LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INDIVIDUALIOS STIPENDIJOS KULTŪROS IR MENO KŪRĖJUI VEIKLOS ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 15 d. Nr. KRF-50(1.15E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-811 redakcija), 6 punktu ir 22 priedu ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-28 redakcija), 22 ir 27 punktais:

 

1Tvirtinu pridedamą Individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjui veiklos ataskaitos formą.

 

2Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. KRF-41(1.15E) „Dėl stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo“ 1.2. papunktį.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                               Asta Pakarklytė