LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 4-923 „DĖL LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. 4-321

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 4-923 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.11.7 papunkčiu ir 2 punktu:

1. T v i r t i n u Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos standartizacijos departamento buveinės adresas: Vilnius, Algirdo g. 31.“

2. Į g a l i o j u  Lietuvos standartizacijos departamento direktorių Rimantą Sanajevą atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šio įsakymo 1 punktu pakeistų Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų ir Lietuvos standartizacijos departamento buveinės įregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Energetikos ministras, pavaduojantis ūkio ministrą                                        Žygimantas Vaičiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 4-350

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 4-321

redakcija)

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija). Departamentas – vienintelė Lietuvos Respublikoje nacionaliniu lygmeniu pripažinta standartizacijos institucija, turinti teisę būti tarptautinės ar Europos standartizacijos organizacijos nare.

2. Departamento paskirtis – atlikti nacionalinės standartizacijos institucijos funkcijas.

3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) įsakymais, Lietuvos standartizacijos departamento nuostatais (toliau – Nuostatai).

4. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu ir prekės ženklą „LST“.

5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl Departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Ūkio ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą. Nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

6. Departamentas yra iš Lietuvos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Departamento lėšų šaltiniu gali būti kitos teisėtai gautos lėšos.

7. Vieši Departamento pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje (www.lsd.lt).

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Departamento veiklos tikslai:

8.1. kartu su suinteresuotosiomis šalimis dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką standartizacijos srityje;

8.2. vykdyti ir plėtoti standartizaciją Lietuvos Respublikoje;

8.3. atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje.

9. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. teikia Ūkio ministerijai informaciją ir pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo standartizacijos srityje;

9.2. nustato Lietuvos standartų ir kitų leidinių rengimo, priėmimo, peržiūrėjimo ir skelbimo tvarką;

9.3. nustato tarptautinių ir Europos standartų perėmimo Lietuvos Respublikoje tvarką.

10. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. rengia Lietuvos standartus ir kitus leidinius;

10.2. planuoja ir koordinuoja visų veiklos sričių standartizacijos darbus, metodiškai jiems vadovauja, tobulina ir plėtoja standartizaciją Lietuvos Respublikoje ir organizuoja šios srities teisės aktų projektų rengimą;

10.3. kuria Lietuvos standartuose vartotinus terminus, atlieka jų ekspertizę, tvarko šiuos terminus duomenų bazėje ir užtikrina jų prieinamumą visuomenei, laikydamasis autorių ir gretutines teises ir prieinamumą prie duomenų bazių reguliuojančių teisės aktų ir narystės tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijose reikalavimų;

10.4. tobulina standartizacijos vadybos ir informacijos sistemą, teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos techninius reglamentus, standartus ir atitikties įvertinimo procedūras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, taip pat informaciją standartizacijos klausimais visuomenei ir valstybės ir savivaldybių institucijoms;

10.5. sudaro Lietuvos standartų programą, skelbia ją Departamento interneto svetainėje ir ją įgyvendina;

10.6. organizuoja Lietuvos standartų ir kitų leidinių rengimą, priėmimą, periodinę peržiūrą ir skelbimą negaliojančiais;

10.7. sudaro technikos komitetus ir sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims dalyvauti jų veikloje;

10.8. dalyvauja Standartizacijos tarybos (toliau – Taryba), nuolatinių vartotojų, technikos komisijų darbe (veikloje) ir techniškai jas aptarnauja.

11. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

11.1. atstovauja nacionalinės ekonomikos interesams ir dalyvauja tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje;

11.2. palaiko tarptautinius ryšius su atitinkamomis tarptautinėmis, regioninėmis ir užsienio valstybių institucijomis.

12. Departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:

12.1. Departamento nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikia standartų skaityklos paslaugas, rengia ir platina Departamento periodinį leidinį;

12.2. atlieka kitas Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

 

13. Departamentas, siekdamas jam pavestų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi:

13.1. išimtinę teisę leisti ir platinti Lietuvos standartus ir kitus leidinius, platinti standartus ir kitus tarptautinių, Europos ir kitų regioninių ar užsienio valstybių organizacijų, kurių narys yra arba su kuriomis sudarytos standartų ir leidinių platinimo sutartys, leidinius;

13.2. teisę leisti ir platinti periodinius leidinius;

13.3. teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų apie atliekamus standartizacijos darbus ir kitą informaciją, reikalingą Departamentui nustatytiems veiklos tikslams atlikti;

13.4. teisę remti vartotojų dalyvavimą standartizacijoje;

13.5. teisę prireikus sudaryti Departamento nuolatines ir laikinąsias komisijas ir sektorių komitetus, nustatyti jų kompetenciją, sudarymo tvarką ir tvirtinti jų darbo reglamentą;

13.6. teisę kviesti į pasitarimus Tarybos, taip pat kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus;

13.7. teisę būti Nuostatuose nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėju.

14. Departamentas gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

 

IV SKYRIUS

Departamento veiklos organizavimas

 

15. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis ūkio ministro patvirtintais metiniais Departamento veiklos planais, kurie skelbiami Departamento interneto svetainėje (www.lsd.lt).

16. Departamento, Departamento administracijos padalinių, nepriklausančių Departamento administracijos padaliniams valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai), veikla, Departamento vidaus tvarka reguliuojama Departamento direktoriaus tvirtinamu Departamento darbo reglamentu, Departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, Departamento administracijos padalinių nuostatais ir Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymais. Departamento administracijos struktūrą tvirtina ūkio ministras.

17. Departamentui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų ūkio ministras. Departamento direktorius gali būti skiriamas Departamento direktoriaus pareigoms eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

18. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ūkio ministrui.

19. Departamento direktorius atlieka šias funkcijas:

19.1. koordinuoja ir kontroliuoja Departamento administracijos padalinių veiklą, kad būtų įgyvendinti Departamento veiklos tikslai ir atliktos Departamento funkcijos;

19.2. atstovauja Departamentui arba suteikia įgaliojimus Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams atstovauti Departamentui teisme ir kitose institucijose;

19.3. užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

19.4. priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

19.5. tvirtina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, kuriame nurodytas Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičius neviršija darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ūkio ministro Departamentui patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

19.6. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

19.7. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

19.8. užtikrina racionalų ir taupų Departamento lėšų bei turto naudojimą, veiksmingos Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.9. teikia Ūkio ministerijai Departamento metinę veiklos ataskaitą, ūkio ministro reikalavimu atsiskaito už Departamento veiklą;

19.10. atlieka kitas įstatymų ar kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

20. Laikinai nesant Departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka Departamento vyriausiasis patarėjas arba kitas ūkio ministro paskirtas asmuo.

21. Strateginiams standartizacijos klausimams svarstyti Departamente sudaromas kolegialus organas – Taryba. Tarybos sudėtis nustatyta Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu. Tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ūkio ministras. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma Tarybos posėdžiuose. Taryba atlieka šias funkcijas:

21.1. stebi vykdomą valstybės politiką standartizacijos srityje ir kaupia informaciją, reikalingą jos darbui;

21.2. teikia pasiūlymus Departamentui sprendžiant strateginius standartizacijos klausimus;

21.3. svarsto su standartizacijos teisės aktų projektų rengimu susijusius klausimus, teikia Departamentui savo pasiūlymus dėl jų;

21.4. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

22. Departamentas nustato technikos komitetų sudarymo tvarką, tvirtina nuostatus ir veiklos planus. Pagrindinė technikos komitetų funkcija – rengti Lietuvos Respublikos standartų ir kitų leidinių projektus ir priimti juos bendru sutarimu, dalyvauti techniniame tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų darbe: rengti standartų ir kitų leidinių projektus ir teikti pastabas dėl parengtų projektų viešosios apklausos ir balsavimo procedūrų metu, vadovaujantis šių organizacijų ir Departamento nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

Departamento vidaus administravimo kontrolė

 

23. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

24. Departamento vidaus auditą atlieka Ūkio ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

25. Departamento metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka Departamento direktorius, o finansų kontrolę – Departamento direktoriaus paskirti Departamento valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

 

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

26. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________