LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIDŽIAUSIO KOMPENSUOJAMŲ RAPSŲ IR JAVŲ GRŪDŲ, ĮSIGYTŲ (IŠAUGINTŲ) 2013 METAIS, KIEKIO BEI DOKUMENTŲ PAGALBAI GAUTI PATEIKIMO TERMINO

 

2014 m. sausio 9 d. Nr. 3D-7

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-417 ,,Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 11 ir 15 punktus:

1. T v i r t i n u didžiausią kompensuojamą 2013 metais visų pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) rapsų grūdų kiekį – 142 024 tonas, javų grūdų – 49 545 tonas.

2. N u s t a t a u, kad pretenduojantys į pagalbą pareiškėjai pagalbai gauti už 2013 metais įsigytus (išaugintus) rapsų grūdus ir javų grūdus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui pagal savo registravimo vietą asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta nuo 2014 m. sausio 20 d. iki 2014 m. vasario 20 d. pateikia dokumentus, nurodytus Taisyklių 15 punkte.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                     Vigilijus Jukna