LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-684

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ 5 punktu,

t v i r t i n u Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2014 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. A1-684

 

 

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų teikti socialinę globą (toliau – licencija) išdavimo Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, jų padaliniui (toliau – įstaiga, įmonė, šeimyna), pageidaujantiems teikti socialinę globą socialinės globos įstaigoje (toliau – institucinė socialinė globa) arba asmens namuose, licencijų išdavimo, atsisakymo išduoti licencijas, licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ar patikslinimo tvarką, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką ir terminus, licencijų registravimo ir informacijos apie licencijas skelbimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, vartojamas sąvokas.

3. Socialinės globos įstaigas licencijuoja ir prižiūri, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, licencijas registruoja ir atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su licencijavimu, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas), vadovaudamasis Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Įstaiga, įmonė, šeimyna, norinti gauti licenciją, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateikia užpildytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento patvirtintos formos paraišką-klausimyną (toliau – paraiška-klausimynas), kuriame pateikiama rašytinė informacija, įrodanti, kad įstaigos, įmonės, šeimynos numatoma teikti socialinė globa atitiks Socialinės globos normų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus:

4.1. personalui: personalo, reikalingo socialinei globai teikti, struktūrai, kurią sudaro socialinių paslaugų srities darbuotojai, švietimo, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti darbuotojai, teikiantys socialinę globą; socialinių paslaugų srities darbuotojų, švietimo, sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų, teikiančių socialinę globą, skaičiui; šių darbuotojų išsilavinimui ir pan. (toliau – socialinės globos normose nustatyti reikalavimai personalo struktūrai, skaičiui, išsilavinimui);

4.2. patalpoms: patalpų, reikalingų tinkamai socialinei globai teikti, skaičiui ir plotui; įstaigos, įmonės, šeimynos patalpų ir socialinės globos gavėjų santykiui; patalpų higienai, pritaikymui paslaugoms teikti (toliau – socialinės globos normose nustatyti reikalavimai patalpoms).

5. Paraišką-klausimyną įstaiga, įmonė, šeimyna, norinti gauti licenciją, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateikia tiesiogiai, registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras).

6. Įstaigai, įmonei, šeimynai gali būti išduodama (-os) licencija (-os) vykdyti Socialinių paslaugų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatytos (-ų) rūšies (-ių) veiklą (-as).

7. Licencija išduodama neterminuotai.

8. Licencijoje nurodoma:

8.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

8.2. licencijos turėtojo rekvizitai (įstaigos, įmonės, šeimynos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

8.3. licencijos rūšis;

8.4. licencijos registracijos numeris, išdavimo ar patikslinimo data;

8.5. veiklos patalpos (-ų), kurioje (-iose) licencija suteikia teisę teikti institucinę socialinę globą, adresas (-ai).

9. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, gavęs paraišką-klausimyną:

9.1. siekdamas nustatyti, ar nėra Socialinių paslaugų įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių įstaigai, įmonei, šeimynai negalėtų būti išduota licencija, patikrina įstaigos, įmonės, šeimynos, norinčios gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis (įstaigos, įmonės, šeimynos pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, steigimo dokumentus) Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jei tai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padalinys – jo registravimo valstybės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro valstybėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie jį į konkrečios valstybės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinę sistemą;

9.2. per 5 darbo dienas nuo paraiškos-klausimyno gavimo išsiunčia įstaigai, įmonei, šeimynai, norinčiai gauti licenciją, raštišką patvirtinimą, kad paraiška ir informacija, kurių reikia licencijai išduoti, gautos, ir jame nurodo terminą, per kurį paraiška ir informacija privalo būti išnagrinėtos, taip pat įstaigos, įmonės, šeimynos, norinčios gauti licenciją, teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Socialinių paslaugų priežiūros departamento ir įstaigos, įmonės, šeimynos ginčų; patvirtinimas pareiškėjui išsiunčiamas raštu ar pasirašytas saugiu elektroniniu parašu elektroninėmis priemonėmis arba per kontaktinį centrą.

10. Jeigu įstaiga, įmonė, šeimyna, norinti gauti licenciją, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateikia ne visą ar netikslią paraiškoje-klausimyne nurodytą informaciją, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo praneša pareiškėjui raštu ar elektroninėmis priemonėmis apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Taisyklių 14 punkte nurodytų sprendimų priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visos patikslintos ar pataisytos paraiškos-klausimyno gavimo dienos.

11. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi teisę kreiptis į visuomenės sveikatos centrus apskrityse dėl informacijos apie įstaigai, įmonei Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą stacionarios socialinės globos įstaigos veiklos leidimą-higienos pasą, gauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų informaciją, kurios reikia paraiškai-klausimynui, prašymui patikslinti licenciją nagrinėti, taip pat informaciją, kurios reikia sprendimams dėl įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir sprendimams dėl įspėjimo panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo arba panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimti.

