laiko apskaitos ir organizavimo modelius

720 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

II ketv.

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

3.2.3.3.

Parengti metodines gaires buhalterinės apskaitos funkcijoms centralizuoti

 

-

-

2016 m.

Finansų ministerija

3.2.3.4.

Gerinti sveikatos apsaugos valdymą, stiprinant epidemiologinę priežiūrą, įdiegiant Užkrečiamų ligų ir sukėlėjų valstybės informacinės sistemos (ULSVIS) modernizavimo priemones, sukuriant ir įdiegiant hepatitų stebėsenos posistemę, sukuriant žemo slenksčio kabinetų veiklos duomenų bazę, sukuriant ir įdiegiant nuotolinio mokymo modulį skiepų temomis, apmokant sveikatos  specialistus

817 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC)

3.2.3.5.

Plėtoti tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą ir didinti naudojamumą, atliekant esamos būklės analizę ir specifikavimą, įvertinant duomenų analizės priemonės pritaikymo galimybes ir jų rezultatyvumą svarbiausiose viešojo administravimo srityse, sukuriant ir įdiegiant duomenų išgavimo, paruošimo ir pateikimo priemones, įgyvendinant taikomuosius sprendimus, sukuriant ir išbandant pažangias tarpinstitucinės duomenų analizės priemones

720 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

3.2.3.6.

Tobulinti valstybės nekilnojamo turto centralizuotą valdymą, stiprinant valstybės turto valdytojų ir VTIPS naudotojų kompetencijas, pasitelkiant išorės pagalbą, adaptuojant ir įdiegiant informacinių technologijų įrankius

1 350 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m..

valstybės įmonė „Turto bankas“

3.2.3.7.

Užtikrinti efektyvų viešojo sektoriaus resursų naudojimą didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą bei pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius

2 492 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Centrinė projektų valdymo agentūra,

Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija,

Viešųjų investicijų plėtros agentūra

3.2.3.8.

Parengti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo metodinę ir teisinę bazę bei pertvarkos peržiūros procesus, siekiant sukurti tinkamą metodinę ir teisinę aplinką valstybės informacinių išteklių konsolidavimui įgyvendinti

3 220 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

3.2.3.9.

Sukurti ir įdiegti standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemį

1 971 265,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

II ketv.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.2.3.10.

Didinti teismų veiklos efektyvumą, analizuojant teismų sistemos išteklių valdymą ir parengiant optimizavimo ir architektūros modelius, perkeliant teismų veiklos pokyčius į elektroninę erdvę ir integruojant į teismų informacines sistemas, didinant darbuotojų kompetenciją

2 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė teismų administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“

3.2.3.11.

Plėtoti Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vieningą dokumentų valdymo sistemą siekiant padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

1 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Aplinkos ministerija

3.2.3.12.

Didinti Saugomų teritorijų direkcijų veiklos efektyvumą, išplečiant veiklos planavimo, efektyvumo vertinimo ir stebėsenos modelį

270 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

I ketv.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

3.2.3.13.

Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų valdymą, optimizuojant, plečiant ir konsoliduojant veiklos procesų ir dokumentų valdymo sistemas

1 425 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3.2.3.14.

Tobulinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansų apskaitos ir turto valdymo sistemas

510 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

3.2.3.15.

Sukurti Socialinių programų / priemonių administravimo ir vertinimo sistemą

220 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

3.2.3.16.

Įdiegti Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų centralizuotą dokumentų valdymą

490 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

3.2.3.17.

Įdiegti rizikos valdymo bei informacijos saugos ir kontrolės priemones Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos

900 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 

3.3.

Uždavinys – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją

 

 

 

 

 

3.3.1.

Priemonė – stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.3.1.1.

Stiprinti įstaigų vadovų lyderystę, teikti pasiūlymus dėl įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemos, ugdyti įstaigų vadovų lyderystės ir vadybines kompetencijas

1 125 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-925Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.1.2.

Centralizuotai stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strategines kompetencijas (vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikacijos ir analizės bei pagrindimo), atliekant mokymo turinio tyrimą, rengiant mokymo programas, lektorius, metodinę mokymo medžiagą, organizuojant mokymus

1 520 505,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-924Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

 

3.3.2.

Priemonė – didinti valstybės tarnybos patrauklumą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

 

3.3.2.1.

Diegti ir plėtoti žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, sukuriant nuotolinių mokymų modulį ir mokymų programas, pritaikytas šiam moduliui, realizuojant viešojo administravimo institucijoje ir įstaigoje dirbančio asmens kvalifikacijos ir darbo patirties duomenų unifikuotą bylą, kuriant ir tobulinant priemones ar įrankius, skirtus efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius viešojo administravimo institucijose ir įstaigose

2 450 000,00

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.2.

Stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginę komunikaciją ir  gebėjimus elektroninės erdvės bei elektroninės informacijos saugos srityse

1 500 000,00

2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-924Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

3.3.2.3.

Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose kurti, diegti ir (ar) tobulinti personalo valdymo priemones (darbuotojų motyvavimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo ir adaptacijos naujiems ir (arba) po pertraukos į įstaigą grįžtantiems darbuotojams sistemas; atrankos, veiklos vertinimo, karjeros planavimo, mokymų planavimo ir organizavimo (įskaitant mentorystės ir nuotolinio mokymo) sistemas; pareigybių poreikio įvertinimo metodus),

4 906 505,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-K-926 „Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos

 

3.3.3.

Priemonė – tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio sistemas. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

 

3.3.3.1.

Užtikrinti valstybės tarnautojų kompetencijų modelio diegimą žmogiškųjų išteklių valdymo procesuose

900 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.3.2.

Sukurti kompetencijomis grįstą statutinių valstybės tarnautojų  tarnybinės veiklos vertinimo ir atrankos modelį vidaus tarnybos sistemoje ir užtikrinti jo įgyvendinimą

1 200 000,00

2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

3.3.3.3.

Sukurti ir diegti žmogiškųjų išteklių efektyvaus valdymo valstybės tarnyboje priemones parengiant žmogiškųjų išteklių efektyvaus valdymo įrankių taikymo Lietuvos valstybės tarnyboje, žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos ir jai vykdyti reikalingo pareigybių skaičiaus bei reikalavimų nustatymo ir žmogiškųjų išteklių pareigybių valstybės tarnyboje optimalaus skaičiaus poreikio nustatymo metodikas, sukuriant žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje stebėsenos rodiklių sistemą

 

1 500 000,00

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

3.3.3.4.

Sukurti ir įdiegti Valstybės saugumo departamento žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą

178 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“
skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės saugumo departamentas

3.3.3.5.

Kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo modelio valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose diegimas: įstaigai būtinų profesinių kompetencijų nustatymas ir aprašymas; trūkstamų kompetencijų, tikslinių mokymų grupių ir jų mokymo poreikio identifikavimas; darbuotojų mokymas reikalingam kompetencijų lygiui pasiekti

1 226 626,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-K-926 „Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos

 

 

 

III SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKIAMOS REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

2016 metų

2017 metų

2018 metų

1.

Tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti

 

 

 

 

 

Gyventojų, žinančių apie galimybes ir būdus teikti siūlymus viešojo valdymo institucijoms jiems svarbiais klausimais, dalis (procentais).

42

43

44

Vidaus reikalų ministerija

1.1.

Uždavinys – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

 

Gyventojų, kurie lankėsi valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse, teigiamai vertinančių šiose interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybę, dalis (procentais).

74

76

78

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

Gyventojų, per metus gavusių ar sužinojusių informaciją apie savivaldybės ar seniūnijos veiklą jiems svarbiais klausimais, dalis (procentais).

47

50

53

Vidaus reikalų ministerija

1.2.

Uždavinys – skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose

 

 

 

 

 

Ministerijų surengtų viešųjų konsultacijų visuomenei svarbiais klausimais, skaičius.

Kasmet iki 10

Kasmet iki 10

Kasmet iki 10

Vidaus reikalų ministerija

 

Gyventojų, per metus pareiškusių nuomonę, sprendžiant viešuosius vietos reikalus jiems svarbiu klausimu, dalis (procentais).

19

20

21

Vidaus reikalų ministerija

2.

Tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą

 

 

 

 

 

Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas.

0,85

0,86

0,86

Vidaus reikalų ministerija

2.1.

Uždavinys – gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę

 

 

 

 

 

Savivaldybių, turinčių piliečių chartijas, dalis (procentais).

20

25

30

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas dėl paslaugų kokybės, dalis (procentais).

48

50

55

Vidaus reikalų ministerija

 

Mažėjanti fizinio ar juridinio asmens dalyvavimo našta, gaunant gyvenimo įvykių elektronines paslaugas (procentais).

-

-5

-15

Vidaus reikalų ministerija

2.2.

Uždavinys – gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

 

Prašymams išnagrinėti ir sprendimams priimti reikalinga informacija, kurią gauna pats asmens prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas (procentais).

73

74

75

Vidaus reikalų ministerija

3.

Tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą

 

 

 

 

 

Valdymo efektyvumo indeksas.

19

19

19

Vyriausybės kanceliarija

 

Gyventojų, manančių, kad viešojo valdymo institucijų veikla gerėja, dalis (procentais).

37

40

43

Vidaus reikalų ministerija

3.1.

Uždavinys – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą

 

 

 

 

 

Viešųjų išlaidų, kurias apima asignavimų valdytojų programų vertinimas ir funkcijų peržiūra, dalis (procentais kasmet).

Kasmet

5

Kasmet

5

Kasmet

5

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

 

Vyriausybės priimtų sprendimų, kurių poveikis vertinamas, dalis (procentais).

27

31

35

Vyriausybės kanceliarija

 

Valstybės tarnautojų, dalyvaujančių kompetencijų tinkluose, dalis (procentais).

8

10

12

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, taikančių projektinio ar procesų valdymo metodus, dalis (procentas).

40

42

45

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių ir diegiančių kokybės vadybos metodus / sistemas, dalis (procentais).

57

59

65

Vidaus reikalų ministerija

 

Atliktų tam tikrų sektorių teisinio reguliavimo peržiūrų –tinkamumo patikrų skaičius.

0

0

0

Ūkio ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų atliktų poveikio vertinimų, skirtų administracinei naštai ūkio subjektams nustatyti, didėjimas (procentais).

6

8

10

Ūkio ministerija

3.2.

Uždavinys – nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

 

 

 

 

 

Pagerėjusių Vyriausybei atskaitingų institucijų bendrųjų funkcijų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų dalis (procentais).

65

70

75

Finansų ministerija

 

Sukurta ir paskelbta valstybės IRT sąveikumo sistema.

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių konsoliduotus informacinių technologijų valdymo standartus, dalis (procentais).

-

10

25

Vidaus reikalų ministerija

3.3.

Uždavinys – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją

 

 

 

 

 

Gyventojų, manančių, kad valstybės tarnautojų veikla gerėja, dalis (procentais).

25

26

27

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

Viešojo valdymo institucijų, taikančių kompetencijų modelį, dalis (procentais).

0

0

100

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

Valstybės tarnautojų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis (procentais).

53

54

55

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

_________________


 

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų

programos įgyvendinimo 2016–2018 metų

veiksmų plano priedas

 

Plano veiksmų, kurios galėtų būti finansuojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto lėšomis, prioritetinis sąrašas

 

Veiksmo priori-tetinis

Nr.

Veiksmo Nr. Veiksmų plane

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinančioji institucija

I. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas[1]:

1.    

3.1.2.2.

Centralizuotai planuoti ir taikyti įrodymais grįsto valdymo priemones (funkcijų peržiūras, sprendimų poveikio ir programų vertinimą ir kt. ), siekiant stiprinti institucijų gebėjimus

Vyriausybės kanceliarija

2.    

3.1.3.2.

Sukurti sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo paramos sistemą, skatinančią mokslo ir verslo bendradarbiavimą prioritetinėse sumanios specializacijos kryptyse, užtikrinančią efektyvų inovacijų politiką formuojančių ir ją įgyvendinančių institucijų, sumanios specializacijos procesuose dalyvaujančių institucijų veiklos organizavimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

3.    

3.1.4.3.

Sukurti ir įdiegti mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą, nustatant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų politikos prioritetus ir stiprinant viešojo valdymo institucijų gebėjimus

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Ūkio ministerija

4.    

3.2.3.7.

Užtikrinti efektyvų viešojo sektoriaus resursų naudojimą didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą bei pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius

Centrinė projektų valdymo agentūra, Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Viešųjų investicijų plėtros agentūra

5.    

3.2.3.8.

Parengti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo metodinę ir teisinę bazę bei pertvarkos peržiūros procesus, siekiant sukurti tinkamą metodinę ir teisinę aplinką valstybės informacinių išteklių konsolidavimui įgyvendinti

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

6.    

3.2.3.6.

Tobulinti valstybės nekilnojamo turto centralizuotą valdymą, stiprinant valstybės turto valdytojų ir VTIPS naudotojų kompetencijas, pasitelkiant išorės pagalbą, adaptuojant ir įdiegiant informacinių technologijų įrankius

valstybės įmonė Turto bankas

7.    

3.1.5.3.

Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemą, siekiant įrodymais grįsto sprendimų priėmimo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

8.    

3.1.1.3.

Skatinti viešojo valdymo institucijas įgyvendinti veiklos valdymo gerinimo priemones: vykdyti viešojo valdymo pokyčių stebėseną ir vertinimą, išplėsti viešojo administravimo sistemos monitoringo sistemos funkcionalumus, kurti viešojo valdymo institucijų veiklos valdymo tobulinimo priemones, jas įgyvendinti ir (arba) koordinuoti jų vykdymą, sustiprinti viešojo valdymo institucijų kompetencijas, dalintis gerąja patirtimi tobulinant viešojo valdymo institucijų veiklos valdymą

Vidaus reikalų ministerija

9.    

3.1.4.1.

Įkurti analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą (i.MAMC), siekiant sustiprinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos institucinius gebėjimus mokesčių mokėtojų elgsenos modeliavimo, mokestinių pajamų analitikos ir rizikos valdymo srityje

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

10. 

3.1.4.5.

Sukurti ir įdiegti sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemą, apibrėžiant sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - SPĮ) procesus, nustatant SPĮ tinklo pagrindines veiklas ir rodiklius, surenkant faktinių SPĮ tinklo pagrindinių veiklos rodiklių apskaičiavimui reikalingus duomenis, įgyvendinant informacinių technologijų sprendimus, apibrėžiant sistemos tobulinimo gaires, parengiant SPĮ tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos palaikymo ir tobulinimo finansavimo modelį, sukuriant pacientų atsiliepimų surinkimo ir valdymo metodiką

Sveikatos apsaugos ministerija

11. 

3.1.5.5.

Sukurti vieningą ekstremalių situacijų valdymo informacinę sistemą, kuri užtikrins civilinės saugos sistemos subjektų reagavimą, palengvins ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbą bei apsikeitimą informacija ekstremaliųjų situacijų atvejais

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

12. 

3.1.1.2.

Sustiprinti strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimą Vyriausybės lygiu, stiprinant Vyriausybės kanceliarijos strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimui reikalingas analitines kompetencijas, atliekant sisteminius strateginio planavimo sistemos funkcionavimo vertinimus ir teikiant tobulinimo pasiūlymus, atliekant strateginio planavimo procesų kokybės priežiūrą, teikiant individualias konsultacijas kaip pagerinti veiklos valdymo procesus ministerijose, sukuriant strateginio planavimo ekspertų tinklą

Vyriausybės kanceliarija

13. 

3.1.5.6.

Sukurti UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančių kultūros paveldo vietovių Lietuvoje būklės stebėsenos, būtinos efektyviai organizuoti viešąjį valdymą, sistemą, į ją įtraukiant su kultūros paveldo vietovėmis susijusias valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas

Kultūros ministerija

14. 

3.2.2.15.

Sukurti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų derinimo, valdymo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

15. 

3.2.2.9.

Didinti Neįgaliųjų reikalų departamento vykdomos neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimo ir koordinavimo stebėsenos efektyvumą, kuriant ir diegiant neįgaliųjų integracijos stebėsenos sistemą

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

16. 

3.2.2.19.

Didinti Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumą, kuriant ir diegiant priemones, skirtas stiprinti Europos Sąjungos politikų poveikio vertinimo gebėjimus ir Europos Sąjungos reikalų koordinavime dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimą, taikant standartizuotus sprendimus, vystant bendradarbiavimo Europos Sąjungos politikų komunikacijos klausimais tinklą ir vykdant informacinių sistemų plėtrą, sukuriant Europos Sąjungos politikų sprendimo projektų poveikio vertinimo bei tarpinstitucinę Europos Sąjungos reikalų komunikavimo sistemas, optimizuojant ir plečiant Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungos  informacinės sistemos (LINESIS) funkcionalumus, sukuriant Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose informacinę sistemą (LĮTESIS)

Užsienio reikalų ministerija

17. 

3.2.3.9.

Sukurti ir įdiegti standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemį

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

18. 

3.1.4.7.

Gerinti Sveikatos sektoriaus valdymo procesus plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną, kuriant ir diegiant sveikatos sektoriaus institucijų veiklos stebėsenos priemones, užtikrinant efektyvų sveikatos informacijos valdymą, sukuriant priemones jos objektyvesniam vertinimui ir šiam tikslui pasiekti reikiamų kompetencijų stiprinimui

Sveikatos apsaugos ministerija

19. 

3.1.1.4.

Tobulinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Sveikatos apsaugos ministerija

20. 

3.1.5.2.

Sukurti bei įdiegti švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemą

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

21. 

3.1.5.4.

Sukurti ir įdiegti žemės ūkio verslo analizės sistemą sprendimams priimti

Žemės ūkio ministerija

22. 

3.1.5.7.

Sukurti archyvarų veiklos planavimo ir rezultatų stebėsenos sistemą, tobulinant Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio planavimo sistemą

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

23. 

3.2.2.3.

Plėtoti informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą, parengiant informacinės visuomenės plėtros projektų rengimo metodines rekomendacijas, sukuriant visų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų vertinimo ir stebėjimo sistemą, sukuriant / tobulinant technines priemones, leidžiančias kaupti ir tvarkyti visų finansavimo šaltiniais finansuojamų IRT projektų informaciją, stebint projektų įgyvendinimo rezultatus, projektų vertinimo rodiklius bei jų poveikį informacinės visuomenės plėtros procesams

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

24. 

3.2.2.8.

Optimizuoti valstybės įmonės Turto banko administruojamų skolų valstybei išieškojimo procesą, sukuriant skolų valstybei išieškojimo sistemą

valstybės įmonė Turto bankas

25. 

3.2.3.4.

Gerinti sveikatos apsaugos valdymą, stiprinant epidemiologinę priežiūrą, įdiegiant Užkrečiamų ligų ir sukėlėjų valstybės informacinės sistemos (ULSVIS) modernizavimo priemones, sukuriant ir įdiegiant hepatitų stebėsenos posistemę, sukuriant žemo slenksčio kabinetų veiklos duomenų bazę.

Sveikatos apsaugos ministerija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC)

26. 

3.1.3.1.

Pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir įsitraukimą į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklas ir sustiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančiųjų šioje srityje, gebėjimus, rengiant strategiją, veiksmų planą, gaires dėl Lietuvos įsitraukimo į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo programas bei jas įgyvendinant, rengiant mokymus ir seminarus, taip pat „praktikų klubus“ valstybėms institucijoms, organizuojant pažintinius vizitus viešojo administravimo institucijoms, peržiūrint teisės aktus, organizuojant tarptautines konferencijas bei viešinant informaciją

Užsienio reikalų ministerija

27. 

3.1.4.9.

Tobulinti ir efektyvinti strateginio planavimo ir valdymo procesus Kultūros ministerijoje ir kultūros ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose

Kultūros ministerija

28. 

3.2.3.5.

Plėtoti tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą ir didinti naudojamumą, atliekant esamos būklės analizę ir specifikavimą, įvertinant duomenų analizės priemonės pritaikymo galimybes ir jų rezultatyvumą svarbiausiose viešojo administravimo srityse, sukuriant ir įdiegiant duomenų išgavimo, paruošimo ir pateikimo priemones, įgyvendinant taikomuosius sprendimus, sukuriant ir išbandant pažangias tarpinstitucinės duomenų analizės priemones

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

29. 

3.1.5.12.

Sukurti ir įdiegti Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

30. 

3.2.2.11.

Sukurti ir įdiegti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kriminalinės žvalgybos informacinę sistemą

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

31. 

3.1.5.1.

Didinti valstybinio audito poveikį, nustatant Valstybės kontrolės veiklos tobulinimo planą bei parengiant valstybinio audito poveikio matavimo metodiką

Valstybės kontrolė

32. 

3.1.4.4.

Sukurti žemės analizės veiklos modelį ir įdiegti žemės analizės sistemą, skirtą žemės valdymo ir administravimo sprendimams priimti

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

33. 

3.2.2.2

Parengti ir plėtoti Vyriausybės kabineto E-darbo erdvę, sukuriant Vyriausybei pavaldžių įstaigų tarnybinės informacijos apsikeitimo platformą bei elektroninių dokumentų elektroninių nuorašų sudarymo sistemą, pateikiant ją kaip visuotinai prieinamą paslaugą

Vyriausybės kanceliarija

34. 

3.1.4.14.

Įdiegti nepilnamečių pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo sistemą

 

 

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

II. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas[2]:

1.    

3.2.2.13.

Sukurti bendrą valstybinės kontrolės „nuo lauko iki stalo“ procesą, apimantį skirtingų institucijų atliekamas veiklas, įdiegti ir akredituoti maisto tvarkymo subjektų priežiūrą vykdančiose institucijose procesiniu valdymu paremtas kokybės vadybos sistemas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, viešojo įstaiga „Ekoagros“

2.    

3.2.3.1.

Įdiegti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų centralizuotos darbo užmokesčio apskaitos modulį

Valstybės tarnybos departamentas

3.    

3.1.4.7.

Sukurti sveikatos apsaugos sistemos srityje veikiančių registrų, informacinių sistemų ir kitų programinės įrangos sprendimų pertvarkymo strategijos ir valdymo modelį apibrėžiant Sveikatos apsaugos ministerijos srityje valdomų valstybės informacinių išteklių tvarkymui reikalingų nuotolinės kompiuterijos informacinių technologijų paslaugų poreikį, pasirengiant naudotis tomis paslaugomis ir parengiant su e-sveikata nesusijusių Sveikatos apsaugos ministerijos srities viešojo ir vidaus administravimo informacinių technologijų sprendimų plėtros strategijos įgyvendinimo planą

Sveikatos apsaugos ministerija

4.    

3.1.5.9.

Didinti krašto apsaugos sistemos veiklos veiksmingumą ir efektyvumą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą ir papildomas kokybės vadybos priemones

Krašto apsaugos ministerija

5.    

3.2.3.13.

Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų valdymą, optimizuojant, plečiant ir konsoliduojant veiklos procesų ir dokumentų valdymo sistemas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

6.    

3.2.3.16.

Įdiegti Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų centralizuotą dokumentų valdymą

Sveikatos apsaugos ministerija

7.    

3.2.2.16.

Atnaujinti dokumentų valdymo sistemą, automatizuoti naujas Švietimo ir mokslo ministerijos administravimo bei valdymo sritis bei veiklos procesus

Švietimo ir mokslo ministerija

8.    

3.2.2.7.

Sukurti ir įdiegti organizacinės rizikos valdymo modelį Lietuvos muitinėje

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

9.    

3.2.3.11.

Plėtoti Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vieningą dokumentų valdymo sistemą siekiant padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

Aplinkos ministerija

10. 

3.1.4.10.

Optimizuoti Lietuvos policijos vidaus administravimo procesus, didinant valdymo ir veiklos efektyvumą

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

11. 

3.2.3.14.

Tobulinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansų apskaitos ir turto valdymo sistemas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

12. 

3.1.5.14.

Tobulinti programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) projektų finansavimo modelį bei jo valdymo ir rezultatų priežiūrą, diegiant kokybės vadybos sistemą

Lietuvos  mokslo taryba

13. 

3.2.3.17.

Įdiegti rizikos valdymo bei informacijos saugos ir kontrolės priemones Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

14. 

3.2.2.12.

Standartizuoti statistinės informacijos rengimo procesą, jo kokybės rodiklių matavimo ir statistinės informacijos duomenų modelį

Lietuvos statistikos departamentas

 

15. 

3.2.3.2.

Tobulinti Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos prie Aplinkos ministerijos vidaus administravimą, organizacinę struktūrą ir jos įgyvendinimą, sukuriant planavimo bei VAAT ir RAAD darbo laiko apskaitos ir organizavimo modelius

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

16. 

3.2.2.14.

Tobulinti Valstybės kontrolės informacines sistemas – veiklos planavimo ir stebėsenos informacinę sistemą ir dokumentų valdymo informacinę sistemą, praplečiant sąsajas su išorinėmis informacinėmis sistemomis

Valstybės kontrolė

17. 

3.1.5.16.

Didinti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos efektyvumą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 

18. 

3.1.5.17.

Sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

19. 

3.2.3.12.

Didinti Saugomų teritorijų direkcijų veiklos efektyvumą, išplečiant veiklos planavimo, efektyvumo vertinimo ir stebėsenos modelį

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

20. 

3.2.2.18.

Tobulinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos informacijos saugos ir informacinių technologijų paslaugų valdymą, sukuriant ir įdiegiant informacijos saugos kontrolės priemones

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

21. 

3.1.4.13.

Įdiegti Ūkio ministerijos  veiklos procesų valdymo sistemą

Ūkio ministerija

22. 

3.1.4.11.

Pagerinti Vyriausybės kanceliarijos veiklos valdymą ir efektyvumą diegiant procesų valdymą įstaigoje bei šiuolaikinius procesų tobulinimo metodus

Vyriausybės kanceliarija

23. 

3.1.4.12.

Sukurti integruotą organizacijos veiklos valdymo sistemą, kuri apimtų organizacijos procesus, organizacinę struktūrą, susietų naudojamas informacines sistemas, turėtų sąsajas su organizacijai taikomais teisės aktų reikalavimais

Europos Socialinio fondo agentūra

24. 

3.1.5.13.

Įdiegti kokybės vadybos sistemą  Konkurencijos taryboje

Konkurencijos taryba

25. 

3.2.3.15.

Sukurti Socialinių programų / priemonių administravimo ir vertinimo sistemą

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

26. 

3.2.2.17.

Tobulinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos informacijos saugumo valdymą, įdiegiant ir sertifikuojant standartizuotą įrankį – informacijos saugumo valdymo sistemą pagal LST IDO/IEC ar analogiško standarto reikalavimus

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

 

27. 

3.1.4.8.

Optimizuoti kultūros ir meno projektų valdymo sistemą, sukuriant elektroninę projektų valdymo ir administravimo sistemą

Lietuvos kultūros taryba

28. 

3.2.2.6.

Optimizuoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos procesus

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

29. 

3.2.2.10.

Didinti Lietuvos standartizacijos departamento ir jo technikos komitetų veiklos efektyvumą, įdiegiant veiklos valdymo priemones

Lietuvos standartizacijos departamentas

III. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas[3]:

1.    

1.1.1.2.

Įgyvendinti Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2.    

1.2.1.

Vykdyti Atviros Vyriausybės ir kitas priemones, skatinančias visuomenę aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, sukuriant ir praktikoje išbandant viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose veiksmingumo ir vertinimo sistemą, parengiant ir įgyvendinant komunikacijos planą, skirtą viešinti informaciją apie Vyriausybės veiklą ir visuomenės dalyvavimo valdyme galimybes

Vyriausybės kanceliarija

3.    

1.1.1.3

Didinti viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, perkeliant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų veiklos informaciją į bendrą portalą „Mano Vyriausybė“

 

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

IV. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ lėšomis, prioritetinis sąrašas[4]:

1.    

2.1.1.3.

Pagerinti migracijos srities paslaugų kokybę, įdiegiant inovatyvią Lietuvos migracijos informacinę sistemą

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, valstybės įmonė Registrų centras

2.    

2.1.1.4.

Didinti socialinės paramos paslaugų prieinamumą, parengiant pakeistų ir naujų paslaugų teikimo tvarkas, gaires pakeistoms ir naujai sukurtoms tvarkoms įdiegti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), taip pat įdiegti priemones, užtikrinančias SPIS prieinamumą ir nepertraukiamą veikimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.    

2.1.1.10.

Pagerinti Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų kokybę, sukuriant ir įdiegiant rizikų valdymo modulį bei specializuotą pagalbos centrų valdymo sistemą, paremtą EENA organizacijos pagalbos centrų valdymo standartu

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

4.    

2.1.1.15.

Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinant valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse valdymo efektyvumą

Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

5.    

2.1.1.16.

Gerinti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų klientų aptarnavimo ir valdymo efektyvumą, diegiant su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu susijusius veiklos procesus ir kitas paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones

Sveikatos apsaugos ministerija

6.    

2.1.1.5.

Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant ir įdiegiant vieningo konsultavimo ir informavimo Lietuvos muitinėje tinklą muitinės klientams

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

7.    

2.1.1.1.

Skatinti viešojo valdymo institucijas įgyvendinti paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo priemones: sustiprinti viešojo valdymo institucijų  kompetencijas paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo srityje, kurti, įgyvendinti ir koordinuoti paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo iniciatyvas, vykdyti paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą, išplečiant viešųjų ir administracinių paslaugų analitinės informacinės sistemos (PASIS) funkcionalumus

Vidaus reikalų ministerija

8.    

2.1.1.13.

Pagerinti nacionalinės sveikatos sistemos priežiūros įstaigose teikiamų laboratorinės diagnostikos bei medicinos prietaisų ir priemonių sterilizavimo ir dezinfekcijos paslaugų priežiūrą ir kokybę bei tobulinti neaiškios kilmės medžiagų keliamų grėsmių valdymo paslaugas, diegiant Lietuvos ir tarptautinius standartus

Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

9.    

2.1.1.9.

Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, reglamentuojant chirurgijos, endokrinologijos, onkologijos, radiologijos, psichiatrijos ir priklausomybių ligų diagnostikos, gydymo ir slaugos metodikas (protokolus)

Sveikatos apsaugos ministerija

10. 

2.1.1.14.

Pagerinti informacijos teikimą bei asmenų konsultavimą policijos įstaigose, įdiegiant vieningą informacijos teikimo telekomunikacinėmis priemonėmis liniją

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

11. 

2.1.1.6.

Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, atnaujinant  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokesčių informacijos informacinę sistemą (MIIS)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

12. 

2.1.1.17.

Pagerinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamų paslaugų kokybę, užpildant kultūros vertybių registrą į rezultatus orientuotos kultūros paveldo apsaugos ir paveldo aktualizavimo politikos tikslų formavimui ir įgyvendinimui reikalingais duomenimis

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

13. 

21.1.19.

Pagerinti informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimą, sukuriant ir įdiegiant vienodo konsultavimo sistemą

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras su departamentais apskrityse, Radiacinės saugos centras

14. 

2.1.1.7.

Gerinti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorinių tyrimų paslaugų kokybę, vykdant tyrimus, skirtus įvertinti teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinant techninius gebėjimus bei darbuotojų kompetencijas

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

15. 

2.1.1.18.

Pagerinti informacijos teikimą bei asmenų konsultavimą sukuriant ir įdiegiant vieningo konsultavimo modelį

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

16. 

2.1.1.2.

Gerinti Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos paslaugų asmenims teikimą ir asmenų aptarnavimą, įdiegiant vieno langelio principą

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba

17. 

2.1.1.8.

Gerinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos paslaugų asmenims teikimą ir asmenų aptarnavimą, į elektroninę erdvę perkeliant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 50 teritorinių skyrių suskaitmenintus archyvinius dokumentus

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

18. 

2.1.1.12.

Pagerinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teikiamų paslaugų kokybę, pritaikant nacionalinės paramos administravimo informacinę sistemą nacionalinės paramos investicinių priemonių administravimui

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

19. 

2.1.1.20.

Tobulinti socialinės globos licencijavimo informacinę sistemą

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

V. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas[5]:

1. Veiksmai susiję su geresnio reglamentavimo diegimu:

1.1.

3.1.2.1.

Atlikti pasirinktų valstybės politikos sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, mažinti administracinę naštą ir prisitaikymo išlaidas verslui minėtose srityse

Ūkio ministerija

1.2.

3.1.2.3.

Atlikti administracinės naštos ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimą pasirinktose savivaldybėse ir parengti šios naštos mažinimo pasiūlymus

Ūkio ministerija

1.3.

3.1.2.5.

Gerinti kontaktinio centro paslaugų verslui kokybę bei skleisti informaciją apie laikiną paslaugų teikimą

viešoji įstaiga „Versli Lietuva“

2. Veiksmai susiję su verslo priežiūros sistemos tobulinimu:

2.1.

3.1.4.2.

Sukurti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą (PAIIS), siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos efektyvumą ir ūkio subjektų pasitenkinimą šių institucijų veikla

Ūkio ministerija

2.2.

3.1.24.

Įgyvendinti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones, siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos efektyvumą

Ūkio ministerija

2.3.

3.1.27.

Sukurti ir įdiegti daugiafunkcinį ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų, tabako gaminių ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių komercines veiklas, konsultavimo modelį

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

2.4.

3.1.2.6.

Patobulinti ūkio subjektų veiklos priežiūros vykdymo procesą ir sukurti ūkio subjektams tenkančios administracinės priežiūros naštos mažinimui skirtas pažangias priemones

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

VI. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ lėšomis prioritetinis sąrašas[6]:

1.    

3.1.5.10.

Sukurti ir įdiegti automatizuotos duomenų apdorojimo ADA reikalavimus atitinkančią informacinę sistemą Lietuvos Respublikos prokuratūros sistemoje

Generalinė prokuratūra

2.    

3.2.2.5

Plėtoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemą, organizuojant mediacijos mokymus, sukuriant mediatorių egzaminų programą ir mediatorių sąrašą, įrengiant patalpas ikiteisminės mediacijos vykdymui, įgyvendinant mediacijos viešinimo priemonių kompleksą

Teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Vyriausioji administracinių ginčų komisija

3.    

3.2.2.4.

Tobulinti teisinių institucijų (teismų, advokatų, prokurorų, bausmių vykdymo institucijų) informacijos mainų procesą ir didinti veiklos efektyvumą

Centrinė hipotekos įstaiga

4.    

3.2.3.10.

Didinti teismų veiklos efektyvumą, analizuojant teismų sistemos išteklių valdymą ir parengiant optimizavimo ir architektūros modelius, perkeliant teismų veiklos pokyčius į elektroninę erdvę ir integruojant į teismų informacines sistemas, didinant darbuotojų kompetenciją

Nacionalinė teismų administracija, valstybės įmonė Registrų centras

5.    

3.1.1.5.

Stiprinti efektyvesnį teisingumo vykdymą ir pasitikėjimą teismais, ištiriant, kas lemia žmonių nuomonę apie teismų darbą, parengiant analizę, Teismų sistemos įvaizdžio gerinimo strategiją

Nacionalinė teismų administracija

6.    

3.1.5.8.

Pagerinti Lietuvos teismų ekspertizės centro procesų valdymą, įdiegiant kokybės standartus, akredituojant naujus tyrimo metodus

Lietuvos teismų ekspertizės centras

VII. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ lėšomis, prioritetinis sąrašas[7]:

1.                     

3.3.3.2.

Sukurti kompetencijomis grįstą statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir atrankos modelį vidaus tarnybos sistemoje ir užtikrinti jo įgyvendinimą

Vidaus reikalų ministerija

2.                     

3.3.3.1.

Užtikrinti valstybės tarnautojų kompetencijų modelio diegimą žmogiškųjų išteklių valdymo procesuose

Valstybės tarnybos departamentas

3.                     

3.3.2.1.

Diegti ir plėtoti žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, sukuriant nuotolinių mokymų modulį ir mokymų programas, pritaikytas šiam moduliui, realizuojant viešojo administravimo institucijoje ir įstaigoje dirbančio asmens kvalifikacijos ir darbo patirties duomenų unifikuotą bylą, kuriant ir tobulinant priemones ar įrankius, skirtus efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius viešojo administravimo institucijose ir įstaigose

Valstybės tarnybos departamentas

4.                     

3.3.3.3.

Sukurti ir diegti žmogiškųjų išteklių efektyvaus valdymo valstybės tarnyboje priemones: parengti žmogiškųjų išteklių efektyvaus valdymo įrankių taikymo Lietuvos valstybės tarnyboje metodiką, parengti žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos ir jai vykdyti reikalingo pareigybių skaičiaus bei reikalavimų nustatymo metodiką, parengti žmogiškųjų išteklių pareigybių valstybės tarnyboje optimalaus skaičiaus poreikio nustatymo metodiką, sukurti žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje stebėsenos rodiklių sistemą

Vidaus reikalų ministerija

5.                     

3.3.3.4.

Sukurti ir įdiegti Valstybės saugumo departamento žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą

Valstybės saugumo departamentas

VIII. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas[8]:

1.                     

3.3.2.2.

Stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginę komunikaciją ir gebėjimus elektroninės erdvės, elektroninės informacijos saugos srityse

Vidaus reikalų ministerija

2.                     

3.3.1.2.

Centralizuotai stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strategines kompetencijas (vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikacijos ir analizės bei pagrindimo), atliekant mokymo turinio tyrimą, rengiant mokymo programas, lektorius, metodinę mokymo medžiagą, organizuojant mokymus

Vidaus reikalų ministerija

IX. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ ir Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas[9]:

1.

3.3.1.1.

Stiprinti įstaigų vadovų lyderystę, teikti pasiūlymus dėl įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemos, ugdyti įstaigų vadovų lyderystės ir vadybines kompetencijas

Valstybės tarnybos departamentas

 [1] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

[2] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

[3] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

[4] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

[5] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

[6] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

[7] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

[8] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

[9] Veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.