VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO ir duomenų teikimo taisyklių PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 8 d. Nr. VE-92 (1.3 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Turto arešto aktų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. B1-5 „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                    Saulius Urbanavičius

 

PATVIRTINTA

valstybės įmonės Registrų centro

generalinio direktoriaus

2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. VE-92 (1.3 E)

 

 

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO
OBJEKTŲ REGISTRAVIMO ir duomenų teikimo taisyklės

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Turto arešto aktų registro (toliau – Registras) objektų įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo, Registro duomenų taisymo tvarką, Registro duomenų teikimą.

2. Registro objektai registruojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu, Turto arešto aktų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu  Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), Taisyklėmis, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą ir Registro duomenų tvarkymą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui internetinė programa (toliau – internetinė programa) – programa, kuri antstoliams, teismams, prokurorams, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), Lietuvos bankui, kitoms valstybės institucijoms ir pareigūnams, turintiems teisę areštuoti turtą, ir jų paskirtiems asmenims sudaro galimybę elektroniniu būdu teikti duomenis Registrui;

3.2. skaitmeninė dokumento kopija – nuskaitytas dokumento atvaizdas PDF, JPG, TIFF formatu arba elektroniniu parašu patvirtinta dokumento kopija;

3.3. dokumentas – turto arešto akto tekstas ar skaitmeninė dokumento kopija;

3.4. Registro duomenų bazė (toliau – duomenų bazė) – Registro informacinių technologijų ir ryšio priemonių sistemos dalis, kurioje saugomi visi Registro objektų duomenys, surinkti iš objektui registruoti pateiktų duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų, papildyti Registro objekto identifikavimo kodu, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos perduotais ir registravimo procedūrų duomenimis;

3.5. aktuali Registro duomenų bazė – duomenų bazės dalis, kurioje saugomi duomenys apie neišregistruotus Registro objektus;

3.6. Registro duomenų bazės archyvas – duomenų bazės dalis, kurioje saugomi duomenys apie išregistruotus Registro objektus;

3.7. identifikavimo kodas – unikali raidžių ir (arba) skaitmenų seka, nurodanti Registro objektą.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679, Civilinio proceso kodekse, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Turto arešto aktų registro įstatyme ir Nuostatuose vartojamas sąvokas.

5. Taisyklėse vartojama sąvoka „juridiniai asmenys“ apima Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, trečiųjų šalių juridinius asmenis, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, jų filialus ir atstovybes.

6. Registro objektus įregistruoja, išregistruoja, Registro duomenis įrašo ir keičia, atsisako įregistruoti, išregistruoti Registro objektą ar įrašyti ir keisti Registro duomenis, atsisako priimti gautą dokumentą registruoti, tvarko Registro duomenis, Registro informaciją, Registrui pateiktus dokumentus ir (ar) jų kopijas Registro tvarkytojo darbuotojai Nuostatų, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Registro veiklą, nustatyta tvarka.

7. Duomenis teisės aktų nustatyta tvarka Registrui gali teikti teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Muitinės departamentas, Lietuvos bankas, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą.

 

II SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ ĮREGISTRAVIMO, IŠREGISTRAVIMO, DUOMENŲ ĮRAŠYMO ir keitimo PROCEDŪRA

 

8. Visi Registrui elektroniniu būdu pateikti dokumentai (duomenys) jų gavimo momentu įregistruojami elektroniniame gautų dokumentų registre (toliau – gautų dokumentų žurnalas). Gautų dokumentų žurnale automatiškai įrašoma turto arešto akto, pakeitimo duomenų ar sprendimo panaikinti turto areštą gavimo data ir laikas, ir suteikiamas gautų dokumentų žurnalo registracijos numeris. Registracijos numerio gautų dokumentų žurnale struktūra: gautų dokumentų žurnalo indeksas TA1, paskutiniai du kalendorinių metų skaitmenys ir dokumento eilės numeris žurnale (6 skaitmenys). Gautų dokumentų žurnalo eilės numerio pavyzdys: TA1-22-000001.

9. Gautų dokumentų žurnale įrašomi šie duomenys:

9.1. gauto dokumento žurnalo eilės numeris;

9.2. dokumento gavimo data ir laikas;

9.3. dokumento numeris;

9.4. dokumento data;

9.5. dokumento rūšis;

9.6. duomenų teikėjas.

10. Registro tvarkytojas, gavęs turto arešto aktą arba jo pakeitimą ar panaikinimą patvirtinančius dokumentus ar duomenis, patikrina, ar nėra Nuostatų 43 punkte nurodytų aplinkybių. Jei Nuostatų 43 punkte nurodytos aplinkybės nustatomos, priimti dokumentą ar duomenis registruoti atsisakoma.

11. Jei Nuostatų 43 punkte nurodytų aplinkybių nenustatoma, pateiktas dokumentas ar duomenys priimami registruoti. Patikrinus, ar nėra Nuostatų 40 punkte nurodytų aplinkybių, Registro tvarkytojas įregistruoja turto arešto aktą, jį išregistruoja arba įrašo ir pakeičia duomenis Registre.

12. Registro tvarkytojas, gavęs dokumentą, kuriuo areštuojamas identifikuotas turtas ir turtas, kurio identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, nenustatęs Nuostatų 40 ir 43 punktuose nurodytų aplinkybių, Registre įregistruoja du turto arešto aktus: vieną turto arešto aktą identifikuotam turtui, kitą – turtui, kurio identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, ir apie tai pažymi kiekviename turto arešto akte.

13. Registro tvarkytojas, gavęs dokumentą (duomenis) pakeisti turto arešto aktą, kuris iš Registro yra išregistruotas pasibaigus turto arešto terminui, įrašo į Registrą turto arešto akto ir jo pakeitimo duomenis Nuostatų nustatyta tvarka, jeigu šis turto arešto akto pakeitimas pateikiamas kartu su dokumentu (duomenimis), kurio pagrindu buvo taikytas areštas. Jei dokumentas (duomenys), kurio pagrindu buvo taikytas areštas Registrui nepateikiamas, turto arešto akto pakeitimo dokumentą (duomenis) atsisakoma įregistruoti Registre vadovaujantis Nuostatų 40.3 papunkčiu.

14. Jei yra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 40 punkte, Registro tvarkytojas įregistruoti turto arešto aktą, jį išregistruoti arba įrašyti ir pakeisti duomenis Registre atsisako, išskyrus Nuostatų 42 punkte nustatytą atvejį.

15. Registro objekto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo momentu į Registrą automatiškai įrašoma objekto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Registre data ir laikas.

16. Turto arešto aktas įregistruojamas, išregistruojamas, duomenys įrašomi ir pakeičiami, turto arešto aktą atsisakoma registruoti arba atsisakoma priimti gautą dokumentą (duomenis) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo duomenų gavimo Registre.

17. Visi Registro tvarkytojo pranešimai siunčiami elektroniniu būdu per internetinę programą. Pranešimai jų išsiuntimo momentu automatiškai įregistruojami elektroniniame siunčiamų dokumentų registre (toliau – siunčiamų dokumentų žurnalas). Siunčiamų dokumentų žurnale automatiškai įrašoma Registro tvarkytojo pranešimo išsiuntimo data ir laikas ir suteikiamas siunčiamų dokumentų žurnalo registracijos numeris. Registracijos numerio siunčiamų dokumentų žurnale struktūra: siunčiamų dokumentų žurnalo indeksas TA2, paskutiniai du kalendorinių metų skaitmenys ir dokumento eilės numeris žurnale (6 skaitmenys). Siunčiamų dokumentų žurnalo eilės numerio pavyzdys: TA2-22-000001.

18. Dėl viso turto arešto akte nurodyto neidentifikuoto turto, kurio identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, arešto, internetinėje programoje turi būti pažymima apie duomenų perdavimą susijusiems turto registrams ar valstybės informacinėms sistemoms:

18.1. tais atvejais, kai turto arešto aktu yra areštuojamas nekilnojamasis turtas, kurio identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, internetinėje programoje pažymima, kad duomenys apie turto areštą turi būti perduoti Nekilnojamojo turto registrui, Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrui ir Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrui;

18.2. tais atvejais, kai turto arešto aktu areštuojamas kilnojamasis turtas, kurio identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, internetinėje programoje pažymima, kad duomenys apie areštą turi būti perduoti Ginklų registrui, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui, Lietuvos Respublikos patentų registrui, Prekių ženklų registrui, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrui, vertybinius popierius registruojančiai institucijai, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrui (toliau – kilnojamojo turto registrai);

18.3. tais atvejais, kai turto arešto aktu bankroto, restruktūrizavimo, baudžiamosiose ar administracinėse bylose areštuojamos piniginės lėšos, kurių identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, internetinėje programoje pažymima, kad duomenys apie turto areštą turi būti perduoti Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai;

18.4. tais atvejais, kai turto arešto aktu yra areštuojamos turtinės teisės, kurių duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, internetinėje programoje pažymima, kad duomenys apie turto areštą turi būti perduoti Nekilnojamojo turto registrui, Civilinių orlaivių registrui, Jūrų laivų registrui, kilnojamojo turto registrams;

18.5. tais atvejais, kai turto arešto aktu areštuojamas turtas, kurio duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, internetinėje programoje žymima, kad duomenys apie turto areštą turi būti perduoti Nekilnojamojo turto registrui, Civilinių orlaivių registrui, Jūrų laivų registrui, kilnojamojo turto registrams ir Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai (jei areštas taikomas bankroto, restruktūrizavimo, baudžiamojoje ar administracinėje byloje);

18.6 tais atvejais, kai turto arešto aktu areštuojamas ilgalaikis materialusis turtas, trumpalaikis turtas, prie trumpalaikio turto priskiriamas nekilnojamasis turtas, kurio identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, internetinėje programoje pažymima, kad duomenys turi būti perduoti Nekilnojamojo turto, Civilinių orlaivių registrui, Jūrų laivų registrui ir kilnojamojo turto registrams.

 

III SKYRIUS

REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

19. Registre apie turto arešto aktus tvarkomi duomenys, nurodyti Nuostatų 14 punkte.

20. Registro duomenų bazėje saugomi turto arešto aktų duomenys ir dokumentų skaitmeninės kopijos, jei jos buvo pateiktos Registrui.

21. Areštuotas turtas Registre skirstomas į šias rūšis:

21.1. Nekilnojamojo turto registro objektai (nuo 2012 m. liepos 1 d. naudojamas Nekilnojamojo turto registro klasifikatorius, iki 2012 m. liepos 1 d. įregistruotų turto arešto aktų objektai – pastatas, patalpa, statinys (inžinerinis įrenginys), butas ir žemės sklypas);

21.2. jūrų laivai;

21.3. civiliniai orlaiviai;

21.4. kelių transporto priemonės;

21.5. traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų priekabos;

21.6. vidaus vandenų transporto priemonės;

21.7. geležinkelių riedmenys;

21.8. prekių ženklai;

21.9. patentai;

21.10. ginklai;

21.11. vertybiniai popieriai;

21.12. piniginės lėšos, esančios kredito įstaigų sąskaitose;

21.13. turtinė teisė į Nekilnojamojo turto registro objektą;

21.14. turtinė teisė į kelių transporto priemonę;

21.15. kiti objektai (turto registruose neregistruojami ir neidentifikuojami daiktai ir turtinės teisės).

22. Areštuotas turtas Registre identifikuojamas pagal atitinkamo registro ar atitinkamus objektus registruojančios institucijos suteiktus identifikavimo kodus:

22.1. nekilnojamųjų daiktų identifikavimo kodai:

22.1.1. statinio (inžinerinio įrenginio) ar pastato – Nekilnojamojo turto registre statiniui (inžineriniam įrenginiui) ar pastatui suteiktas unikalus numeris, susidedantis iš 12 skaitmenų;

22.1.2. patalpos ar buto – Nekilnojamojo turto registre patalpai ar butui suteiktas unikalus numeris, susidedantis iš 16 skaitmenų;

22.1.3. žemės sklypo – Nekilnojamojo turto registre žemės sklypui suteiktas unikalus numeris, susidedantis iš 12 skaitmenų;

22.2. civilinio orlaivio – Civilinių orlaivių registre orlaiviui suteiktas unikalus identifikavimo kodas, susidedantis iš 4 skaitmenų, ir orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai, susidedantys iš 2 ir 3 raidžių ir skaitmenų sekos (iki 2006 m. sausio 1 d. – tik orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai);

22.3. jūrų laivo – Jūrų laivų registre jūrų laivui suteiktas unikalus identifikavimo kodas, susidedantis iš 10 raidžių ir skaitmenų, ir laivo registracijos numeris Jūrų laivų registre (iki  2006 m. sausio 1 d. – tik laivo registracijos numeris Jūrų laivų registre);

22.4. kelių transporto priemonės – transporto priemonės VIN kodas, susidedantis iš 17 raidžių ir skaitmenų sekos;

22.5. traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų priekabų – Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre traktoriui, savaeigei ir žemės ūkio mašinai, jų priekaboms suteiktas 10 skaitmenų unikalus atpažinties kodas (iki 2007 m. sausio 1 d. – registracijos liudijimo numeris ir registracijos vieta);

22.6. vidaus vandenų transporto priemonės – Vidaus vandenų laivų registre vidaus vandenų transporto priemonei suteiktas unikalus identifikavimo kodas, susidedantis iš 10 skaitmenų, ir laivo registracijos numeris Vidaus vandenų laivų registre (iki 2006 m. sausio 1 d. – tik laivo registracijos numeris Vidaus vandenų laivų registre);

22.7. geležinkelių riedmens – geležinkelio riedmens identifikacinis numeris arba iki  2021 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre geležinkelio riedmeniui suteiktas unikalus kodas, susidedantis iš 10 skaitmenų;

22.8. prekių ženklo – Prekių ženklų registre prekių ženklui suteiktas ženklo registracijos (liudijimo) numeris;

22.9. patento – Patentų registro suteiktas identifikavimo kodas, sudarytas iš 4 ženklų ir vadinamas patento numeriu Patentų registre;

22.10. ginklo – Ginklų registre ginklui suteiktas unikalus identifikavimo numeris, susidedantis iš 7 skaitmenų;

22.11. vertybinių popierių – Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo suteiktas ISIN kodas;

22.12. piniginių lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose – kredito įstaigos sąskaitos numeris, atitinkantis privalomą tarptautinį banko sąskaitos numerio (IBAN) formatą;

22.13. turtinės teisės į nekilnojamąjį daiktą – vienas iš šių Taisyklių 22.1 papunktyje nurodytų nekilnojamojo daikto identifikavimo kodų ir turtinės teisės aprašymas;

22.14. turtinės teisės į kelių transporto priemonę – šių Taisyklių 22.4 papunktyje nurodytas kelių transporto priemonės identifikavimo kodas ir turtinės teisės aprašymas.

23. Neidentifikuojamų daiktų ir turtinių teisių, kurios nenurodytos Taisyklių 22.13 ir 22.14 papunkčiuose, duomenys į Registrą įrašomi kaip neidentifikuoto turto duomenys ir taip, kaip šie daiktai ir turtinės teisės apibūdinti turto arešto akte.

24. Tais atvejais, kai areštuotos piniginės lėšos yra grynieji pinigai ar piniginės lėšos, kurios saugomos valstybės institucijų ar valstybės įgaliotų asmenų depozitinėje sąskaitoje, arba sąskaita, kurioje yra areštuotos pinginės lėšos, neturi sąskaitos numerio IBAN formatu, piniginių lėšų arešto duomenys į Registrą įrašomi kaip neidentifikuoto turto duomenys ir taip, kaip šios piniginės lėšos apibūdintos turto arešto akte.

25. Vertybinių popierių, kurie neregistruojami Centriniame vertybinių popierių depozitoriume, duomenys Registre įrašomi kaip neidentifikuoto turto duomenys ir taip, kaip jie apibūdinti turto arešto akte.

26. Tais atvejais, kai turto arešto akte nurodytas leidimas disponuoti minimalios mėnesinės algos (MMA) ar bazinės socialinės išmokos dydžio (MGL) suma, turto arešto akte turi būti nurodytos skaitinės šių dydžių išraiškos. Jei skaitinės išraiškos nenurodytos, į Registrą įrašomas tik komentaras dėl laisvai disponuojamos sumos, nenurodant konkrečios piniginių lėšų sumos, kuri gali būti panaudota operacijoms atlikti.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMO PROCEDŪRA

 

27. Klaidingi, netikslūs ar neišsamūs Registro duomenys gali būti taisomi Registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo arba duomenų subjekto, duomenų teikėjo) reikalavimą (prašymą) ir jį pagrindžiančius dokumentus (duomenis).

28. Duomenų teikėjas tikslinti Registrui perduotus neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis privalo internetinėje programoje pateikdamas turto arešto aktą pakeičiantį (patikslinantį) dokumentą (duomenis).

29. Duomenų teikėjas per klaidą Registrui pateikęs turto arešto aktą, jį pakeičiantį ar panaikinantį dokumentą, privalo elektroniniu būdu, naudodamasis internetine programa, pateikti Registrui atitinkamą procesinį dokumentą arba rašytinį prašymą per klaidą pateiktą turto arešto aktą, jį pakeičiantį ar panaikinantį dokumentą laikyti negaliojančiu.

30. Taisant, tikslinant turto arešto akto duomenis, Registre pakeičiami ar papildomi duomenys pagal gautą pranešimą ir (ar) kitus dokumentus ir įrašomas duomenų pakeitimo pagrindas – klaidos taisymas. Per klaidą išregistruotas turto arešto aktas Registre įregistruojamas iš naujo, suteikiant naują turto arešto akto identifikavimo kodą ir pastabose nurodant išregistruoto turto arešto akto identifikavimo kodą.

31. Įrašyti, patikslinti ar ištaisyti duomenys susiejami su Registre įregistruotu objektu, į Registrą automatiškai įrašoma duomenų pakeitimo Registre data ir laikas, ir suformuojamas pranešimas apie turto arešto akto duomenų pakeitimą Registre, kuris duomenų teikėjui pateikiamas per internetinę programą elektroniniu būdu.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

32. Registro duomenys ir informacija teikiami Nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka ir nurodytais duomenų teikimo būdais.

33. Registro duomenų teikimo formos – išrašai yra:

33.1. išsami informacija, kurią sudaro Registro duomenys, nurodyti Nuostatų 61.1–61.16 papunkčiuose;

33.2. archyvo išsami informacija, kurią sudaro Registro duomenys, nurodyti Nuostatų  61  punkte;

33.3. dokumentų santrauka, kurią sudaro šie Registro duomenys:

33.3.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

33.3.2. turto arešto akto įregistravimo Registre data ir laikas;

33.4. užsakomasis Registro duomenų rinkinys (suvestinė), kuriame kiekvienu konkrečiu atveju pateikiamų duomenų apimtis priklauso nuo duomenų gavėjo pateiktų kriterijų;

33.5. trumpa žinutė, kurioje nurodomas turto arešto buvimo arba nebuvimo Registre faktas.

34. Registro išrašai gali būti pateikti pagal:

34.1. turto arešto akto identifikavimo kodą;

34.2. skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;

34.3. skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes) ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

34.4. areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre.

35. Pagal Taisyklių 34.2, 34.3, ir 34.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus gali būti suteikti šie išrašai:

35.1. išsami informacija, kurios apimtis nurodyta Nuostatų 61.1–61.16 papunkčiuose;

35.2. archyvo išsami informacija, kurios apimtis nurodyta Nuostatų 61 punkte;

35.3. dokumentų santrauka, kurios apimtis nurodyta Taisyklių 33.3 papunktyje;

35.4. trumpa žinutė, kurios apimtis nurodyta Taisyklių 33.5 papunktyje.

36. Pagal Taisyklių 34.1 papunktyje nurodytą kriterijų gali būti suteikti išrašai, kurių apimtis nurodyta Taisyklių 33.1 ir 33.2 ir papunkčiuose.

37. Tais atvejais, kai pagal Taisyklių 34 punkte nurodytus paieškos kriterijus duomenų Registre nėra, pateikiama informacija: „Turto arešto aktų registre nėra duomenų pagal nurodytus paieškos kriterijus.“

38. Tais atvejais, kai turto arešto aktas išregistruotas, atlikus paiešką aktualioje Registro duomenų bazėje pagal Taisyklių 34.1 papunktyje nurodytą kriterijų, pateikiama informacija: „Turto arešto aktų registre nėra duomenų pagal nurodytus paieškos kriterijus“.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO PRANEŠIMAI

 

39. Iš Registro teikiami pranešimai:

39.1. Pranešimas apie turto arešto akto įregistravimą Turto arešto aktų registre, kuriame nurodoma:

39.1.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

39.1.2. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas (vardai), pavardė (pavardės));

39.1.3. gauto dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

39.1.4. dokumento priėmimo (surašymo) data;

39.1.5. turto arešto akto ar jo duomenų gavimo Registre data ir laikas;

39.1.6. turto arešto akto įregistravimo Registre data ir laikas;

39.1.7. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – jo gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.1.8. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – jo gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

39.1.9. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

39.1.10. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.1.11. Nuostatų 42 punkte nustatytu atveju atsisakomų įrašyti duomenų aprašymas;

39.1.12. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

39.1.13. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

39.1.14. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

39.1.15. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

39.1.16. reikalavimų patenkinimo eilė (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

39.1.17. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.1.18. kita su turto areštu susijusi informacija (pastabos, kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi);

39.2. Pranešimas apie turto arešto akto pakeitimo duomenų įregistravimą Turto arešto aktų registre, kuriame nurodoma:

39.2.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

39.2.2. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas (vardai), pavardė (pavardės));

39.2.3. gauto dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

39.2.4. dokumento priėmimo (surašymo) data;

39.2.5. turto arešto akto įregistravimo Registre data ir laikas;

39.2.6. sprendimą pakeisti turto arešto akto duomenis priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas (vardai), pavardė (pavardės));

39.2.7. gauto dokumento, keičiančio turto arešto akto duomenis, rūšis, dokumento (bylos) numeris;

39.2.8. dokumento, keičiančio turto arešto akto duomenis, priėmimo (surašymo) data;

39.2.9. turto arešto akto pakeitimo duomenų gavimo Registre data ir laikas;

39.2.10. turto arešto akto duomenų įrašymo ir keitimo Registre data ir laikas;

39.2.11. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – jo gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.2.12. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – jo gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

39.2.13. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

39.2.14. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre,– juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.2.15. Nuostatų 42 punkte nustatytu atveju, atsisakomų įrašyti duomenų aprašymas;

39.2.16. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

39.2.17. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

39.2.18. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

39.2.19. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

39.2.20. reikalavimų patenkinimo eilė (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

39.2.21. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.2.22. kita su turto areštu susijusi informacija (pastabos, kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi);

39.3. Pranešimas apie turto arešto akto išregistravimą iš Turto arešto aktų registro, kuriame nurodoma:

39.3.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

39.3.2. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas (vardai), pavardė (pavardės));

39.3.3. gauto dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

39.3.4. dokumento priėmimo (surašymo) data;

39.3.5. turto arešto akto įregistravimo Registre data ir laikas;

39.3.6. sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas (vardai), pavardė (pavardės));

39.3.7. gauto dokumento, panaikinančio turto arešto aktą, rūšis, dokumento (bylos) numeris;

39.3.8. dokumento, panaikinančio turto arešto aktą, priėmimo (surašymo) data;

39.3.9. dokumento gavimo Registre data ir laikas;

39.3.10. turto arešto akto išregistravimo iš Registro data ir laikas;

39.3.11. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – jo gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.3.12. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – jo gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

39.3.13. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

39.3.14. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.3.15. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys;

39.3.16. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

39.3.17. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

39.3.18. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

39.3.19. reikalavimų patenkinimo eilė (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

39.3.20. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

39.3.21. kita su turto areštu susijusi informacija (pastabos, kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi);

39.4. Pranešimas apie atsisakymą įrašyti duomenis Turto arešto aktų registre, kuriame nurodoma:

39.4.1. dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

39.4.2. dokumento surašymo (priėmimo) data, laikas ir vieta;

39.4.3. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas (vardai), pavardė (pavardės));

39.4.4. dokumento gavimo Registre data ir laikas;

39.4.5. dokumento registracijos numeris gautų dokumentų žurnale;

39.4.6. atsisakymo įrašyti duomenis Registre priežastys;

39.5. Pranešimas apie atsisakymą priimti dokumentą Turto arešto aktų registre:

39.5.1. dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

39.5.2. dokumento surašymo (priėmimo) data ir laikas;

39.5.3. dokumentą pateikusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (pareigos, vardas (vardai), pavardė (pavardės));

39.5.4. dokumento gavimo data ir laikas;

39.5.5. dokumento registracijos numeris gautų dokumentų žurnale;

39.5.6. atsisakymo priimti dokumentą Registre priežastys.

________________