ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. A-1472 „DĖL PRIĖMIMO Į DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGAS ATRANKOS BŪDU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. A-1636

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Priėmimo į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas atrankos būdu tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A-1472 „Dėl Priėmimo į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Teisės ir personalo administravimo skyrius, gavęs informaciją, organizuoja atrankos paskelbimą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje, nurodydamas kvalifikacinius reikalavimus pretendentams ir informaciją apie būtinus pateikti dokumentus. Terminas dokumentams pateikti yra 14 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.“        

2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Atrankos metu gali būti pateikiama ir praktinė užduotis. Pokalbio metu vertinama pretendento profesinė patirtis ir pareigybės aprašyme nurodytos dalykinės savybės, kompetencija, asmeninės savybės, motyvacija eiti siekiamas pareigas.“

3. Papildau 20.1 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

20.1. jeigu atrankos metu pateikiama praktinė užduotis, visi komisijos nariai įvertina praktinę užduotį. Praktinė užduotis vertinama 0, 1 arba 2 balais. Praktinės užduoties įvertinimo balas įrašomas individualaus vertinimo lentelėje (1 priedas).“

4. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Atranką laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas, bet ne mažiau kaip 6 balus. Jeigu per atranką pateikiama praktinė užduotis, atranką laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 7 balus surinkęs pretendentas. Pretendentams surinkus vienodą balų skaičių, atrankos laimėtoją pasirenka tiesioginis vadovas (arba jį pavaduojantis valstybės tarnautojas).“

5. Pakeičiu 1 ir 2 priedus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).        

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


 

Priėmimo į darbuotojo, dirbančio pagal

darbo sutartį, pareigas atrankos būdu

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Pokalbio individualaus vertinimo lentelės forma)

 

 

Priėmimo į pareigas atrankos būdu

_____________ protokolo Nr. _________

(data)

priedas

 

 

 

 

 

POKALBIO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

 

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Pokalbio įvertinimas

balais

Praktinės užduoties įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys __________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 


 

Priėmimo į darbuotojo, dirbančio pagal

darbo sutartį, pareigas atrankos būdu

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Priėmimo į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas atrankos būdu komisijos protokolo forma)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

 

PRIĖMIMO Į DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGAS ATRANKOS BŪDU KOMISIJOS PROTOKOLAS

 

_____________ Nr. ____________

Šiauliai

 

 

 

 

Priėmimo į pareigas atrankos būdu komisijos, sudarytos ____________________________

 

_______________________________________________________________________________.

(įsakymo ar potvarkio, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

 

Posėdis įvyko __________________________.

(data)

Posėdžio pradžia _______________________.

(nurodomas laikas)

Posėdžio pabaiga _______________________.

(nurodomas laikas)

 

Komisijos pirmininkas _______________________________________________________

 

Komisijos sekretorius ________________________________________________________

 

Komisijos nariai: __________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Pareigybės, į kurią organizuojamas priėmimas, pavadinimas _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Pretendentai:  ______________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti atrankoje, nes nepateikė dokumentų: ____________________________________________________________________________

 

 

 

POKALBIO IR PRAKTINĖS UŽDUOTIES VERTINIMO SUVESTINĖ

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Pretendento vardas ir pavardė

 

Komisijos nariai

 

Balų vidurkis

 

Atrankoje užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos sprendimas dėl atrankos laimėtojo  _____________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                         (Parašas)                     (Vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius                                      (Parašas)                     (Vardas ir pavardė)

 

Nariai                                                             (Parašai)                      (Vardai ir pavardės)

 

 

 

 

 

Atrankos laimėtojas dokumentus pateikia iki:

 

____________________________________

(data)

 

____________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)