LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo nr. d1-738 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, projekto ekspertizė“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, ir papildau 681 punktu:

681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Šiuo atveju statytojas turi sudaryti galimybes asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrindamas visiems viešai prieinamą transliaciją ir sudarydamas sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikdamas prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darydamas ir išsaugodamas transliacijos garso ir vaizdo įrašą, pateikdamas visiems viešai prieinamą šios transliacijos įrašo nurodą, užtikrinant transliacijos įrašo viešą prieigą, ir įgyvendinti šio reglamento 63 punkte nustatytus reikalavimus viešam susirinkimui.

Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos, į kuriuos turi būti atsakyta šiame skyriuje nustatyta tvarka.

Norėdamas nuotoliniu būdu surengti viešą susirinkimą esant jau pradėtoms visuomenės informavimo procedūroms, statytojas turi savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikti transliacijos nuorodą, iš naujo paskelbti ją stende ar (ir) išsiųsti registruotais laiškais. Administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pranešimą su transliacijos nuoroda kartu su projektiniais pasiūlymais iš naujo paskelbia savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje. Savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbtame pranešime, stende ar (ir) registruotuose laiškuose turi būti nurodyta, kad ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose yra keičiamas įprastas viešinimo būdas nuotoliniu ir dėl to viešinimas pratęsiamas mažiausiai tiek darbo dienų, kiek buvo viešinamas iki transliacijos nuorodos pateikimo.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                Kęstutis Mažeika