LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-942 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-898

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“:

1. Papildau 4 punktu:

4. 2021 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą (pridedama).

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

2.1Papildau 21 punktu:

21. Priemonės tikslas užtikrinti, kad savivaldybės erdvinių duomenų rinkinys būtų nuolat atnaujinamas ir į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį būtų integruoti visi atitinkamais metais suderintų savivaldybės teritorijos M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planų (toliau – Suderinti planai) duomenys. Priemonės vertinimo kriterijus – į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį integruotų Suderintų planų skaičius.

2.2. Pakeičiu 14.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2.4. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimo ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie Priemonės vertinimo kriterijaus įvykdymą – per ataskaitinius metus į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį integruotų topografinių planų erdvinių duomenų kiekius (vienetais ir plotais), aprašo savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio struktūrą ir tvarkymo eigą, nurodo problemas, kurios buvo sprendžiamos darbo metu, pateikia kitą informaciją, padedančią įvertinti atliktų darbų kokybę, pasiūlymus dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo, prideda informaciją apie asmenį (-is), atsakingą už savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymą ir kokybę (pareigybės aprašymas, administracijos direktoriaus įsakymas dėl priežiūros ar kt.) (toliau – Savivaldybės ataskaita).

4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15.   VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ per 20 dienų metams pasibaigus teikia Ministerijai savivaldybių per ataskaitinius metus Suderintų planų kiekius (vienetais) ir į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį integruotų topografinių planų erdvinių duomenų kiekius (vienetais ir plotais) bei informaciją apie savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio kokybę (atitiktį teisės aktų, reglamentuojančių šio rinkinio tvarkymą, reikalavimams) (toliau – GIS-Centro ataskaita).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas