herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20 D.

NUTARIMO NR. 03-259 DĖL ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ FINANSINIŲ IR VEIKLOS ATASKAITŲ SUDARYMO, ŠIŲ ATASKAITŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMO LIETUVOS BANKUI TVARKOS APRAŠO IR PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2020 m. liepos 23 d. Nr. 03-105

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba, n u t a r i a:

1.  Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“:

1.1. papildyti 2.12 papunkčiu:

2.12. Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitos EM008_12 formą (pridedama);“

1.2. papildyti 2.13 papunkčiu:

2.13. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaitos EM008_13 formą (pridedama);“

1.3. papildyti 2.14 papunkčiu:

2.14. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaitos EM008_14 formą (pridedama).“

2.  Pakeisti Balansinės ataskaitos EM008_01 formos 4.1.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.1.1.2.

Indėliai

 

 

 

3.  Pakeisti Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos EM008_05 formą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4.  Pakeisti Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašą:

4.1. papildyti 7.12 papunkčiu:

7.12. Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitą (EM008_12 forma);“

4.2.  papildyti 7.13 papunkčiu:

7.13. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaitą (EM008_13 forma);“

4.3.  papildyti 7.14 papunkčiu:

7.14. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaitą (EM008_14 forma).“;

4.4.  pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Įstaiga, išskyrus Aprašo 3 punkte nurodytas Įstaigas, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, per 20 kalendorinių dienų Lietuvos bankui privalo pateikti Aprašo 7.1–7.5 papunkčiuose nurodytas ataskaitas, sudarytas pagal kalendorinio ketvirčio paskutinės dienos (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.) duomenis. Aprašo 3 punkte nurodytos įstaigos šias ataskaitas privalo pateikti tik sudarytas pagal gruodžio 31 d. duomenis.“;

4.5.  pakeisti 10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.2. patikslintas Aprašo 7.1–7.5 papunkčiuose nurodytas ataskaitas, sudarytas pagal gruodžio 31 d. duomenis, jei ataskaitose nurodyti duomenys pasikeitė;“

4.6.  pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Įstaiga privalo pateikti Lietuvos bankui Aprašo 7.10 papunktyje nurodytą Paslaugų ataskaitą, kurioje nurodomos visos teikiamos paslaugos, per 30 kalendorinių dienų, jeigu:“;

4.7.  papildyti 13.3 papunkčiu:

13.3. atsisako leisti elektroninius pinigus arba teikti mokėjimo paslaugas (tam tikros rūšies mokėjimo paslaugas).“;

4.8.  papildyti 141 punktu:

141. Įstaiga, įgyvendindama EPEPĮĮ 25 straipsnio 4 dalies ir MĮĮ 17 straipsnio 4 dalies reikalavimus, turi pranešti Lietuvos bankui apie lėšų apsaugos būdo, nustatyto EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalyje ir MĮĮ 17 straipsnio 1 dalyje, pasikeitimą likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki sutarties, kuria siekiama apsaugoti elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas, įsigaliojimo, nutraukimo arba galiojimo pasibaigimo dienos, pateikdama Aprašo 7.12 papunktyje nurodytos Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitos (EM008_12 forma) 1 lentelę. Lėšų apsaugos būdo pasikeitimu laikomas naujo numatomo pradėti taikyti lėšų apsaugos būdo pasirinkimas arba anksčiau taikyto lėšų apsaugos būdo atsisakymas taikyti. Neatsižvelgiant į tai, ar keičiasi lėšų apsaugos būdas ar ne, Įstaiga privalo pranešti Lietuvos bankui apie naujai sudarytą sutartį, kuria siekiama apsaugoti elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas, per 5 darbo dienas nuo tokios sutarties sudarymo dienos, pateikdama Aprašo 7.12 papunktyje nurodytą Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitos (EM008_12 forma) 2 lentelę.“;

4.9.  papildyti 142 punktu:

142. Įstaiga, teikianti sąskaitos informacijos paslaugą ir (arba) mokėjimo inicijavimo paslaugą, vadovaudamasi MĮĮ 20 straipsnio 4 dalies nuostatomis, per 5 darbo dienas, pasibaigus profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarčiai arba kitos atsakomybės užtikrinimo priemonės galiojimo terminui, Lietuvos bankui privalo pateikti Aprašo 7.13 papunktyje nurodytą profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaitą ir Aprašo 7.14 papunktyje nurodytą profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaitą. Jeigu sudarytoje profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartyje yra numatyta išskaita arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sutartyje yra nustatyta suma, kurios ši sutartis nedengia, Įstaiga privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad mokėjimo paslaugų vartotojų ir sąskaitą tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų reikalavimai, pareikšti dėl MĮ 38, 51–53 straipsniuose nurodytų įvykių, bus visiškai patenkinti (pvz., visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo sudaryti rezervą išrašą ar kitą dokumentą, kuris įrodo, kad Įstaiga disponuoja papildoma pinigų suma, kuri yra ne mažesnė nei draudimo sutartimi ar kita atsakomybės užtikrinimo priemone nepadengta suma ir kuri galės būti panaudota tik šiame punkte nurodytiems reikalavimams tenkinti).“;

4.10.  pakeisti 21.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.1. iš elektroninių pinigų turėtojų už leistus elektroninius pinigus ir (arba) tiesiogiai iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba iš kitų mokėjimo paslaugų teikėjų iki praėjusios darbo dienos pabaigos gautos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vis dar turimos lėšos mokėjimo operacijoms vykdyti;“

4.11.  papildyti 211 punktu:

211. Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos (EM008_05 forma) 6 eilutę Įstaiga pildo tik teikdama šią ataskaitą, sudarytą pagal gruodžio 31 d. duomenis.“;

4.12.  pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Lėšų, laikomų atskiroje sąskaitoje, ataskaitoje (EM008_07 forma) nurodomos visos atskiros sąskaitos, kurios buvo atidarytos įgyvendinant MĮĮ 17 straipsnio 1 dalies ir EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalies reikalavimus Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės kredito įstaigoje, Lietuvos banke arba kitos valstybės narės centriniame banke, ir jose laikomų elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.“;

4.13.  papildyti 24 punktu:

24. Paslaugų ataskaitos (EM008_10 forma) eilutėje „Elektroninių pinigų leidimo paslaugos aprašymas“ turi būti aprašoma elektroninių pinigų įstaigos elektroninių pinigų leidimo veikla, nurodomi bent šios veiklos pagrindiniai požymiai, tikslinė klientų grupė, pagrindinės valstybės, kuriose vykdoma veikla.“;

4.14.  papildyti 25 punktu:

25. Paslaugų ataskaitos (EM008_10 forma) eilutėje „Paslaugos rūšies aprašymas“ turi būti aprašoma teikiama mokėjimo paslauga, nurodomi bent pagrindiniai šios paslaugos požymiai, tikslinė klientų grupė, pagrindinės valstybės, kuriose teikiama paslauga.“;

4.15.  papildyti 26 punktu:

26. Paslaugų ataskaitos (EM008_10 forma) eilutėje, kurioje prašoma nurodyti, ar teikiant paslaugą įgyjama teisė į paslaugų vartotojų lėšas, Įstaiga gali pažymėti atsakymą „Ne“ tik tada, jeigu jai netaikomi MĮĮ 17 straipsnio 1 dalies ir EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalies reikalavimai.“; 

4.16.  papildyti 27 punktu:

27. Paslaugų ataskaitos (EM008_10 forma) eilutėje „Mokėjimo paslaugos rūšies pavadinimas“ turi būti nurodytas mokėjimo paslaugos pavadinimas, kurį Įstaiga vartoja teikdama informaciją klientams, pristatydama jiems konkrečią paslaugą arba sudarydama sutartis su jais (pvz., įmokų surinkimas, vietiniai pervedimai, tarptautiniai pervedimai).“;

