CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 m. balandžio 16 d. ĮSAKYMO Nr. 4R-56 „DĖL ORLAIVIŲ / KOMPONENTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI TĘSTINUMO VADYBOS, ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MOKYMO ORGANIZACIJŲ PASKIRTŲJŲ ATSAKINGŲJŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES ĮVERTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. sausio 12 d. Nr.4R-11

Vilnius

 

 

Pakeičiu Orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Civilinės aviacijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. 4R-56 „Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Pareiškėjas (fizinis asmuo), siekiantis užimti atitinkamas pareigas patvirtintoje organizacijoje, kreipiasi tokia tvarka:

2.1. Asmuo, siekiantis užimti atitinkamas pareigas, nurodytas šio aprašo 4.1–4.9 papunkčiuose, CAA turi pateikti:

2.1.1. laisvos formos prašymą;

2.1.2. CAA direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 4R-241 „Dėl formų patvirtinimo“ patvirtintą užpildytą EASA 4 formą (toliau – EASA 4 forma);

2.1.3. dokumentų, įrodančių patirties ir kvalifikacijos atitiktį reglamento prieduose išvardytiems reikalavimams, kopijas.

2.2. Asmuo, siekiantis užimti šių taisyklių 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytų patvirtintų organizacijų atsakingojo vadovo pareigas, CAA turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).“

2. Pakeičiu 4.5.1 papunkčio pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.5.1. 5 metų darbo aviacijos srityje patirtį, iš kurių mažiausiai 2 metų patirtis sukaupta orlaivių / komponentų techninės priežiūros srityje (patvirtintoje 145 dalies arba M dalies F poskyrio techninės priežiūros organizacijoje). 5 metų darbo aviacijos srityje patirties laikotarpis gali būti sumažintas iki 3 metų, jei CAA sudaryta kandidatų gebėjimų vertinimo komisija vienbalsiai nutaria, kad kandidato gebėjimai ir patirtis yra pakankama atitinkamoms funkcijoms vykdyti;“

3. Pakeičiu 4.6.1 papunkčio pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.6.1. 5 metų darbo aviacijos srityje patirtį, iš kurių mažiausiai 2 metų patirtis sukaupta orlaivių / komponentų techninės priežiūros srityje (patvirtintoje 145 dalies arba M dalies F poskyrio techninės priežiūros organizacijoje). 5 metų darbo aviacijos srityje patirties laikotarpis gali būti sumažintas iki 3 metų, jei CAA sudaryta kandidatų gebėjimų vertinimo komisija vienbalsiai nutaria, kad kandidato gebėjimai ir patirtis yra pakankama atitinkamoms funkcijoms vykdyti;“

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Kandidato, siekiančio eiti paskirtojo atsakingojo darbuotojo pareigas, nurodytas šio aprašo 4.1–4.9 papunkčiuose, turimos žinios tikrinamos raštu ir jis laiko egzaminą (testą) CAA pagal Orlaivių skyriaus vedėjo patvirtintą programą. Laikoma, kad asmuo turi pakankamai žinių pareigoms eiti, jeigu teisingai atsako į ne mažiau nei 75 proc. egzamino klausimų. Kandidatas, vieną kartą išlaikęs egzaminą ir siekiantis eiti kitas atsakingojo darbuotojo pareigas, nurodytas šio aprašo 4.1–4.9 papunkčiuose, toje pačioje ar kitoje patvirtintoje organizacijoje egzamino daugiau laikyti neturi.“

5. Papildau 211 punktu:

211. Asmens, siekiančio užimti atsakingojo vadovo pareigas, priimtinumas CAA vertinamas pagal šių taisyklių 10–21 punktus“.

6. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Komisijai pripažinus, kad pareiškėjo kvalifikacija atitinka reikalavimus, įgaliotasis CAA darbuotojas pasirašytinai tai patvirtina EASA 4 formoje. Asmens, siekiančio užimti atsakingojo vadovo pareigas, priimtinumas CAA patvirtinamas pakeičiant patvirtintos organizacijos veiklos vadovą.“

7. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. CAA gali atšaukti EASA 4 formos patvirtinimą, jeigu:“

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Joris Gintilas