CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIKDOMOJO TVARKARAŠČIO TAIKYMO KOMERCINIO ORO TRANSPORTO VEŽĖJAMS NUSTATYMO

 

2016 m. vasario 22 d. Nr. 4R-26

 

 

Vadovaudamasis 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OJ L 296, 25.10.2012, p.1–148), (toliau – Reglamentas) papildyto 2014 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 83/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OJ L 28, 31.01.2014, p. 17), II priedo ARO.OPS.230 dalies nuostatomis,

n u s t a t a u  Civilinės aviacijos administracijos prižiūrimiems komercinio oro transporto vežėjams, taikantiems Reglamento III priedo FTL dalies skrydžio ir tarnybos laiko apribojimus ir poilsio reikalavimus, laikytis ankstyvojo tipo trikdomojo grafiko / tvarkaraščio nuostatų.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

pavaduojantis direktorių                                                                                         Alvydas Šumskas