ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL vidutinių 2021 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo

 

2022 m. sausio 28 d. Nr. V1-11

Klaipėda

 

Vadovaudamasis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu, Apsikeitimo Lietuvos Respublikos žvejybos galimybėmis ir individualiomis žvejybos galimybėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-628 „Dėl Apsikeitimo Lietuvos Respublikos žvejybos galimybėmis ir individualiomis žvejybos galimybėmis taisyklių patvirtinimo“, 35 ir 37 punktais:

1. N u s t a t a u, kad vidutinės 2021 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainos apskaičiuojamos taip:

1.1. iš Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos (toliau – ŽDIS) pagal Baltijos jūros ir Baltijos jūros priekrantės regionus už 2021 m. sausio 1 d.–2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpį sugeneruojamos ataskaitos iš ūkio subjektų Pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymose pateiktų duomenų (komercinis žuvų rūšies pavadinimas, svoris (kg) arba vienetų skaičius, pateikimo forma, kaina (be PVM) / kg). Nesant ŽDIS duomenų apie pirminį žvejybos produktų pardavimą, minėti duomenys paimami iš Europos žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų stebėsenos centro sistemos (toliau – EUMOFA) arba ūkio subjektų, besiverčiančių versline žvejyba;

1.2. parengiama viena bendra ataskaita, apimanti šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytus duomenis dėl žuvų rūšių, kurioms suteikiamos žvejybos galimybės Baltijos jūroje: menkių, strimelių, šprotų, atlantinių lašišų;

1.3. apdorotos žuvies svoris į gyvą svorį bei kaina / kg į kainą / kg gyvo svorio perskaičiuojama, vadovaujantis 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL 2011 L 112, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1962 (OL 2015 L 287, p. 6);

1.4. ataskaitoje kita valiuta / kg pateiktos kainos perskaičiuojamos į eurus / kg pagal oficialų Lietuvos banko patvirtintą kursą;

1.5. atskirai žuvų rūšiai apskaičiuojama gyvo svorio vertė (Eur) – gyvas svoris (kg) padauginamas iš kainos / kg už gyvą svorį;

1.6. atskirai žuvų rūšiai apskaičiuojama vidutinė kaina / kg – bendra gyvo svorio vertė (Eur) padalinama iš bendro gyvo svorio (kg);

1.7. apskaičiuojama atlantinės lašišos vidutinė vieneto kaina (Eur) – bendra gyvo svorio vertė (Eur) padalinama iš bendro vienetų skaičiaus.

2. T v i r t i n u vidutines 2021 metų 1 tonos žvejybos produktų pirminio pardavimo kainas (Eur):

Menkių

Strimelių

Šprotų

Lašišų

1350,00

 

250,00

 

240,00

 

5430,00

(1 vnt. kaina  30,36 Eur)

 

 

 

 

Direktorius                                                                                      Tomas Kazlauskas