12. Visuomenės sveikatos centras apskrityje, taip pat valstybės ar savivaldybių institucijos, gavę Socialinių paslaugų priežiūros departamento prašymą, nurodytą Taisyklių 11 punkte, privalo per 10 darbo dienų nuo jo gavimo pateikti prašomą informaciją.

13. Per 25 dienas nuo paraiškos-klausimyno gavimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas pagal įstaigos, įmonės, šeimynos pateiktą paraiškoje-klausimyne nurodytą informaciją turi patikrinti vietoje, ar įstaiga, įmonė, šeimyna pasirengusi teikti socialinę globą – ar įstaigos, įmonės, šeimynos numatoma teikti socialinė globa atitiks socialinės globos normose nustatytus reikalavimus personalo struktūrai, skaičiui, išsilavinimui ir patalpoms.

14. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas per 30 dienų nuo paraiškos-klausimyno gavimo priima sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti licenciją ir apie priimtą sprendimą pareiškėjui praneša raštu ar pateikia jį pasirašytą saugiu elektroniniu parašu elektroninėmis priemonėmis arba per kontaktinį centrą. Priėmus sprendimą atsisakyti išduoti licenciją, pareiškėjas informuojamas apie atsisakymo ją išduoti motyvus. Licencija atiduodama pareiškėjui tiesiogiai, išsiunčiama registruotu laišku (jeigu pareiškėjas prašyme nurodo, kad pageidauja licenciją gauti paštu) arba pasirašyta saugiu elektroniniu parašu elektroninėmis priemonėmis ar per kontaktinį centrą.

 

III SKYRIUS

LICENCIJŲ PATIKSLINIMAS

 

15. Jeigu keičiasi licencijos turėtojo rekvizitai, licencijos turėtojo prašymu licencija turi būti patikslinta. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasikeitimų paaiškėjimo raštu ar elektroninėmis priemonėmis informuoti Socialinių paslaugų priežiūros departamentą apie pasikeitimus ir kartu su prašymu patikslinti licenciją pateikti dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, kopijas. Patikslinta licencija išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo patikslinti licenciją ir dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, kopijų gavimo. Patikslinta licencija atiduodama pareiškėjui tiesiogiai, išsiunčiama registruotu laišku (jeigu pareiškėjas prašyme nurodo, kad pageidauja licenciją gauti paštu) arba pasirašyta saugiu elektroniniu parašu elektroninėmis priemonėmis ar per kontaktinį centrą.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS SKELBIMAS IR LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, priėmęs sprendimą išduoti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai praneša Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

17. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas informaciją apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą skelbia savo interneto svetainėje. Informacijoje nurodomi šie duomenys: įstaigos, įmonės, šeimynos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, licencijos rūšis, licencijos registracijos numeris, licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data.

18. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas registruoja licencijas Socialinės globos licencijavimo elektroninėje priemonėje (toliau – licencijų registravimo žurnalas), kuri pildoma elektroniniu būdu.

19. Licencijų registravimo žurnalo formą tvirtina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas.

20. Licencijų registravimo žurnale įrašoma:

20.1. licencijos rūšis;

20.2. įrašo eilės numeris;

20.3. įrašo data;

20.4. licencijos išdavimo data;

20.5. licencijos registracijos numeris;

20.6. licencijos turėtojo rekvizitai (įstaigos, įmonės, šeimynos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas) ir veiklos patalpos (-ų), kurioje (-iose) licencija suteikia teisę teikti institucinę socialinę globą, adresas (-ai);

20.7. jeigu licencija patikslinama, – anksčiau galiojusios licencijos įrašo eilės numeris;

20.8. sprendimo išduoti licenciją numeris ir data;

20.9. licencijos galiojimo sustabdymo data;

20.10. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

20.11. licencijos galiojimo panaikinimo data;

20.12. paraiškos-klausimyno, prašymo patikslinti licencijas ar panaikinti licencijų galiojimą datos;

20.13. asmens, atsakingo už licencijų registravimo žurnalo pildymą, vardas ir pavardė.

21. Įstaigų, įmonių, šeimynų, kurioms išduotos licencijos, licencijų galiojimas sustabdytas, galiojimo sustabdymas panaikintas, galiojimas panaikintas, sąrašas skelbiamas viešai Socialinių paslaugų priežiūros departamento interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

ATSISAKYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TVARKA

 

22. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas atsisako išduoti licenciją Socialinių paslaugų įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

23. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas sustabdo licencijos galiojimą Socialinių paslaugų įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais.

24. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, nustatęs, kad licencijos turėtojas teikia socialinę globą, neatitinkančią socialinės globos normų, įteikia socialinės globos įstaigai tiesiogiai, registruotu laišku ar pasirašytą saugiu elektroniniu parašu elektroninėmis priemonėmis rašytinį įspėjimą pareikalaudamas per nurodytą terminą pašalinti pažeidimus. Terminas pašalinti pažeidimus negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo įspėjimo gavimo dienos.

25. Per Socialinių paslaugų priežiūros departamento nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, nustatytus Taisyklių 24 punkte, licencijos turėtojas per 3 darbo dienas po pažeidimų pašalinimo, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po nustatyto termino pabaigos, turi raštu ar elektroninėmis priemonėmis arba per kontaktinį centrą pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui informaciją apie nustatyto pažeidimo pašalinimą. Jeigu informacija nepateikiama, laikoma, kad licencijos turėtojas pažeidimo nepašalino.

26. Terminą, kuriam sustabdomas licencijos galiojimas, nustato Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, atsižvelgdamas į nustatyto pažeidimo pobūdį. Terminas, kuriam sustabdomas licencijos galiojimas, negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

27. Sustabdžius licencijos galiojimą, licencijos turėtojui leidžiama toliau teikti socialinę globą visą licencijos sustabdymo laikotarpį tik tais atvejais, kai Socialinių paslaugų priežiūros departamentas nustato, kad pažeidimai nekelia grėsmės socialinių paslaugų gavėjų interesams ir saugumui. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi teisę visą licencijos sustabdymo laikotarpį tikrinti vietoje, ar nustatyti pažeidimai nekelia grėsmės socialinių paslaugų gavėjų interesams ir saugumui.

28. Per Socialinių paslaugų priežiūros departamento nustatytą terminą pašalinęs nustatytus pažeidimus, dėl kurių licencijos galiojimas sustabdytas, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas po pažeidimų pašalinimo, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po nustatyto termino pabaigos, turi raštu, elektroninėmis priemonėmis arba per kontaktinį centrą pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui informaciją apie nustatyto pažeidimo pašalinimą kartu su prašymu panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą. Jeigu informacija nepateikiama, laikoma, kad licencijos turėtojas pažeidimo nepašalino.

29. Licencijos galiojimo sustabdymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentas panaikina per 14 kalendorinių dienų nuo Taisyklių 28 punkte nurodytos informacijos gavimo, jeigu nustatoma, kad pažeidimai pašalinti. Per šį laikotarpį Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi teisę patikrinti vietoje, ar nustatyti pažeidimai pašalinti.

30. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas gali panaikinti licencijos galiojimą savo ar licencijos turėtojo iniciatyva Socialinių paslaugų įstatymo 24 straipsnio 7 dalyje nustatytais pagrindais.

31. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą per 14 kalendorinių dienų nuo Socialinių paslaugų įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytų faktų nustatymo, o panaikinti licencijos galiojimą – ne vėliau kaip per 35 kalendorines dienas nuo Socialinių paslaugų įstatymo 24 straipsnio 7 dalyje nurodytų faktų nustatymo. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas apie numatomą licencijos galiojimo panaikinimą privalo prieš 30 kalendorinių dienų iki licencijos galiojimo panaikinimo elektroninėmis priemonėmis informuoti savivaldybę, kurios teritorijoje licencijos turėtojas socialines paslaugas teikia, ir savivaldybes, kurių gyventojai šias paslaugas gauna. Tuo atveju, kai licencijos turėtojas nepradeda teikti socialinės globos per 12 mėnesių nuo licencijos išdavimo, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas privalo prieš 30 kalendorinių dienų iki licencijos galiojimo panaikinimo įteikti socialinės globos įstaigai tiesiogiai, registruotu laišku ar pasirašytą saugiu elektroniniu parašu elektroninėmis priemonėmis rašytinį įspėjimą apie licencijos galiojimo panaikinimą.

32. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, priėmęs sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja įstaigą, įmonę, šeimyną raštu tiesiogiai, registruotu laišku ar pasirašytą saugiu elektroniniu parašu pranešimą išsiunčia elektroninėmis priemonėmis arba per kontaktinį centrą.

33. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas sprendimuose sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą privalo nurodyti licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. Sprendime sustabdyti licencijos galiojimą Socialinių paslaugų priežiūros departamentas privalo nurodyti terminą, kuriam sustabdomas licencijos galiojimas, ir informuoti, ar licencijos turėtojui toliau leidžiama teikti socialinę globą licencijos sustabdymo laikotarpiu.

 

VI SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

34. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas planinį licencijos turėtojo patikrinimą atlieka ne rečiau kaip kartą per 5 metus.

35. Pasibaigus kalendoriniams metams Socialinių paslaugų priežiūros departamentas rengia ir iki kovo 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia metinę vykdytos veiklos, susijusios su licencijavimu, ataskaitą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą ir patikslinimą mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

37. Socialinių paslaugų priežiūros departamento sprendimai gali būti skundžiami teismui. Skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_______________________