TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 1-53 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 3 d. Nr. 1-227

Tauragė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1-53 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį papildyti 14.4 papunkčiu:

14.4. jei jaunas neįgalus asmuo dirba ne pilnu etatu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal 14.2 papunktį.“

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                   Dovydas Kaminskas