4.17.  papildyti 28 punktu:

28. Atsakydama į Paslaugų ataskaitos (EM008_10 forma) klausimą, ar teikta mokėjimo paslauga yra susijusi su elektroninių pinigų leidimu, Įstaiga turi atsižvelgti į tai, kad elektroninių pinigų įstaigos teikiamos mokėjimo paslaugos laikomos su elektroninių pinigų leidimu susijusiomis, jeigu jos atitinka bent vieną iš sąlygų, nustatytų Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ 7  punkte.“;

4.18.  papildyti 29 punktu:

29. Įstaiga Paslaugų ataskaitoje (EM008_10 forma), pateikdama paslaugos vykdymo aprašymą eilutėje, kurioje atskleidžiama informacija apie visas susijusias šalis, turi nurodyti pagrindinius teikiant paslaugą dalyvaujančius partnerius (bankus, kitas finansų įstaigas) ir naudojamas mokėjimo sistemas.“;

4.19.  papildyti 30 punktu:

30. Įstaiga Paslaugų ataskaitoje (EM008_10 forma), pateikdama paslaugos vykdymo aprašymą eilutėje, kurioje atskleidžiama informacija apie mokėjimo operacijos apdorojimo trukmę, turi nurodyti mokėjimo operacijos apdorojimo trukmę, nustatytą sutartyse su klientais ir partneriais arba kituose paslaugos teikimą aprašančiuose dokumentuose.“;

4.20.  papildyti 31 punktu:

31. Paslaugų ataskaitoje (EM008_10 forma) glaudžiai su mokėjimo paslaugomis susijusi, papildoma lėšų saugojimo veikla yra suprantama kaip atskira papildoma paslauga, atitinkanti visus šiuos kriterijus:

31.1. iš elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų gautos lėšos ateityje bus naudojamos tik mokėjimo operacijoms vykdyti;

31.2. už lėšų laikymą gaunamas atlygis negali būti siejamas su lėšų saugojimo terminu;

31.3. saugomos lėšos yra elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų nuosavybė ir negali būti naudojamos Įstaigos veiklai.“;

4.21.  papildyti 32 punktu:

32. Paslaugų ataskaitoje (EM008_10 forma) glaudžiai su mokėjimo paslaugomis susijusi, papildoma duomenų kaupimo ir tvarkymo veikla yra suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).“;

4.22.  papildyti 33 punktu:

33. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaita (EM008_14 forma) pildoma atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos priimtas Gaires dėl kriterijų, kaip nustatyti Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos panašios garantijos mažiausią piniginę sumą (EBA/GL/2017/08).“

5.  Nustatyti, kad:

5.1. šis nutarimas, išskyrus nutarimo 4.4 papunktį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.;

5.2. šio nutarimo 4.4 papunktis įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                             Vitas Vasiliauskas

 

 

EM008_05 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

(Lietuvos banko valdybos

2020 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 03-105 redakcija)

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ATASKAITA

 

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

 

Veiklos rodikliai

Iš viso

1.

Neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis (kaip apibrėžta EPEPĮĮ 2 straipsnio 12 dalyje)

 

2.

Bendra per pastaruosius 12 mėnesių atliktų mokėjimo operacijų (įskaitant atliktas per įstaigos tarpininkus) suma

 

3.

Įstaigos inicijuotų per pastaruosius 12 mėnesių mokėjimo operacijų skaičius

 

4.

Mokėjimo sąskaitų, prie kurių prieigą per pastaruosius 12 mėnesių turėjo įstaiga, skaičius

 

 

Gautų lėšų apsauga

 

5.

Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, suma

 

 

Paslaugų pobūdis

 

6.

