LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2020 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1010 „DĖL BALO VERTĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 3  d. Nr. V-1631

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2022 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. DT-14/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2022 m. spalio 1 d.“:

1.  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BALO VERTĖS PATVIRTINIMO

 

T v i r t i n u  bazinių kainų (bazinių dydžių) balo vertes:

1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų (PAASP paslaugų metinės bazinės kainos, skatinamojo priedo, mokamo už PAASP paslaugas, priedo už gerus PAASP rezultatus, priedo už kiekvieną aptarnaujamą kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventoją, priedo už kiekvieną prirašytą prie šeimos gydytojo gyventoją (ši nuostata netaikoma, jeigu paslaugas teikia vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas), priedo už gyventojo, turinčio specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, aptarnavimą, priedo, mokamo PAASP įstaigai, akredituotai teikti šeimos gydytojo paslaugas, ir priedo, mokamo už Europos Sąjungos apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba E112 formas, apsilankymą pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų) 1 balo vertė yra lygi 1,261 euro.

2. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugų (GMP paslaugų bazinių kainų, skatinamojo priedo, mokamo už GMP paslaugas, priedo už gerus GMP rezultatus ir klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinio priedo) 1 balo vertė yra lygi 1,252 euro.

3. Slaugos paslaugų (slaugos ir palaikomojo gydymo, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, paliatyviosios pagalbos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos) bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,264 euro.

4. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas ir kataraktos operacijas (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugas)) ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,281 euro.

5. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų, kataraktos operacijų (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugų) bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,222 euro.

6. Ambulatorinėmis sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,221 euro.

7. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,258 euro.

8. Pagal prevencines programas teikiamų paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,270 euro.

9. Dantų protezavimo paslaugų bazinio dydžio 1 balo vertė yra lygi 1,241 euro.

10. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal 2015–2025 metų transplantacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“, bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 1,209 euro.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2022 m. spalio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys