LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-376/V-676 „DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO

REGLAMENTŲ ĮGYVENDINIMĄ, PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. A1-588/V-1536

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. A1-376/V-676 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTŲ ĮGYVENDINIMĄ, PASKYRIMO

 

Siekdami užtikrinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo su visais pakeitimais  ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, su visais pakeitimais įgyvendinimą:

1S k i r i a m e šias institucijas, atsakingas už Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 nuostatų įgyvendinimą:

 

Eil.

Nr.

Atsakomybės sritis

Institucija

1.

Kompetentingos valdžios institucijos

1.1.

Išmokos pinigais, taikytina teisė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.2.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

2.

Kompetentingos įstaigos

2.1.

Ligos išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

2.2.

Ilgalaikės priežiūros išmokos pinigais

Savivaldybių administracijos

2.3.

Ligos išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos), įskaitant ilgalaikės priežiūros išmokas natūra

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2.4.

Sprendimas dėl planinio gydymo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

Sveikatos apsaugos ministerija

2.5.

Dokumentai, patvirtinantys asmens teisę gauti išmokas natūra (sveikatos priežiūros paslaugas)

Teritorinės ligonių kasos

2.6.

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

2.7.

Motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2.8.

Išmokos pinigais dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

2.9.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos) dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2.10.

Netekto darbingumo, išankstinės senatvės, senatvės, našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo), invalidumo ir ištarnauto laiko pensijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

2.11.

Nedarbo išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

2.12.

Bedarbių ir darbo ieškančių asmenų registravimas, dokumentų dėl nedarbo išmokų eksporto išdavimas, informacijos, susijusios su nedarbo išmokų eksportu, teikimas

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.13.

Išmokos šeimai

Savivaldybių administracijos (išmokos vaikams), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (papildomos ar specialios išmokos našlaičiams)

2.14.

Išmokos mirties atveju

Savivaldybių administracijos

2.15.

Taikytina teisė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

2.16.

Darbingumo lygio nustatymas, skiriant išmokas asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje narėje

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.17.

Specialios neįmokinės išmokos pinigais (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 70 str.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

2.18.

Reglamento (EB) Nr. 987/2009

IV antraštinės dalies III skyriaus nuostatų dėl sumokėtų, tačiau nepriklausančių išmokų atgavimo, laikinų išmokų ir įmokų atgavimo, kompensacijos ir paramos, tenkinant pretenzijas, taikymas

Savivaldybių administracijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai pagal kompetencijos sritį

3.

Gyvenimo ir (ar) buvimo vietos įstaigos

3.1.

Ligos išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

3.2.

Ilgalaikės priežiūros išmokos pinigais

Savivaldybių administracijos

3.3.

Ligos išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos), įskaitant ilgalaikės priežiūros išmokas natūra

Teritorinės ligonių kasos

3.4.

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

3.5.

Motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Teritorinės ligonių kasos

3.6.

Išmokos pinigais dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

3.7.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos) dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Teritorinės ligonių kasos

3.8.

Netekto darbingumo, išankstinės senatvės, senatvės, našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo), invalidumo ir ištarnauto laiko pensijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

3.9.

Nedarbo išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

3.10.

Bedarbių ir darbo ieškančių asmenų registravimas, dokumentų dėl nedarbo išmokų eksporto išdavimas, informacijos, susijusios su nedarbo išmokų eksportu, teikimas

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

3.11.

Išmokos šeimai

Savivaldybių administracijos (išmokos vaikams), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (papildomos ar specialios išmokos našlaičiams)

3.12.

Išmokos mirties atveju

Savivaldybių administracijos

3.13.

Taikytina teisė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

3.14.

Specialios neįmokinės išmokos pinigais (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 70 str.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

3.15.

Reglamento (EB) Nr. 987/2009

IV antraštinės dalies III skyriaus nuostatų dėl sumokėtų, tačiau nepriklausančių išmokų atgavimo, laikinų išmokų ir įmokų atgavimo, kompensacijų ir paramos, tenkinant pretenzijas, taikymas

Savivaldybių administracijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai pagal kompetencijos sritį

4.

Susižinojimo tarnybos

4.1.

Ligos išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

4.2.

Ilgalaikės priežiūros išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

4.3.

Ligos išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos), įskaitant ilgalaikės priežiūros išmokas natūra

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4.4.

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

4.5.

Motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4.6.

Išmokos pinigais dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

4.7.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos) dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4.8.

Netekto darbingumo, išankstinės senatvės, senatvės, našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo), invalidumo ir ištarnauto laiko pensijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

4.9.

Nedarbo išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

4.10.

Bedarbių ir darbo ieškančių asmenų registravimas, dokumentų dėl nedarbo išmokų eksporto išdavimas, informacijos, susijusios su nedarbo išmokų eksportu, teikimas

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

4.11.

Išmokos šeimai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

4.12.

Išmokos mirties atveju

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

4.13.

Specialios neįmokinės išmokos pinigais (Reglamento (EB)

Nr. 883/2004 70 str.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

4.14.

Reglamento (EB) Nr. 987/2009

IV antraštinės dalies III skyriaus nuostatų dėl sumokėtų, tačiau nepriklausančių išmokų atgavimo, laikinų išmokų ir įmokų atgavimo, kompensacijų ir paramos, tenkinant pretenzijas, taikymas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

5.

Prieigos centrai

5.1.

Išmokos pinigais, taikytina teisė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

5.2.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

2. N u s t a t o m e šią struktūrizuotų elektroninių dokumentų išdavimo tvarką Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu, kol visos Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos prisijungs prie elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos:

2.1. elektroninius dokumentus dėl ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinės ligos išmokų pinigais, taip pat elektroninius dokumentus, susijusius su Reglamento (EB) Nr. 987/2009 IV antraštinės dalies III skyriaus nuostatų dėl sumokėtų, tačiau nepriklausančių išmokų atgavimo, laikinų išmokų ir įmokų atgavimo, kompensacijų ir paramos, tenkinant pretenzijas, taikymu, išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai;

2.2. popierinius dokumentus dėl ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų pinigais, taip pat elektroninius dokumentus, susijusius su Reglamento (EB) Nr. 987/2009 IV antraštinės dalies III skyriaus nuostatų dėl sumokėtų, tačiau nepriklausančių išmokų atgavimo, laikinų išmokų ir įmokų atgavimo, kompensacijų ir paramos, tenkinant pretenzijas, taikymu, išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

3. Šio įsakymo 1 ir 2 punktuose vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Reglamente (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 987/2009 vartojamų sąvokų reikšmes.“

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga