LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-951 „DĖL STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. V-1336

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu  1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1.      statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“;

1.2. Statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisykles.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2015 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. V-1336                

 

 

STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (toliau – Pažymėjimas) pildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

2.1.  Profilaktinio vaikų sveikatos tikrinimo reikalavimais (3 priedas), patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

2.2. Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 94 punktu;

2.3. Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 98 punktu;

2.4. Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 11 punktu;

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos metodinėmis rekomendacijomis „Kūno kultūra silpnesnės sveikatos moksleiviams“ (1999 m., antrasis leidimas, 2003 m.).

3. Taisyklės reglamentuoja popierinio Pažymėjimo pildymo tvarką. Bendrieji pildymo principai galioja ir pildant Pažymėjimą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS).

4. Pažymėjimo I dalį „Fizinės būklės įvertinimas“ pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), turinčios licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurioje yra prirašytas vaikas, šeimos arba vaikų ligų gydytojas. Pažymėjimo II dalį „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“ pildo ASPĮ, turinčios licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas. Pažymėjimo I ir II dalies pildymo eiliškumas nėra svarbus, tačiau turi būti užpildytos abi dalys. Jei pažymėjimo abi dalys pildomos ASPĮ, tai, esant poreikiui, pažymėjimo I ir II dalies pildymo eiliškumą gali nusistatyti ASPĮ. Tuo atveju, kai Pažymėjimo II dalis pirmiausiai pildoma kitoje odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoje, o tik paskui pildoma Pažymėjimo I dalis ASPĮ, kurioje prirašytas vaikas, tai gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, pildydamas II-ąją Pažymėjimo dalį, turi užpildyti Pažymėjimo bendruosius duomenis apie vaiką, įrašydamas vaiko vardą ir pavardę bei jo gimimo datą. Už pažymėjimo duomenų teisingumą atsako jį užpildę gydytojai.

5. Pažymėjimas pildomas profilaktinio vaiko sveikatos tikrinimo metu ir galioja vienus metus nuo išdavimo datos.

 

II SKYRIUS

VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO PILDYMO TVARKA

 

6. Bendrieji duomenys apie ASPĮ ir vaiką pildomi:

6.1. laukelyje „įstaigos pavadinimas“ įrašomas ASPĮ, kurioje atliekamas profilaktinis vaiko sveikatos tikrinimas ir kurioje yra prirašytas vaikas, pavadinimas;

6.2. laukelyje „data“ įrašoma profilaktinio sveikatos tikrinimo data, nurodant metus, mėnesį ir dieną;

6.3. laukelyje „sudarymo vieta“ dedamas ASPĮ, kurioje buvo atliktas profilaktinis vaiko sveikatos tikrinimas ir kurioje yra prirašytas vaikas, spaudas su nurodytu adresu arba įrašomas įstaigos adresas;

6.4. laukelyje „Vardas, pavardė“ įrašomas vaiko vardas bei pavardė;

6.5. laukelyje „Gimimo metai“ įrašoma vaiko gimimo data, skaičiais nurodant metus, mėnesį ir dieną.

7. I dalis „Fizinės būklės įvertinimas“ yra skirta įvertinti vaiko fizinę būklę. Ši dalis pildoma taip:

7.1. laukelyje „Fizinės būklės įvertinimas procentiliniu metodu“ įrašoma, kad augimas yra harmoningas (HAN), jei vaiko ūgis yra normalus, t. y. atitinka amžių arba nukrypęs nuo vidutinio leistinose ribose. Kai vaiko ūgis yra kraštutinis, t. y. labai žemas – rašoma – harmoningas augimas (HAK) (apatinė riba), o kai labai aukštas – harmoningas augimas (HAK) (viršutinė riba). Šiais atvejais visi kiti fizinės būklės rodikliai atitinka ūgį, kūnas formuojasi proporcingai, funkciniai rodikliai ir lytinis brendimas taip pat be ryškesnių nukrypimų. Kai vienas ar keli vaiko fizinės būklės rodikliai formuojasi neproporcingai ūgiui (nukrypę nuo ūgio intervalo daugiau nei per vieną „koridorių“, t. y. nustatytą tarpą tarp procentilių) arba vaikas pernelyg anksti ar vėlai subręsta, – laukelyje įrašoma „neharmoningas augimas (NHA)“.

7.2. laukelyje „Ūgis“ įrašomas į ASPĮ atvykusio profilaktiškai pasitikrinti vaiko ūgis (centimetrais), langelyje „Svoris“ – vaiko svoris (kilogramais). Išmatavus vaiko ūgį bei svorį, įrašoma apskaičiuoto kūno masės indekso (toliau – KMI) (KMI = masė (kg) / ūgis(m)2) skaitinė vertė laukelyje „kūno masės indeksas (KMI)“. Šalia esančiame laukelyje „KMI įvertinimas“ pažymimas vienas iš galimų KMI vertinimo variantų: per mažas, normalus, antsvoris, nutukimas;

7.3. laukelyje „Kraujospūdis“ įrašomas sistolinis ir diastolinis kraujo spaudimas;

7.4. laukelyje „Klausa“ pažymimas vienas iš variantų: normali, sutrikusi; 

7.5. įvertinus regėjimo būklę, laukelyje „Rega be korekcijos / su korekcija“ įrašomas dešinės bei kairės akies regėjimo aštrumas be korekcijos ir su korekcija. Laukelyje „Regos sutrikimai“ nurodomi diagnozuotų vaiko regėjimo sutrikimų kodai, remiantis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu su Australijos modifikacija (toliau – TLK-10-AM).

8. Vaiko sveikatos būklė vertinama pagal išvardytas organizmo sistemas: kraujotakos, kvėpavimo, nervų, virškinimo, urogenitalinė, endokrininė, skeleto–raumenų sistema, kraujas bei oda ir jos priedai. Jei vaikas neserga jokia lėtine liga, kuri gali riboti dalyvavimą ugdymo veikloje, ties kiekviena anksčiau išvardyta sistema žymimas laukelis „Normali būklė“. Jei vaikas serga liga, kuri, gydytojo nuomone, galėtų riboti dalyvavimą ugdymo veikloje, šalia tos sistemos, kuriai priskiriama liga, laukelyje „Sutrikimai“ įrašomas sveikatos sutrikimo TLK-10-AM kodas.

9. Laukelyje „Diagnozė“ įrašomi kiti, gydytojo manymu, svarbūs dėl dalyvavimo ugdymo veikloje vaiko sveikatos sutrikimai (TLK-10-AM kodai), kurie nebuvo priskirti pagal formoje išvardytas organizmo sistemas ir paminėti anksčiau. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-683 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 94 punktu, pildant ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines įstaigas lankančių vaikų Pažymėjimus, laukelyje „Diagnozė“ įrašoma, ar vaikas yra paskiepytas visais skiepais, kurie yra reikalingi, norint lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas (tymai, raudonukė, poliomielitas) (pavyzdys: paskiepytas visais reikalingais skiepais, norint lankyti
ikimokyklinę ugdymo įstaigą; paskiepytas tik nuo tymų ir raudonukės; nepaskiepytas nė vienu iš reikalingų skiepų, norint lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą). Jei vaikas nepaskiepytas esant skiepų kontraindikacijoms, tai privaloma nurodyti (pavyzdys: neskiepytas nuo tymų esant kontraindikacijoms).

10. Priklausomai nuo vaiko sveikatos būklės pažymimas:

10.1. laukelis „Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą, be jokių apribojimų“, jei vaikas neserga jokia lėtine liga / sutrikimu, kuris galėtų riboti vaiko dalyvavimą ugdymo veikloje;

10.2. laukelis „Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, laikydamasis šių rekomendacijų“, jei vaikas serga lėtine liga / sutrikimu, kuris riboja vaiko dalyvavimą ugdymo veikloje. Šalia nurodomos dalyvavimo ugdymo veikloje rekomendacijos (dieta, fizinės veiklos apribojimai, vengtini alergenai ir kt.) su ligos / sutrikimo, dėl kurio skiriama rekomendacija, TLK-10-AM kodu.

10.3. laukelis „Vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje“, jei dėl vaiko sveikatos būklės pablogėjimo (alergijų, lėtinių ligų ir kt.) gali prireikti skubios pagalbos. Šalia turi būti nurodyta, kokia pirmoji pagalba turi būti suteikta vaikui ugdymo įstaigoje bei ligos / sutrikimo, dėl kurio skiriama rekomendacija, TLK-10-AM kodas.

11. Atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos metodinėmis rekomendacijomis „Kūno kultūra silpnesnės sveikatos moksleiviams“ (1999 m., antrasis leidimas 2003 m.) laukelyje: „Fizinio ugdymo grupė“ pažymima:

11.1. „Pagrindinė“ – priskiriami visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų (nedidelio laipsnio regos sutrikimai, netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) mokiniai. Šiai grupei priklausantys vaikai gali treniruotis sporto būreliuose ir dalyvauti sporto varžybose.

11.2. „Parengiamoji“ – priskiriami vaikai, turintys nedidelių sveikatos sutrikimų, persirgę tam tikromis ligomis ir laikinai negalintys lankyti kūno kultūros pamokų visu pajėgumu. Šios grupės mokiniai mankštinasi pamokose pagal mokyklinę programą su sąlyga, kad fizinė veikla nepablogintų jų sveikatos būklės. Kai kurie fiziniai pratimai nėra atliekami arba ribojami. Pažymėjus šį laukelį būtina nurodyti vaiko dalyvavimo ugdymo veikloje rekomendacijas 10.2 ir / ar 10.3 papunkčiuose aprašytuose laukeliuose.

11.3. „Specialioji“ – apima tuos vaikus, kurie turi nuolatinių ar laikinų sveikatos sutrikimų, kurie su tam tikrais apribojimais netrukdo jiems dalyvauti ugdymo veikloje. Šiai grupei priskiriami vaikai, kurie mankštinasi pagal specialią kūno kultūros programą ar lanko gydomosios kūno kultūros pratybas. Pažymėjus šį laukelį būtina nurodyti vaiko dalyvavimo ugdymo veikloje rekomendacijas 10.2 ir / ar 10.3 papunkčiuose aprašytuose laukeliuose.

12. Jeigu dėl sveikatos būklės vaikas negali dalyvauti kūno kultūros pamokose, laukelyje „Vaikas atleistas nuo kūno kultūros pamokų iki“ nurodoma data, iki kada vaikas yra atleidžiamas nuo kūno kultūros pamokų.

13. Profilaktinį vaiko sveikatos tikrinimą atlikęs šeimos arba vaikų ligų gydytojas laukelyje „parašas“ – pasirašo, laukelyje „spaudas“ – padeda savo spaudą, o laukelyje „Kontaktinis telefonas“ – nurodo savo kontaktinį telefono numerį.

14. II Pažymėjimo dalį „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“ pildo gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas. Ši dalis pildoma taip:

14.1. prie raidžių „k“, „p“, „i“ nurodoma, kiek kariozinių, plombuotų bei dėl ėduonies išrautų pieninių dantų turi vaikas. Prie raidžių „K“, „P“, „I“ nurodoma, kiek kariozinių, plombuotų bei dėl ėduonies išrautų nuolatinių dantų turi vaikas.

14.2. laukelyje „Sąkandžio patologija“ pažymima, ar vaikas turi sąkandžio patologiją. Jei ne, pažymimas laukelis „nėra“, jei nustatoma pavienių dantų patologija – „pavienių dantų“, žandikaulių – „žandikaulių“.

14.3. Profilaktinį vaiko sveikatos tikrinimą atlikęs gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas laukelyje „parašas“ – pasirašo, laukelyje „spaudas“ – padeda savo spaudą, o laukelyje „įstaigos spaudas“ – deda įstaigos spaudą.

___________________________