LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 3D-352 „DĖL IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ DOKUMENTŲ PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 19 d. Nr. 3D-114

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pirmasis gavėjas, priimantis ekologiškų produktų siuntą (toliau – siunta) arba partiją, gautą suskirsčius pirminę siuntą Lietuvoje, privalo būti registruotas Lietuvos sertifikavimo įstaigos kontrolės sistemoje.“

2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Tiek importuotojas, tiek pirmasis gavėjas privalo:

7.1. maisto importuotojas ir pirmasis gavėjas turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų registrą, kaip numatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba turėti patvirtinimo ar atpažinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.2. pašarų importuotojas ir pirmasis gavėjas būti įregistruotas į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą (nuo 2021 m. gegužės 1 d. į Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registrą) Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

7.3. ūkinių gyvūnų, nurodytų Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punkte, importuotojas tokius importuojamus ūkinius gyvūnus registruoti Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje ir (arba) apie juos pranešti VMVT teritoriniam skyriui Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka;

7.4. importuotojas turėti Europos Komisijos įsteigtoje elektroninės Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (Trade Control and Expert System) (toliau – TRACES) naudojant interneto nuorodą https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login patvirtintą elektroniniu būdu užpildytą:

7.4.1. į Europos Sąjungą įvežamų ekologiškų produktų patikrinimo sertifikatą (toliau – patikrinimo sertifikatas), nurodytą reglamento Nr. 1235/2008 V priede;

7.4.2. jeigu siunta importuojama partijomis, suskirsčius pirminę siuntą – į Europos Sąjungą įvežamų ekologiškų produktų patikrinimo sertifikato ištrauką, nurodytą reglamento Nr. 1235/2008 VI priede (toliau – patikrinimo sertifikato ištrauka).

3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Už darbą TRACES per Europos Komisijos autentiškumo patvirtinimo servisą (European Commission Authentication Service) – ECAS dėl ekologiškų produktų importui skirto elektroninio patikrinimo sertifikato arba elektroninio patikrinimo sertifikato ištraukos, atsakingos šio aprašo 3 punkte nurodytos institucijos / įstaigos. Apie paskirtus atsakingus ir juos pavaduojančius asmenis institucijos / įstaigos informuoja kompetentingą instituciją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ŽŪM) jų nustatyta tvarka.

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. ŽŪM atsakinga už bendradarbiavimo su Europos Komisija dėl elektroninio patikrinimo sertifikato arba patikrinimo sertifikato ištraukos tvirtinimo koordinavimą.

5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

IV SKYRIUS

SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS ATLIEKAMA INFORMACIJOS APIE KETINAMAS IMPORTUOTI SIUNTAS ARBA PARTIJAS KONTROLĖ“.

 

6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11.  Importuotojas, prieš ketindamas importuoti kiekvieną siuntą arba partiją į ES, turi apie tai prieš 5 d. d. pranešti sertifikavimo įstaigai raštu arba el. paštu, nurodydamas TRACES elektroniniu būdu užpildyto siuntai arba partijai patikrinimo sertifikato (arba atitinkamai patikrinimo sertifikato ištraukos) numerį.

7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Importuojant siuntą arba partiją, ūkio subjektas VMVT nustatytais terminais pateikia:

13.1. jeigu importuojama reikalavimus atitinkančių produktų siunta arba partija (kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnyje) – siuntai arba partijai TRACES sistemoje trečiosios šalies kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos patvirtintą patvirtinamąjį dokumentą, kurio pavyzdys pateiktas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 II priede, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus. Patvirtinamieji dokumentai gali būti išduodami pripažintos, t. y. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 I priede nurodytos, Europos Sąjungos arba trečiosios šalies kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos;

13.2. jeigu importuojama produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos, siunta – siuntai trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos arba institucijos TRACES sistemoje patvirtintą siuntai patikrinimo sertifikatą, nurodytą šio aprašo 7.4.1 papunktyje, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus. Produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 punktuose, siuntoms patikrinimo sertifikatai gali būti išduodami:

13.2.1. pripažintų trečiųjų šalių (kurias Europos Komisija pripažino, kad jų gamybos sistema ir kontrolė yra veiksminga ir atitinka Europos Sąjungos ekologinės gamybos principus ir gamybos taisykles), nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priede, bet nepripažintų, tačiau tame pačiame III priede nurodytų, kontrolės įstaigų prie konkrečios produktų kategorijos priskirtiems ekologiškiems produktams;

13.2.2. nepripažintų trečiųjų šalių, tačiau pripažintų trečiųjų šalių kontrolės įstaigų arba kontrolės institucijų (kurias Europos Komisija pripažino kompetentingomis trečiosiose šalyse vykdyti kontrolę ir išduoti patikrinimo sertifikatus), kurios nurodytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede, prie konkrečios produktų kategorijos priskirtiems ekologiškiems produktams;

13.2.3. pripažintų trečiųjų šalių kontrolės įstaigų arba kontrolės institucijų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede, ir pripažintų trečiųjų šalių, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priede, importuojamiems produktams, jeigu importuojami ekologiški produktai nepatenka į trečiosios šalies pripažinimo aprėptį;

13.3. jeigu importuojama produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos (kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 punktuose), partija importuotojo TRACES sistemoje užpildytą patikrinimo sertifikato ištrauką, nurodytą šio aprašo 7.4.2 papunktyje, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus.“

8. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Importuojamų ekologiškų produktų kontrolė atliekama vadovaujantis:

15.1. šio aprašo 1 punkte nurodytais teisės aktais;

15.2. Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

15.3. gyvūnų ir gyvūninių produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos (toliau – ES) teritoriją, pasienio veterinarinė kontrolė atliekama, vadovaujantis 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), V skyriumi ir kitais ES teisės aktais, reglamentuojančiais pasienio veterinarinę kontrolę;

15.4. Valstybinės pašarų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės pašarų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

15.5. kitais pasienio kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais.“

9. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. VMVT atlikus siuntos arba partijos, kurios išleidimo į laisvą apyvartą procedūra bus forminama Lietuvos Respublikoje, ekologiškumo patikrinimą ir TRACES sistemoje tinkamai užpildžius ir patvirtinus patikrinimo sertifikato 20 langelį arba patikrinimo sertifikato ištraukos 13 langelį, siunta ES rinkai gali būti tiekiama kaip ekologiška. Šio punkto nuostatos taikomos ir ekologiškų produktų siuntoms, kurių išleidimo į laisvą apyvartą procedūra bus forminama Lietuvos Respublikoje ir kurios į ES teritoriją buvo įvežtos per kitų ES valstybių narių pasienio kontrolės punktus, kuriuose šioms siuntoms buvo atlikta pasienio maisto ar veterinarinė kontrolė ir priimtas sprendimas leisti tiekti siuntą rinkai, tačiau nebuvo atliktas siuntos ekologiškumo patikrinimas.“

10. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Už pirmojo gavėjo, veikiančio Lietuvoje, TRACES sistemoje ir patikrinimo sertifikato originalo 21 langelyje informacijos tvirtinimo kontrolę bei patikrinimo sertifikato ištraukos 14 langelyje informacijos tvirtinimo kontrolę atsakingos sertifikavimo įstaigos.“

11. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Europos Sąjungos importuotojo ir Lietuvos Respublikoje veikiančio pirmojo gavėjo Komisijos reglamento Nr. 889/2008 63 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja sertifikavimo įstaigos.

12. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Ūkio subjektams, nepateikusiems VMVT kontrolei šio aprašo 13 punkte vieno iš dokumentų, ar VMVT pareigūnams neužpildžius ir nepatvirtinus patikrinimo sertifikato 20 langelyje nurodytos informacijos, ar VMVT nepatvirtinus patikrinimo sertifikato ištraukos 13 langelyje nurodytos informacijos, iš trečiųjų šalių negalima tiekti Europos Sąjungos rinkai produktų su nuorodomis į ekologinę gamybą.“

13. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

14. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Už informacijos, nurodytos reglamento Nr. 889/2008 94 str., perdavimą atsakinga ŽŪM.“

15. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Importuojamų siuntų tikrinimą dėl ekologiškumo atlieka pasienio veterinarijos postai ir VMVT teritoriniai padaliniai, kurių sąrašas tvirtinamas VMVT direktoriaus įsakymu ir kurį VMVT teikia Europos Komisijai per TRACES.“

16. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Europos Komisijai patvirtinus gaires, kuriose nurodomos sugriežtintos kontrolės priemonės importuojamiems ekologiškiems produktams iš trečiųjų šalių, ŽŪM per 5 darbo dienas gautą iš Europos Komisijos raštą ir (arba) gaires persiunčia VMVT ir sertifikavimo įstaigai.

VMVT, vadovaudamasi gairėmis, vykdo gairėse nurodytų pesticidų likučių mėginių ėmimą iš importuojamų ekologiškų produktų iš nurodytų trečiųjų šalių siuntų ir šių mėginių analizę.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2021-02-17 raštu Nr. B6-(1.19)-454