herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 2 d. Nr. T-154

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-391 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-154

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – Nevyriausybinių organizacijų taryba) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, sudėtį, darbo organizavimo tvarką, atskaitomybę, kitus su Nevyriausybinių organizacijos tarybos veikla susijusius klausimus.

2. Nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, pariteto principu sudaroma iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) ir (ar) Savivaldybės tarybos ir nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – savivaldybės teritorija), deleguotų atstovų.

3. Nevyriausybinių organizacijų taryba sudaroma dvejų metų kadencijai.

4. Nevyriausybinių organizacijų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Nuostatais.

5. Nevyriausybinių organizacijų tarybą steigia ir jos Nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Nevyriausybinių organizacijų tarybos tikslas – skatinti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, inicijuoti atviros, pilietiškos ir demokratiškos bendruomenės formavimą, skatinti nevyriausybinių organizacijų plėtrą.

7. Nevyriausybinių organizacijų tarybos uždaviniai:

7.1. analizuoti, vertinti ir svarstyti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo galimybes, spręsti probleminius bendradarbiavimo klausimus;

7.2. stiprinti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų partnerystę ir Šiaulių miesto visuomenės aktyvumą.

8. Nevyriausybinių organizacijų taryba atlieka šias funkcijas:

8.1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo;

8.2. analizuoja informaciją apie Šiaulių miesto nevyriausybines organizacijas ir kitą informaciją, susijusią su nevyriausybinių organizacijų veikla, teikia reikalingą informaciją savivaldybės institucijoms;

8.3. analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant nevyriausybinių organizacijų klausimus ir teikia Savivaldybės tarybai ar Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;

8.4. organizuoja konferencijas apie nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas ir jų įtaką pilietinei bendruomenei;

8.5. rengia susitikimus su miesto bendruomenės atstovais siekdama išsiaiškinti ten gyvenančių asmenų problemas;

8.6. svarsto ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir kitoms savivaldybės institucijoms, įstaigoms dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių finansavimo prioritetų iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų;

8.7. skleidžia informaciją per visuomenės informavimo priemones apie nevyriausybinių organizacijų veiklą mieste;

8.8. vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Savivaldybės tarybos sprendimuose ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose.

 

III SKYRIUS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS TEISĖS

 

9. Nevyriausybinių organizacijų taryba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti informaciją ir dokumentus iš Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių, Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių vadovų, Savivaldybės kontrolieriaus tais klausimais, kurie susiję su Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijomis;

9.2. siūlyti Savivaldybės tarybai, merui ir Savivaldybės administracijai priemones darbui su nevyriausybinėmis organizacijomis gerinti ir jų iniciatyvoms skatinti;

9.3. kviesti į Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžius savivaldybės institucijų, įstaigų vadovus, tų įstaigų darbuotojus, ekspertus.

 

IV SKYRIUS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Demokratiškai išrinkti ir deleguoti nevyriausybinių organizacijų atstovai sudaro ne mažiau nei pusę Nevyriausybinių organizacijų tarybos.

11. Nevyriausybinių organizacijų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 12 narių, Savivaldybės administracijos ir (ar) Savivaldybės tarybos, nevyriausybinių organizacijų atstovų:

11.1. pusė Savivaldybės atstovų deleguojami iš Savivaldybės tarybos ir (ar) Savivaldybės administracijos;

11.2. pusė Šiaulių mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovų išrenkami viešai organizuotame visuotiniame nevyriausybinių organizacijų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas nevyriausybinių organizacijų koordinatorius.

12. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją išrenka Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai pirmo naujos kadencijos posėdžio metu. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos atstovą, pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas nevyriausybinių organizacijų atstovas. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininku išrinkus nevyriausybinių organizacijų atstovą, pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos atstovas.

13. Nevyriausybinių organizacijų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

13.1. jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Nevyriausybinių organizacijų tarybos kadencija;

13.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar Savivaldybės administracijoje;

13.3. jis pašalinamas Nevyriausybinių organizacijų tarybos siūlymu dėl neaktyvių narių pašalinimo, nes praleidžia iš eilės tris Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

14. Nevyriausybinių organizacijų taryba darbą organizuoja vadovaudamasi darbo reglamentu, kurį patvirtina pirmo posėdžio metu. Nevyriausybinių organizacijų tarybos darbo forma yra posėdžiai. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžius šaukia, posėdžio laiką, vietą ir  darbotvarkę nustato jos pirmininkas arba  pavaduotojas. Apie posėdį Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariams paprastai pranešama ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki posėdžio dienos.

15. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Nevyriausybinių organizacijų tarybos narių.

16. Nevyriausybinių organizacijų tarybą posėdžių metu techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas.

17. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

18. Nevyriausybinių organizacijų taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko (jo nesant – Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

19. Nevyriausybinių organizacijų tarybos sprendimai įforminami Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas, jo nesant – Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojas  ir sekretorius. Protokolų kopijos siunčiamos Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.

20. Tais atvejais, kai reikalingas operatyvus Nevyriausybinių organizacijų tarybos sprendimas, bet nėra galimybių surengti posėdį, apklausa atliekama elektroniniu paštu informavus prieš 2 dienas iki posėdžio dienos. Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai savo nuomonę sprendžiamu klausimu pateikia elektroniniu paštu Nevyriausybinių organizacijų tarybos sekretoriui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Nevyriausybinių organizacijų taryba už savo funkcijų įgyvendinimą kasmet atsiskaito Savivaldybės tarybai.

22. Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis ir Nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Savivaldybės tarybos sprendimu.

23. Tai, kas nereglamentuota Nuostatuose, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 

______________________