Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BALANDŽIO 26 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 12 d. Nr. 1002

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (iš jų ir specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms), iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų (toliau – valstybės lėšos), skiriamų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti (toliau – valstybės kapitalo investicijos) valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams, planavimą, tikslinimą, naudojimą, apskaitą ir kontrolę.“       

1.2. Papildyti 41 punktu:

41. Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos, prieš siūlydamos į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą įtraukti investicijų projektus, kuriems ankstesnių metų Valstybės investicijų programoje nebuvo skirta valstybės lėšų ir kurių planuojama vertė ne mažesnė kaip 25 000 tūkst. eurų, privalo ne vėliau kaip prieš 35 dienas iki Taisyklių 19 punkte nurodyto pasiūlymų pateikimo Finansų ministerijai termino pateikti juos ūkio ministro įgaliotai įstaigai išvadoms dėl galimybių juos įgyvendinti kartu su privačiais investuotojais gauti. Ūkio ministro įgaliota įstaiga, gavusi minėtus investicijų projektus, ūkio ministro nustatyta tvarka informaciją apie juos viešina potencialiems investuotojams ir per 30 dienų nuo investicijų projektų gavimo parengia Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl galimybių šiuos investicijų projektus įgyvendinti kartu su privačiais investuotojais. Šis reikalavimas netaikomas krašto apsaugos ir saugumo plėtojimo investicijų projektams.

2. Šio nutarimo 1.2 papunktis įsigalioja 2016 m. lapkričio 2 dieną.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojanti

finansų ministrė                                                                               Rasa Budbergytė