Įstaiga teikia tik mokėjimo iniciavimo ir (arba) sąskaitos informacijos paslaugas ir (arba) verčiasi tik mokesčių už komunalines ar kitas reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir (arba) kitų rinkliavų valstybės institucijoms surinkimu, socialinių išmokų išmokėjimu

taip

ne

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                         (vardas ir pavardė)

 

___________________________    _________________ _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                           (vardas ir pavardė)

pavadinimas)

______________

 

EM008_12 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-105

 

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

elektroninių pinigų turėtojų ir (Arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaita

__________________

(pildymo data)

 

1 lentelė. Informacija apie elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos būdo pasikeitimą

Lėšų apsaugos būdas, nustatytas MĮĮ 17 straipsnio 1 dalyje ir EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalyje

Atskyrimas atskiroje sąskaitoje

Investavimas

Draudimo sutartis

Laidavimo sutartis arba garantinis raštas

 

Informacijos teikimo priežastis pagal Aprašo 141 punktą

 

Sutarties sudarymas

Sutarties nutraukimas

Sutarties galiojimo pasibaigimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Informacija apie sutartį, kuria siekiama apsaugoti elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas

Subjekto, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas

 

Subjekto, su kuriuo sudaryta sutartis, valstybė

 

Sutarties numeris

 

Sutarties įsigaliojimo data

 

Lėšų apsaugos būdas, nustatytas MĮĮ 17 straipsnio 1 dalyje ir EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalyje

(kai elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos apsaugomos draudimo sutartimi, laidavimo sutartimi arba garantiniu raštu, užpildoma 2.3 arba 2.4 lentelė) 

Atskyrimas atskiroje sąskaitoje

Investavimas

Draudimo sutartis

Laidavimo sutartis arba garantinis raštas

Sutartyje arba atskirame susitarime, sudarytame su kredito įstaiga / vertybinių popierių saugotoju, ar iš jų gautame patvirtinime yra nustatytos nuostatos, įtvirtintos EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalyje ir MĮĮ 17 straipsnio 1 dalyje

(kai elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos apsaugomos jas atskiriant atskiroje sąskaitoje arba investuojant ir pasirenkamas atsakymas „Taip,“ užpildoma 2.1 arba 2.2 lentelė)

Taip

Ne

 

 

 

 

 

2.1. lentelė. Informacija apie sutarties, atskiro susitarimo, sudaryto su kredito įstaiga, arba iš jos gauto patvirtinimo nuostatas dėl elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos

 

Įstaiga patvirtina, kad:

 

 

su kredito įstaiga sudarytoje sutartyje, įskaitant jos priedus,

arba

su kredito įstaiga sudarytame atskirame susitarime

arba

iš kredito įstaigos gautame patvirtinime

 

nustatyta, kad sąskaita nuo jos atidarymo skirta tik Įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų gautoms lėšoms saugoti ir tvarkyti

 

Nurodyti atitinkamo dokumento punktus

 

nustatyta, kad lėšos išlieka elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų nuosavybė ir į jas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal Įstaigos skolas

 

Nurodyti atitinkamo dokumento punktus

 

 

2.2. lentelė. Informacija apie sutarties, atskiro susitarimo, sudaryto su vertybinių popierių saugotoju, arba iš jos gauto patvirtinimo nuostatas dėl elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos

 

 

Įstaiga patvirtina, kad:

 

 

su vertybinių popierių saugotoju sudarytoje sutartyje, įskaitant jos priedus,

arba

su vertybinių popierių saugotoju sudarytame atskirame susitarime

arba

iš vertybinių popierių saugotojo gautame patvirtinime

nustatyta, kad sąskaita skirta tik vertybiniams popieriams, kurie buvo įsigyti už Įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų gautas lėšas, saugoti ir tvarkyti

Nurodyti atitinkamo dokumento punktus

 

nustatyta, kad sąskaitoje saugomi vertybiniai popieriai išlieka elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų nuosavybė ir į juos negali būti nukreiptas išieškojimas pagal Įstaigos skolas

 

Nurodyti atitinkamo dokumento punktus

 

 

2.3. lentelė. Informacija apie draudimo sutartį ir jos nuostatas dėl elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos 

