LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1838 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2607

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 1 straipsnio 1 dalį.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 ir 3 dalis ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.“

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 2 dalį.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda