LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-942DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-820

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 3D-942Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašą:

1.1.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Aprašo 4.2 papunktyje nurodytus atitinkamais metais pateiktų derinti topografinių planų kiekius nustato VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Centras) pagal TOPD paslaugos rinkinyje, nurodytame Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punkte, kaupiamus M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) duomenis ir TIIIS paslaugos informaciją ir juos kasmet iki gruodžio 15 d. teikia Ministerijai pagal šią formą:

Eil. Nr.

Vieno mėnesio atitinkamų metų vidutinis topografinių planų kiekis, vnt.

Atitinkamų metų planuojamas topografinių planų kiekis, vnt.

““

 

1.1.2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15.   Centras per 20 dienų metams pasibaigus teikia Ministerijai savivaldybių per ataskaitinius metus Suderintų planų kiekius (vienetais) ir į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį integruotų topografinių planų erdvinių duomenų kiekius (vienetais ir plotais) bei informaciją apie savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio kokybę (atitiktį teisės aktų, reglamentuojančių šio rinkinio tvarkymą, reikalavimams) (toliau – Centro ataskaita).

1.1.3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17.   Forma BV-6, forma Nr. 2, Savivaldybės ataskaita ir Centro ataskaita teikiamos Ministerijos padaliniui, atsakingam už savivaldybių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo priežiūrą.

1.1.4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19.   Gavę Savivaldybės ataskaitą, Ministerijos padalinio, atsakingo už savivaldybių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo priežiūrą, darbuotojai vertina joje ir Centro ataskaitoje pateiktos informacijos atitiktį.“

1.1.5. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20.   Jeigu Ministerija, išnagrinėjusi gautus dokumentus, nustato, kad savivaldybė panaudojo lėšų netinkamai ir (arba) ne pagal tikslinę paskirtį ir (arba) Savivaldybės ataskaitos ir Centro ataskaitos neatitikimus,  ji raštu apie tai informuoja savivaldybę ir nustato terminą, per kurį ne pagal tikslinę paskirtį panaudota lėšų suma turi būti grąžinta į Aprašo 13 punkte nurodytą Ministerijos sąskaitą.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2022 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą:

1.2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.

Akmenės rajono

1892

1892

1892

4276

9952

“.

 

1.2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.

Alytaus miesto

4938

1817

0

0

6755

“.

 

1.2.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12.

Jurbarko rajono

2363

2363

2363

5225

12314

“.

 

1.2.4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19.

Kelmės rajono

1627

1627

1627

3057

7938

“.

 

1.2.5. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21.

Klaipėdos rajono

20256

20256

20256

27407

88175

“.

 

1.2.6. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25.

Marijampolės

6556

6556

6556

2268

21936

“.

 

1.2.7. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28.

Neringos

568

568

568

2477

4181

“.

 

1.2.8. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30.

Pakruojo rajono

1548

1548

1548

3101

7745

“.

 

1.2.9. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36.

Prienų rajono

3132

3132

761

0

7025

“.

 

1.2.10. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38.

Raseinių rajono

2995

2995

2995

5381

14366

“.

 

1.2.11. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42.

Šakių rajono

3596

3596

3596

7710

18498

“.

 

1.2.12. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45.

Šiaulių rajono

6484

6484

6484

6239

25691

“.

 

1.2.13. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49.

Švenčionių rajono

3604

3604

3604

1751

12563

“.

 

1.2.14. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50.

Tauragės rajono

3468

3468

3468

4689

15093

“.

 

1.2.15. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52.

Trakų rajono

9077

9077

9077

19980

47211

“.

 

1.2.16. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53.

Ukmergės rajono

4886

4886

4886

7128

21786

“.

 

1.2.17. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55.

Varėnos rajono

2369

2369

2369

11903

19010

“.

 

1.2.18. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57.

Vilniaus miesto

51528

51528

51528

118259

272843

“.

 

1.2.19. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58.

Vilniaus rajono

37763

23290

0

0

61053

“.

 

1.2.20. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59.

Visagino miesto

319

319

319

813

1770

“.

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 3 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Navickas