Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI Juo PATIKĖJIMO TEISE DRUSKININKŲ SAVIVALDYBEI   

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 1P-21-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto c papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. 30T1-96 „Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypą Druskininkų savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ ir į Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. T1-142 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-96 „Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus Druskininkų savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo“:

1. Perduodu Druskininkų savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą 0,3144 ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 1501/0001:144, unikalus Nr. 4400-5129-4230, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, esantį Druskininkų mieste, T. Kosciuškos g., valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – gatvėms ir vietiniams keliams (automobilių stovėjimo aikštelei remontuoti bei rekonstruoti).

2. Įgalioju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus vedėją pasirašyti Druskininkų savivaldybės parengtą žemės sklypo, nurodyto šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktą.

3. Pavedu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriui prižiūrėti, kad Druskininkų savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas