LIETUVOS RESPUBLIKOS

IR

KUVEITO VALSTYBĖS

SUTARTIES

DĖL INVESTICIJŲ SKATINIMO IR ABIPUSĖS APSAUGOS,

PASIRAŠYTOS 2001 M. BIRŽELIO 5 D. VILNIUJE,

PAPILDOMAS PROTOKOLAS

 

 

Lietuvos Respublika ir Kuveito Valstybė (toliau – Susitariančiosios Valstybės),

 

aptarusios Lietuvos Respublikos ketinimus papildyti 2001 m. birželio 5 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos ir Kuveito Valstybės sutartį dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos, kad joje būtų atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos kaip Europos Sąjungos valstybės narės įsipareigojimus;

 

nusprendusios, kad tam tikri Sutarties pakeitimai yra būtini, norint išvengti galimų neatitikimų,

 

s u s i t a r ė:

 

Sutarties 7 straipsnis „Su investicijomis susijusių išmokų pervedimas“ papildomas šia 4 dalimi:

 

4. Šis straipsnis negali būti aiškinamas kaip toks, kuriuo Susitariančioji Valstybė atleidžiama nuo sąžiningo įsipareigojimų, atsiradusių dėl ekonominės ir pinigų sąjungos, kurios valstybė narė yra kuri nors Susitariančioji Valstybė, priemonių, susijusių su kapitalo judėjimu ar mokėjimais tarp minėtos sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių, vykdymo.“

 

Tai patvirtindami, atitinkami abiejų Susitariančiųjų Valstybių įgalioti atstovai pasirašė šį Papildomą protokolą.

 

 

Pasirašyta Vašingtone 2013 m. balandžio 18 d., atitinkančią 1434 H m. Jamada II 8 d., dviem originaliais egzemplioriais lietuvių, arabų ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Nustačius, kad tekstai skiriasi, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos vardu

Kuveito Valstybės vardu