Draudimo rūšis

Pateikti aprašymą

Draudimo suma

Nurodyti sumą eurais

Draudimo objektas

Pateikti aprašymą

Draudžiamieji įvykiai

Pateikti aprašymą

Įstaiga patvirtina, kad su draudimo įmone sudarytoje sutartyje, įskaitant jos priedus, yra nustatyta, kad:

išskaita taikoma

 

Taip

Ne

 

Papildoma informacija

(kai yra taikoma išskaita, Įstaiga turi nurodyti, kokias ketina taikyti priemones (arba) kokių veiksmų ketina imtis, kad būtų apsaugotos elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos, atitinkančios išskaitos dydį)

 

2.4. lentelė. Informacija apie laidavimo sutartį ar garantinį raštą ir jos nuostatas dėl elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos

Laiduojama ar garantuojama suma

Nurodyti sumą eurais

Laidavimu ar garantija užtikrinama prievolė

Pateikti aprašymą

Pareikalavimo momentas

Pateikti aprašymą

Įstaiga patvirtina, kad laidavimo sutartyje ar garantiniame rašte, įskaitant jų priedus, yra nustatyta, kad:

laiduotojas arba garantas visiškai atsako elektroninių pinigų turėtojui ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojui, jeigu Įstaiga prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai

Nurodyti atitinkamo dokumento punktus

 

laiduotojas arba garantas neturi teisės atsisakyti tenkinti elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų reikalavimo

Nurodyti atitinkamo dokumento punktus

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

___________________________        _______________________     ___________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

pavadinimas)

 

EM008_13 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-105

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

Profesinės civilinės atsakomybės Draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės SĄLYGŲ atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaita

__________________

(pildymo data)

 

 

Atsakomybės užtikrinimo priemonė

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis

Kita lygiavertė atsakomybės užtikrinimo priemonė

Draudimo sutartis

1.

Draudimo įmonės, filialo pavadinimas

 

2.

Valstybės, kurioje įsteigta draudimo įmonė ar filialas, pavadinimas

 

3.

Draudimo rūšis

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Kita (nurodykite)

 

4.

Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis

Nuo

Iki      

5.

Draudimo suma

 

Bendra (nurodykite sumą eurais)

 

Kiekvienam įvykiui (nurodykite sumą eurais)

 

6.

Draudimo sutartyje nurodyta teritorinio taikymo sritis

Lietuva

kitos Europos ekonominės erdvės valstybės

valstybės, nepriklausančios Europos ekonominei erdvei

7.

Draudimo objektas

Sąskaitos informacijos paslauga

Mokėjimo inicijavimo paslauga

8.

Draudžiamieji įvykiai

 

Pretenzijos, kylančios dėl Įstaigos atsakomybės už:

neautorizuotas mokėjimo operacijas (pagal MĮ 38 straipsnį); ir (arba) neautorizuotą ar nesąžiningą prieigą prie mokėjimo sąskaitos informacijos, už kurią Įstaiga atsako, arba naudojimąsi ja (sąskaitos informacijos paslaugos atveju) ir (arba)

mokėjimo operacijų neįvykdymą, netinkamą ar pavėluotą įvykdymą, įskaitant mokėjimus ir palūkanas, kurias moka mokėjimo paslaugų vartotojas dėl tokios neteisėtos mokėjimo operacijos (pagal MĮ 52 ir 51 straipsnius); ir (arba)

mokėjimo operacijų neįvykdymą, netinkamą ar pavėluotą įvykdymą, kai Įstaiga veikia kaip atsakingas mokėjimo paslaugų teikėjas ar tarpininkas (pagal MĮ 53 straipsnį).

9.

Įstaiga patvirtina, kad su draudimo įmone sudarytoje sutartyje, įskaitant jos priedus, yra nustatyta, kad išskaita taikoma:

Taip

Ne

 

10.

Papildoma informacija

 

(kai yra taikoma išskaita, Įstaiga turi nurodyti, kokias ketina taikyti priemones (arba) kokių veiksmų ketina imtis, kad būtų apsaugotos elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos, atitinkančios išskaitos dydį)

Kita lygiavertė atsakomybės užtikrinimo priemonė

1.

Užtikrinimo priemonę suteikusios įmonės pavadinimas

 

2.

Užtikrinimo priemonės pobūdis

Laidavimas

Garantija

Kita (nurodykite):

 

3.

Užtikrinimo priemonės suma

 

4.

Užtikrinimo priemonės galiojimo data

Nuo

Iki  

5.

Užtikrinimo priemonės objektas

Sąskaitos informacijos paslauga

Mokėjimo inicijavimo paslauga

6.

Užtikrinimo priemonės apimtis

Pretenzijos, kylančios dėl Įstaigos atsakomybės už:

neautorizuotas mokėjimo operacijas (pagal MĮ 38 straipsnį); ir (arba) neautorizuotą ar nesąžiningą prieigą prie mokėjimo sąskaitos informacijos, už kurią Įstaiga atsako, arba naudojimąsi ja (sąskaitos informacijos paslaugos atveju) ir (arba)

mokėjimo operacijų neįvykdymą, netinkamą ar pavėluotą įvykdymą, įskaitant mokėjimus ir palūkanas, kurias moka mokėjimo paslaugų vartotojas dėl tokios neteisėtos mokėjimo operacijos (pagal MĮ 52 ir 51 straipsnius); ir (arba)

mokėjimo operacijų neįvykdymą, netinkamą ar pavėluotą įvykdymą, kai Įstaiga veikia kaip atsakingas mokėjimo paslaugų teikėjas ar tarpininkas (pagal MĮ 53 straipsnį).

7.

Įstaiga patvirtina, kad su užtikrinimo priemonę suteikusia įmone sudarytoje sutartyje, įskaitant jos priedus, yra nustatyta suma, kurios ši sutartis nedengia:

Taip

Ne

 

8.

Papildoma informacija

 

(kai yra nustatyta suma, kurios ši sutartis nedengia, Įstaiga turi nurodyti, kokias ketina taikyti priemones (arba) kokių veiksmų ketina imtis, kad būtų apsaugotos elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos, atitinkančios sumos, kurios nedengia ši sutartis, dydį)

 

____________________                                                                  ___________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                                      (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

___________________________                                                        __________________ _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                         (vardas ir pavardė)

 

EM008_14 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2020 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-105

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaita

__________________

(pildymo data)

 

 

1 lentelė. Bendroji informacija

1.

Minimalios sumos apskaičiavimo data

 

2.

Ataskaitinis laikotarpis, kurio duomenys naudojami minimaliai sumai apskaičiuoti

(pastarieji 12 mėn.)

Nuo

Iki

3.

Ar Įstaiga teikia tik mokėjimo iniciavimo paslaugą (MIP), tik sąskaitos informacijos paslaugą (SIP), ar ir MIP ir SIP?

tik MIP

tik SIP

MIP ir SIP

4.

Ar Įstaiga teikė tik MIP, tik SIP ar MIP ir SIP per pastaruosius 12 mėn.?

Taip

Ne

5.

Ar Įstaiga teikia kitas, nei mokėjimo, paslaugas?

Taip

Ne

6.

Ar Įstaiga turi užtikrinimo priemonę, dengiančią kitos veiklos, nei MIP ir SIP, įsipareigojimus?

(Atsakoma į šį klausimą tik tada, jeigu atsakymas į anksčiau pateiktą klausimą yra „Taip“)

Taip

Ne

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė.  Įstaigos, kuri teikia tik MIP, profesinės civilinės atsakomybės draudimo ar kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimalios draudimo sumos dydžio apskaičiavimas

 

Rodikliai

Reikšmė

(vertė, Eur / skaičius, vnt.)

1.

Gautų prašymų dėl sumų grąžinimo vertė per pastaruosius 12 mėn.  (apskaičiuoti atsižvelgiant į Aprašo 32 p. nurodytų gairių (toliau – Gairės) 5.1–5.4 papunkčius)

2.

Inicijuotų mokėjimo operacijų skaičius per pastaruosius 12 mėn. (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 5.5–5.7 papunkčius)

3.

Vertė, skiriama kitoms, nei mokėjimo, paslaugoms (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 6.5–6.6 papunkčius)

0

4.

Inicijuotų mokėjimo operacijų vertė per pastaruosius 12 mėn.  (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 7.1, 7.3–7.4 papunkčius)

 

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimali suma

5.

(+) Rizikos pobūdžio kriterijų apibūdinantis dydis (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 2.1 a papunktį)

6.

(+) Veiklos rūšies kriterijų apibūdinantis dydis (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 2.1 b papunktį)

7.

(+) Veiklos apimties kriterijų apibūdinantis dydis (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 2.1 c papunktį)

8.

(=) Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimali suma

 

3 lentelė.  Įstaigos, kuri teikia tik SIP, civilinės atsakomybės draudimo ar kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimalios draudimo sumos dydžio apskaičiavimas

 

Rodikliai

Reikšmė

(vertė, Eur / skaičius, vnt.)

1.

Gautų prašymų dėl sumų grąžinimo vertė per pastaruosius 12 mėn. (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 5.1–5.2 papunkčius)

2.

Sąskaitų, prie kurių Įstaiga turėjo prieigą, skaičius per pastaruosius 12 mėn. (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 5.8 papunktį)

3.

Vertė, skiriama kitoms, nei mokėjimo, paslaugoms (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 6.5–6.6 papunkčius)

0

4

SIP vartotojų skaičius per pastaruosius 12 mėn. ( apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 7.2 papunktį)

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimali suma

5.

(+) Rizikos pobūdžio kriterijų apibūdinantis dydis (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 2.1 a papunktį)

6.

(+) Veiklos rūšies kriterijų apibūdinantis dydis (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 2.1 b papunktį)

7.

(+) Veiklos apimties kriterijų apibūdinantis dydis (atsižvelgti į Gairių 2.1 c papunktį)

8.

(=) Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimali suma

 

 

4. lentelė. Įstaigos, kuri teikia MIP ir SIP, profesinės civilinės atsakomybės draudimo ar kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimalios draudimo sumos dydžio apskaičiavimas

 

Rodikliai

Reikšmė

(vertė, Eur / skaičius, vnt.)

1.

Vertė, skiriama kitoms, nei mokėjimo, paslaugoms (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 6.5 papunktį)

0

2.

Gautų prašymų dėl sumų grąžinimo vertė per pastaruosius 12 mėn. (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 5.1–5.2 papunkčius)

MIP rodikliai

3.

Inicijuotų mokėjimo operacijų skaičius per pastaruosius 12 mėn. (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 5.5 papunktį)

4.

Inicijuotų mokėjimo operacijų vertė per pastaruosius 12 mėn. (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 7.1 papunktį)

SIP rodikliai

5.

Sąskaitų, prie kurių Įstaiga turėjo prieigą, skaičius per pastaruosius 12 mėn.  (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 5.8 papunktį)

6.

SIP vartotojų skaičius per pastaruosius 12 mėn. (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 7.2 papunktį)

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimali suma

7.

(+) Rizikos pobūdžio kriterijų apibūdinantis dydis (apskaičiuoti atsižvelgianti į Gairių 2.1 a papunktį)

8.

(+) Veiklos rūšies kriterijų apibūdinantis dydis (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 2.1 b papunktį)

0

9.

(+) Veiklos apimties kriterijų apibūdinantis dydis (apskaičiuoti atsižvelgiant į Gairių 2.1 c papunktį)

0

10.

(=) Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės minimali suma

0

 

 

_____________________ ________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                              (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

___________________________                      ___________________  ___________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                           (vardas ir pavardė)

pavadinimas)